Turn-taking in lower secondary school EFL classrooms in Finland : A case study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132500
Title: Turn-taking in lower secondary school EFL classrooms in Finland : A case study
Author: Cvetinovic, Zdenka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132500
http://hdl.handle.net/10138/236128
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Tarkastelen tutkielmassani vuoronvaihtoa yläasteen englannin kielen tunneilla. Tutkimukseni on kuvaileva tapaustutkimus ja tavoitteenani on luoda laaja ja yleisluontainen kuvaus vuoronvaihtoon liittyvistä mekanismeista, joita esiintyy kyseisillä oppitunneilla. Analysoin oppilaiden, opettajien sekä opetusharjoittelijoiden puheenvuoroja ja pyrin luomaan eheän kokonaiskuvan vuoronvaihdolle ominaisista piirteistä sekä luomaan yhteyksiä kyseisten piirteiden välille. Tutkimukseeni osallistuu kaksi opettajaa sekä kaksi opetusharjoittelijaa yhdestä koulusta. Aineiston keräämiseen käytän metodeinani observointia sekä äänittämistä, analysointimetodina käytän kategorisointia. Aineistonani käytän yhteensä 15 oppitunnilla äänitettyä nauhoitetta sekä kyseisten oppituntien aikana tekemiäni muistiinpanoja. Jaan tutkimuksessani puheenvuorot kategorioihin niiden pituuden mukaan. Tarkastelen tutkimuksessani tapoja, joilla vuorot vaihtuvat oppilaiden kesken sekä strategioita, joita opettajat käyttävät jakaessaan puheenvuoroja oppilaille. Myös puheenvuorojen päällekkäisyys sekä niiden aikana esiintyvät hiljaisuudet ovat aspekteja, joita tutkin. Tarkastelen lisäksi luokkahuoneen vuorovaikutukseen sekä oppilaiden hallintaan liittyviä piirteitä, kuten myös sitä, kuinka paljon vastausaikaa opettajat antavat oppilaille. Tutkimukseni tuloksista selviää, että vuorot ovat useimmiten vähintään yhden ilmauksen pituisia, ja mitä lyhempiä puheenvuorot ovat, sitä harvemmin niitä esiintyy oppitunneilla. Oppilaiden välinen vuoronvaihto sekä opettajien käyttämät strategiat jakaessaan puheenvuoroja ovat vaihtelevia. Puheenvuorojen päällekkäisyyttä on oppitunneilla, mutta eri opettajien ja harjoittelijoiden välillä on eroja siinä, kuinka paljon kutakin on. Vuorovaikutukselle ominaiset piirteet, kuten vuorottelu, ovat läsnä tuntien aikana, mutta vaihtelua on opettajien ja harjoittelijoiden välillä. Oppilaat ovat jokseenkin oma-aloitteisia, mutta aloitekykyä on vaihtelevasti eri oppitunneilla. Myös opettajien sekä harjoittelijoiden antama vastausaika varioi. Hiljaisuuksia on sekä opettajien että harjoittelijoiden opetuksen aikana, mutta niiden pituus sekä syy vaihtelee. Tutkimuksen pohjalta voi todeta, että vuoronvaihtelu on hyvin vaihtelevaa, eikä selkeitä yleistyksiä pysty tekemään suurimmasta osasta tutkittavia piirteitä. Moni asia, kuten puhujan status, puhujan kokemus ja itseluottamus sekä tunnin aihe, vaikuttaa oppituntien vuoronvaihtoon. Opettajien sekä harjoittelijoiden välillä on sekä yhtäläisyyksiä että eroja, mutta varmoja syitä niiden takaa ei pysty tulosten perusteella antamaan, vaan lisätutkimus on tarpeen. Tutkimusta voisikin tulevaisuudessa laajentaa useampaan kouluun, minkä seurauksena siitä tulisi kattavampi ja tuloksista yleistettävämpiä.
Subject: vuoronvaihto
englannin kielen opetus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record