Rechts vorbei und keine Fliege in der Suppe : Satire und Humor in deutschen und finnischen Zeitungskarikaturen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132521
Title: Rechts vorbei und keine Fliege in der Suppe : Satire und Humor in deutschen und finnischen Zeitungskarikaturen
Author: Marin, Minna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: ger
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132521
http://hdl.handle.net/10138/236135
Thesis level: master's thesis
Discipline: germaaninen filologia
Germanic Philology
Germansk filologi
Abstract: Pro gradu -tutkielmassani tutkin satiirin ja huumorin ilmenemismuotoja saksalaisissa ja suomalaisissa sanomalehdissä julkaistavissa pilapiirroksissa. Pilapiirroksella tarkoitetaan tässä tutkielmassa kuvaa, jolla on vakiintunut paikkansa sanomalehdessä ja jossa kommentoidaan kärkevästi ajankohtaisia tapahtumia, usein hahmojen ulkoisia piirteitä liioitellen. Tavoitteena on ollut selvittää, miten ja millaisin tarkoituksin piirtäjä käyttää satiiria ja huumoria, ja millaisia teemoja juuri saksalaisissa ja suomalaisissa pilapiirroksissa esiintyy. Aineistoni koostuu 50 saksalaisesta ja 50 suomalaisesta pilapiirroksesta, jotka on kerätty kolmesta saksalaisesta (Süddeutsche Zeitung, tageszeitung, WELT am Sonntag) ja kolmesta suomalaisesta (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Savon Sanomat) sanomalehdestä syys- ja lokakuussa 2017. Teoriaosa koostuu pilapiirroksista tekstilajina ja niiden osuudesta journalismissa, huumorin tyyleistä ja satiirista, johon yhtenä ilmaisukeinona sisältyy ironia. Pilapiirroksissa esiintyy useita kuvan ja tekstin välisiä suhteita mm. erilaisten visuaalisten elementtien tai kielellisten ilmaisujen vuorovaikutukseen ja tulkintaan nähden. Ulkoisista yhtäläisyyksistä huolimatta pilapiirrokset eroavat sarjakuvista ajankohtaisen sisältönsä ja sanomansa vuoksi. Lisäksi pilapiirrosten osuus journalismissa jakaa mielipiteitä, sillä piirrosten ominaisuuksia ja tarkoituksia voidaan tarkastella sekä journalismin että taiteen näkökulmista. Humor Styles Questionnaire -kaavan (2003) pohjalta huumorille jaotellaan neljä erilaista tyyliä: ryhmää yhdistävä, itseä vahvistava, aggressiivinen, ja itseä alentava huumori. Aineistoni pilapiirroksista löytyy esimerkkejä jokaisen tyylin edustamaan huumoriin. Satiiri on puolestaan tyylilajina eräs keino kritiikin ilmaisuun. Sen tehtävänä on osoittaa ja kommentoida yhteiskunnallisia epäkohtia pilkallisesti tai humoristisesti. Satiirisissa teoksissa on usein havaittavissa ironiaa, joka ilmenee aineiston pilapiirroksissa mm. lausahdusten päinvastaisissa merkityksissä, sanojen ja tekojen välisissä ristiriitaisuuksissa tai tilanteiden absurdiudessa. Pilapiirrokset peilaavat vahvasti valtamediassa käsiteltyjä aiheita, ja tiettyjen teemojen yleisyys vaihtelee yhteiskunnallisten tapahtumien kuten vaalien mukaan. Korpusanalyysissa havaittiin, että valtaosa molempien maiden julkaisemista piirroksista koostuu sisäpoliittisista aiheista. Syksyllä 2017 saksalaisissa piirroksissa käsiteltiin näkyvimmin Saksan liittopäivävaaleja ja Itävallan parlamenttivaaleja, ja suomalaisissa piirroksissa erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen kiemuroita. Muita usein käsiteltyjä teemoja saksalaisilla ovat ulkopolitiikka ja suomalaisilla talous sekä ympäristöasiat. Poliittisten aiheiden runsaus saksalaisissa piirroksissa selittyy maan keskeisellä roolilla kansainvälisessä politiikassa, kun taas suomalaisissa piirroksissa ilmenee teemoiltaan laajempi kirjo. Saksalaisissa piirroksissa kuvataan usein poliitikkoja ja presidenttejä pistävään sävyyn, ja suomalaisissa usein tavallisia kansalaisia kommentoimassa humoristisesti hallituksen ja erilaisten yhtiöiden toimia.
Subject: huumori
pilapiirros
saksalaiset sanomalehdet
satiiri
suomalaiset sanomalehdet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record