Семейная языковая политика : На примере семей русскоязычных иммигрантов в Финляндии

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132499
Title: Семейная языковая политика : На примере семей русскоязычных иммигрантов в Финляндии
Alternative title: Perheensisäinen kielipolitiikka Suomessa asuvien venäjänkielisisten maahanmuuttajaperheiden keskuudessa;
Semejnaja jazykovaja politika : na primere semej russkojazyčnyh immigrantov v Finljandii
Author: Bursa, Anzhelika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: rus
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132499
http://hdl.handle.net/10138/236139
Thesis level: master's thesis
Discipline: Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä
Russian Language and Literature (Russian as a Mother Tongue)
Ryska språket och litteraturen, ryska som modersmål
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Suomessa asuvien venäjänkielisten perheiden kielipolitiikkaa. Perheensisäisen kielipolitiikan käsitteen taustalla on ajatus siitä, että kansainvälisten muuttoliikkeiden synnyttämissä tilanteissa äidinkielen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle ei ole itsestään selvää vaan se vaatii vanhemmilta tietoista ja tarkoituksenmukaista toimintaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten venäläiset vanhemmat suhtautuvat venäjän kielen siirtymiseen lapsilleen. Tämän lisäksi pyrin hahmottamaan, millaisia kieli-ideologioita on vanhempien päätösten taustalla lastensa kielikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Vaikka vanhempien asenteista lasten venäläis-suomalaista kaksikielisyyttä kohtaan on julkaistu monia tutkimuksia, heidän omaa panosta kielen opettajana ei ole juurikaan tutkittu. Keskeisessä asemassa tutkielmassa ovat venäläisten vanhempien näkemykset heidän omasta roolistaan suhteessa venäjän kielen opettamiseen heidän lapsilleen sekä vanhempien pedagogiset lähestymistavat lasten kielikasvatuksessa. Olen laatinut tutkielman osana Development of Parent Involvement Models for Bilingual Pre- and Primary School -hanketta, joka toteutettiin vuosina 2015–2017. Tutkimukseni kohderyhmänä olivat Suomessa asuvat venäjänkieliset vanhemmat, joilla on 2–11 -vuotiaita lapsia. Tutkimusaineiston keräsin kahdella eri kyselymenetelmällä. Toinen niistä oli sähköinen kyselylomake, johon vastasi 377 henkilöä eri puolilta Suomea. Tutkimusaineistoon sisällytin 305 henkilön vastaukset. Toinen menetelmä oli puolistrukturoitu haastattelu. Haastatteluja oli yhteensä 15, joista jokainen kesti noin puolitoista tuntia. Analyysia varten haastattelut nauhoitettiin, minkä jälkeen ne litteroitiin tutkimuksen edellyttämällä tarkkuustasolla. Äänitteitä kertyi yhteensä noin 22 tuntia ja äänitteistä litteroitua tekstiä noin 150 sivua. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä sovelsin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen induktiivista lähestymistapaa, joka on yksi ns. ankkuroituun teoriaan (grounded theory) pohjautuvista lähestymistavoista. Tutkimustulokset osoittavat, että kaikki vanhemmat suhtautuvat positiivisesti lasten kaksikielisyyteen ja pitävät tärkeänä venäjän kielen säilyttämistä lapsillaan. Analyysin yhteydessä kävi ilmi, että kieli-ideologioista riippuen vanhemmat jakautuvat kahteen ryhmään. Toinen ryhmä arvostaa venäjän kieltä ja pitää sitä hyödyllisenä resurssina lasten tulevaisuuden kannalta. Tähän ryhmään kuuluvat vanhemmat pyrkivät kehittämään lapsillaan sekä suullista, että kirjallista venäjän taitoa ja tekevät paljon työtä tavoitteen saavuttamiseksi. Toiseen ryhmään lukeutuvat vanhemmat ei pidä venäjän kieltä erityisen tarpeellisena lastensa elämässä ja rajoittuvat kielenopetuksessa suullisen kielitaidon välittämiseen.
Subject: venäjän kieli
sosiolingvistiikka
kaksikielisyys
maahanmuuttajien kieli
kieli-ideologia
perheensisäinen kielipolitiikka
venäjänkieliset Suomessa
kielenvaihto
lasten kielikasvatus
kielitaidon ylläpitäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Bursa_Anzhelika_Pro_gradu_2018.pdf 1.553Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record