Självbedömning : att evaluera och reflektera över sin språkinlärning och -användning

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132554
Title: Självbedömning : att evaluera och reflektera över sin språkinlärning och -användning
Author: Kujanpää, Pinja-Liisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132554
http://hdl.handle.net/10138/236142
Thesis level: master's thesis
Discipline: pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä
Scandinavian Languages (Second Domestic Language)
Nordiska språk, svenska som andra inhemska språk
Abstract: Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisia itsearviointitehtäviä lukion vieraiden kielten ja ruotsi toisena kotimaisena kielenä oppimateriaaleissa on. Tutkimuskysymykseni ovat ”Millaisia teemoja oppimateriaaleissa nostetaan itsearvioinnin kohteeksi?” ja ”Millaisia tehtävätyyppejä käytetään näiden teemojen käsittelyyn?” Tutkimusaineistoni muodostuu yhteensä kymmenestä lukion kielten oppikirjasta, jotka on suunnattu lukion ensimmäiselle kurssille ja seuraavat lukion uusinta opetussuunnitelmaa (LOPS 2015). Oppikirjojen lisäksi aineistoon kuuluvat myös kirjoihin liittyvät opettajan materiaalit. Tutkimus on kvalitatiivinen sisällönanalyysi ja metodeina tutkimuksessa olen käyttänyt aineiston redusointia, klusterointia ja abstrahointia. Tutkimuksessa käy ilmi, että oppimateriaalien itsearviointitehtävät voidaan jakaa neljään pääryhmään sen mukaan, mitä teemoja tehtävissä käsitellään. Nämä ryhmät ovat ”Oppijan tausta”, ”Eksistentiaalinen kompetenssi”, ”Oppimistavat” ja ”Oppimisen tulokset”. Näistä ryhmistä kolmessa ensimmäisessä arviointi kohdistuu kielenoppijan yleisiin kompetensseihin, kun taas viimeisessä ryhmässä painopiste on oppijan kommunikatiivisten kielellisten kompetenssien arvioinnissa. Arvioinnissa yleisimmin käytetyt tehtävätyypit ovat avoimet kysymykset, tarkistuslista-tehtävät (eng. checklist), sekä tehtävät, joissa on erillinen arviointiasteikko (eng. rating scale). Muita aineistossa esiintyviä tehtävätyyppejä ovat monivalintatesti, pidempi reflektiivinen kirjoitustehtävä sekä kriteeripohjainen vapaa arviointitehtävä. Tehtävissä hyödynnetään myös ajatuskarttaa ja taulukkoa kysymyksiin vastaamisen tukena. Tutkimustulosten perusteella esitän, että itsearviointitehtäviä voisi kehittää vielä monipuolisempaan suuntaan. Itsearviointia voisi liittää selkeämmin osaksi esimerkiksi portfoliotehtäviä ja toteuttaa tällä tavoin suoraa tietojen ja taitojen arviointia. Käsitteet ”itsearviointi” ja ”itsearviointitehtävä” vaatisivat kuitenkin tarkempaa määrittelyä jatkotutkimuksen kannalta.
Subject: självbedömning
självevaluering
reflektion
läromedel
läromedelsanalys
språkinlärning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kujanpaa_Pinja-Liisa_Pro_gradu_2018.pdf 3.009Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record