Pronunciation teaching in primary school in Finland : teaching materials and teachers' practices

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132525
Title: Pronunciation teaching in primary school in Finland : teaching materials and teachers' practices
Author: Mikkola, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132525
http://hdl.handle.net/10138/236178
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Tämä tutkielma keskittyy ääntämisen opettamiseen alakoulussa. Ääntämistä tutkitaan alakoulun tasolla oppikirja-analyysin sekä opettajien haastattelujen avulla. Oppikirja-analyysi perustuu Tergujeffin (2010) tutkimukseen ja siinä eriteltyihin tehtävätyyppeihin. Analysoidut teksti- ja tehtäväkirjat ovat Otavan High five! 3 Activities ja Texts (2015 ja 2016) ja SanomaPron Go for it! 3 Workbook ja Textbook (2016). Haastateltavina oli kaksi kokenutta suomalaista alakoulun englannin opettajaa, ja haastatteluja analysoidaan sisällönanalyysin keinoin. Tutkielman teoreettinen viitekehys esittelee tutkielman kannalta kahta keskeistä teemaa: ääntämisen opettamista ja oppikirjatutkimusta. Ensimmäistä luonnehditaan opetettavien asioiden valitsemisen ja esittämisen kautta sekä pohditaan kommunikatiivisuuden yhdistämistä ääntämisen opetukseen. Tutkielma ottaa myös huomioon näkökulman englannista maailmankielenä (English as a lingua franca) ja peilaa tätä englannin asemaa ääntämisen opetukseen. Ääntämisen opetuksen kontekstia Suomessa luonnehditaan sekä tutkimuksen että opetusta ohjaavien dokumenttien, opetussuunnitelman sekä Eurooppalaisen viitekehyksen valossa. Tutkielman materiaali- ja metodiluku esittelee Tergujeffin ääntämistehtäväkategoriat. Myös haastattelun analyysitapaa avataan. Oppikirja-analyysi osoittaa, että kirjat ovat profiloituneet eri tavoin: High five! on painottunut tietoisuuden lisäämiseen (tieto oppimistyyleistä ja -tavoista), sekä jonkin verran enemmän myös kuuntelutaitojen harjoittamiseen sekä riimien kautta oppimiseen. Go for it! -kirjoissa taas korostuu kuunteleminen ja toistaminen sekä ääneen lukeminen. Aineistoa peilataan myös Tergujeffin tuloksiin ja huomataan eroja foneettisten merkkien harjoittelun määrässä sekä kuuntele ja toista -tehtävien että tietoisuuden lisäämisen määrässä. Haastatteluaineistossa opettajat kertovat opettavansa ääntämistä pääosin oppikirjojen avulla. Lisäksi selkeän ääntämismallin tarjoaminen oppilaille on haastattelujen mukaan tärkeää juuri alakoulussa ja myös oppilaiden äidinkielen vaikutuksen huomioiminen opetettavien äänteiden valinnassa. Opettajat kertovat myös ääntämismalleista, ajankäytöstä, tukiopetuksesta, ääntämisen korjaamisesta sekä oppilaiden reaktioista ääntämisen opetukseen. Tutkielma vahvistaa aiempia tutkimustuloksia oppikirjojen keskeisestä roolista opetuksessa. Opettajat olivat pääosin tyytyväisiä oppikirjojen tapaan lähestyä ääntämistä. Tässä tutkimuksessa tutkitut kirjat eivät olleet tehtävätyypeiltään yhtä monipuolisia kuin Tergujeffin laajemmassa tutkimuksessa käsitellyt oppikirjat, ja myös kirjasarjojen välillä näkyi tehtävätyyppien suhteen eroja.
Subject: ääntäminen
alakoulu
oppikirjat
sisällönanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record