Pronunciation teaching in primary school in Finland : teaching materials and teachers' practices

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk sv
dc.contributor.author Mikkola, Anna
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132525
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236178
dc.description.abstract Tämä tutkielma keskittyy ääntämisen opettamiseen alakoulussa. Ääntämistä tutkitaan alakoulun tasolla oppikirja-analyysin sekä opettajien haastattelujen avulla. Oppikirja-analyysi perustuu Tergujeffin (2010) tutkimukseen ja siinä eriteltyihin tehtävätyyppeihin. Analysoidut teksti- ja tehtäväkirjat ovat Otavan High five! 3 Activities ja Texts (2015 ja 2016) ja SanomaPron Go for it! 3 Workbook ja Textbook (2016). Haastateltavina oli kaksi kokenutta suomalaista alakoulun englannin opettajaa, ja haastatteluja analysoidaan sisällönanalyysin keinoin. Tutkielman teoreettinen viitekehys esittelee tutkielman kannalta kahta keskeistä teemaa: ääntämisen opettamista ja oppikirjatutkimusta. Ensimmäistä luonnehditaan opetettavien asioiden valitsemisen ja esittämisen kautta sekä pohditaan kommunikatiivisuuden yhdistämistä ääntämisen opetukseen. Tutkielma ottaa myös huomioon näkökulman englannista maailmankielenä (English as a lingua franca) ja peilaa tätä englannin asemaa ääntämisen opetukseen. Ääntämisen opetuksen kontekstia Suomessa luonnehditaan sekä tutkimuksen että opetusta ohjaavien dokumenttien, opetussuunnitelman sekä Eurooppalaisen viitekehyksen valossa. Tutkielman materiaali- ja metodiluku esittelee Tergujeffin ääntämistehtäväkategoriat. Myös haastattelun analyysitapaa avataan. Oppikirja-analyysi osoittaa, että kirjat ovat profiloituneet eri tavoin: High five! on painottunut tietoisuuden lisäämiseen (tieto oppimistyyleistä ja -tavoista), sekä jonkin verran enemmän myös kuuntelutaitojen harjoittamiseen sekä riimien kautta oppimiseen. Go for it! -kirjoissa taas korostuu kuunteleminen ja toistaminen sekä ääneen lukeminen. Aineistoa peilataan myös Tergujeffin tuloksiin ja huomataan eroja foneettisten merkkien harjoittelun määrässä sekä kuuntele ja toista -tehtävien että tietoisuuden lisäämisen määrässä. Haastatteluaineistossa opettajat kertovat opettavansa ääntämistä pääosin oppikirjojen avulla. Lisäksi selkeän ääntämismallin tarjoaminen oppilaille on haastattelujen mukaan tärkeää juuri alakoulussa ja myös oppilaiden äidinkielen vaikutuksen huomioiminen opetettavien äänteiden valinnassa. Opettajat kertovat myös ääntämismalleista, ajankäytöstä, tukiopetuksesta, ääntämisen korjaamisesta sekä oppilaiden reaktioista ääntämisen opetukseen. Tutkielma vahvistaa aiempia tutkimustuloksia oppikirjojen keskeisestä roolista opetuksessa. Opettajat olivat pääosin tyytyväisiä oppikirjojen tapaan lähestyä ääntämistä. Tässä tutkimuksessa tutkitut kirjat eivät olleet tehtävätyypeiltään yhtä monipuolisia kuin Tergujeffin laajemmassa tutkimuksessa käsitellyt oppikirjat, ja myös kirjasarjojen välillä näkyi tehtävätyyppien suhteen eroja. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ääntäminen fi
dc.subject alakoulu fi
dc.subject oppikirjat fi
dc.subject sisällönanalyysi fi
dc.title Pronunciation teaching in primary school in Finland : teaching materials and teachers' practices en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline englantilainen filologia fi
dc.subject.discipline English Philology en
dc.subject.discipline Engelsk filologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132525

Files in this item

Files Size Format View
Mikkola_Anna_Pro_gradu_2018.pdf 1.347Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record