Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys

Show simple item record

dc.contributor.author Raittila, Simo
dc.contributor.author Korpela, Tuija
dc.contributor.author Ylikännö, Minna
dc.contributor.author Laatu, Markku
dc.contributor.author Heinonen, Hanna-Mari
dc.contributor.author Jauhiainen, Signe
dc.contributor.author Helne, Tuula
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2018-06-14T05:15:13Z
dc.date.available 2018-06-14T05:15:13Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 2323-9239
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236234
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2018061225711
dc.description 61 s. fi
dc.description.abstract Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, johon voi syntyä oikeus silloin, kun toimeentuloa ei pysty muutoin turvaamaan ja käytettävissä olevat rahat eivät riitä kohtuulliseksi katsottuun elintasoon. Tässä selvityksessä tarkastelun kohteena ovat nuoret perustoimeentulotuen saajat ja kiinnostus on etenkin siinä, miksi osalla nuorista, jotka ylipäätään ovat yliedustettuina toimeentulotuen saajissa, toimeentulotuen saanti pitkittyy. Vuonna 2017 koko väestöstä 7,3 prosenttia sai perustoimeentulotukea, mutta nuorilla 18–24-vuotiailla vastaava osuus oli 18 prosenttia. Kaiken kaikkiaan nuoria perustoimeentulotuen saajia oli Suomessa vuonna 2017 lähes 85 000. Syitä nuorten muita yleisempään perustoimeentulotuen saantiin on monia. Nuoret ovat työmarkkinoilla epävarmemmassa asemassa, heidän työttömyysetuuksien saantiinsa kohdistuu tiukennettuja ehtoja eikä heille ole tyypillisesti kertynyt merkittävää varallisuutta, jota voi realisoida silloin, kun ansiotulot ovat pienet tai niitä ei ole. Usein toimeentulotuen saanti on lyhytaikaista, ja tulostemme mukaan noin puolet nuorista poistuu perustoimeentulotuelta ennen kuin tuen saanti pitkittyy yli neljän kuukauden. Selvityksemme pohjautuu alun perin Sosiaali- ja terveysministeriön toiveeseen selvittää nuorten perustoimeentulotuen saantia Kelan rekisterien avulla. Tulosten mukaan perustoimeentulotuen saanti pitkittyy erityisesti yksin asuvilla, yksinhuoltajilla ja maahanmuuttajanuorilla. Toimeentulon ongelmat liittyvät nuorilla yhtäältä ensisijaisille etuuksille pääsemisen vaikeuteen ja toisaalta erityisesti kaupungeissa asumisen korkeisiin kustannuksiin. Taustalla on todennäköisesti myös terveydellisiä ongelmia. Tässä selvityksessä emme valitettavasti ole voineet keskittyä toimeentulotuen saannin ja terveyden välisen yhteyden tarkasteluun. Suurin osa selvityksemme nuorista perustoimeentulotuen saajista on työttömiä, mutta vain osa heistä saa työttömyysturvaetuuksia. Vajaa puolet perustoimeentulotukea saaneista nuorista oli kokonaan vailla ensisijaisia etuuksia toimeentulotuen saannin alkaessa. Heistä yli puolella oli taustalla työttömyysturvan saannin estävä työvoimapoliittinen lausunto. Nuorten toimeentulotuen saajien tilannetta voitaisiinkin parantaa edistämällä oikeutta ensisijaisiin etuuksiin. Toisaalta on tarpeellista kehittää Kelassa tehtävää asiakasohjausta kuntiin niin, että nuoret saavat tarvitsemansa palvelut. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Työpapereita 138 fi
dc.subject etuudet fi
dc.subject sosiaaliturva fi
dc.subject toimeentulotuki fi
dc.subject nuoret fi
dc.subject yksineläjät fi
dc.subject yksinhuoltajat fi
dc.subject maahanmuuttajat fi
dc.subject opiskelijat fi
dc.subject työttömyys fi
dc.subject työmarkkina-asema fi
dc.subject työttömyysturva fi
dc.subject työmarkkinatuki fi
dc.subject toimeentulo fi
dc.subject perusturva fi
dc.subject asumistuki fi
dc.subject sosiaalihuolto fi
dc.subject syrjäytyminen fi
dc.title Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys fi
dc.type Nettityöpapereita ja nettiartikkeleita fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita138.pdf 674.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record