'Mennään metsään!' : aikuisopiskelijoiden odotuksia ja kokemuksia oppimisesta villivihanneskurssilla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Almgren, Leena
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236254
dc.description.abstract Tavoitteet. Villivihannesten käyttö ruuanlaitossa on trendikästä, edullista, terveellistä ja ekologista. Tutkimuksessa selvitettiin Helsingin työväenopiston villivihanneskurssi-laisten ajatuksia kurssista. Tutkimuskysymyksillä haettiin vastauksia, millaisia odo-tuksia, omia oppimiskokemuksia sekä oppimiskokemuksia ryhmässä, hyväksi koet-tuja käytäntöjä ja parannusehdotuksia kurssin käyneillä on kurssille. Menetelmät. Tutkimus on tapaustutkimus ja pohjautuu kahdeksaan villivihannes-kurssilaisen teemahaastatteluun sekä kahteenkymmeneen villivihanneskurssin alus-sa jaettuun aloituslomakkeeseen sekä kahteenkymmeneen kurssin lopussa jaettuun palautelomakkeeseen. Tulokset ja johtopäätökset. Villivihanneskurssi pohjautuu vahvasti yhteistoiminnalli-seen, sosiaaliseen, kokemukselliseen oppimiseen ja opetuksen teoriaan. Villivihanneskurssilaisilla oli paljon erilaisia odotuksia tulevasta kurssista. Villivihan-neskurssilaisten odotukset ja kokemukset villivihanneskurssilta kohtasivat osittain myös kurssin laatineen eli tutkijan ajatukset kurssista. Kurssilaisten oppimistavoitteet olivat erilaisia. Osa kurssilaisista oli tullut kurssille hakemaan uusia ideoita päivittäi-seen ruoanvalmistukseen ja osa kurssilaisista halusi oppia kasvientunnistustaitoja luonnossa. Villivihanneskurssilaisten oppimistavoitteet täyttyivät kurssilla. Villivihan-nesten käyttö villivihanneskurssin jälkeen nähtiin mahdollisuutena monipuolistaa omaa ja lähipiirin ruokavaliota ekologisesti ja suhteellisen helposti. Villivihanneskurs-silaisten ymmärrys lähiympäristöstään laajeni ja innostus ekologisen ruoan käyttöön lisääntyi. Villivihanneskurssilaisten ekososiaalinen sivistys lisääntyi kurssilla. Villivi-hanneskurssilaiset opettivat ystäviään ja sukulaisiaan villivihannesten käytössä kurs-sin innoittamana. Osa kurssilaisista halusi myöhemmin myös opiskella lisää aihepii-riin liittyviä asioita. Villivihanneskurssit ovat suosittuja ja niiden suosio perustuu osit-tain kokemukselliseen oppimiseen metsän rauhassa. fi
dc.description.abstract Aims. The usage of wild edible wild plants is trendy nowadays, affordable, healthy and ecological. This study focuses on how adult students during a course on wildedible plants of Helsingin työväenopisto experienced the course. The aim of the study is to collect information on what kind of expectations and learning experiences the participating students had. Methodology. This thesis is a case study. Empirical data were obtained by thematic interviews of the eight participants of the course. Additional data were collected by questionnaires which were handed out before and after the edible wild plants course. Results and conclusions. The edible wild plants course has a strong emphasis on co-operative, social and experiential learning, and it also provides the students with strong theoretical knowledge. The expectations and experiences of the course par-ticipants were partly similar to those of the course planner/researcher. The course participants had different kinds of learning objectives. Some of the course partici-pants took part with the aim to get new ideas for their daily cookery. Some of the participants wanted to learn how to recognise eatable plants in the wild. The learning objectives were fulfilled during the course. The use of edible wild plants in food preparation was regarded as a relatively easy and ecological way to diversify one’s diet. The participants’ understanding of their immediate surroundings improved and the interest in the use of ecological food increased. Ecosocial knowledge of course participants increased during the course. The course participants thought their friends and family how to use eatable plants. Some of the course participants want-ed to learn more about the subject after the course. Courses of wild edible plants are popular. The popularity of that type of courses are based partially on experiental learning in the woods. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject wild edible plants en
dc.subject social learning en
dc.subject learning environment en
dc.subject villivihannekset fi
dc.subject sosiaalinen oppiminen fi
dc.subject oppimisympäristö fi
dc.title 'Mennään metsään!' : aikuisopiskelijoiden odotuksia ja kokemuksia oppimisesta villivihanneskurssilla fi
dc.title.alternative 'Let's go to woods!' : Adult students' expectations and experiences of learning during a course on wild edible plants en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132597

Files in this item

Files Size Format View
Gradu 18.4.2018.pdf 603.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record