Luovuuden lähteillä : Käsityön taiteen perusopetuksen opiskelijoiden käsityksiä luovuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132659
Title: Luovuuden lähteillä : Käsityön taiteen perusopetuksen opiskelijoiden käsityksiä luovuudesta
Author: Heinonen, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132659
http://hdl.handle.net/10138/236255
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimukseni tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolinen kuvaus siitä, mitä luovuus käsityön taiteen perusopetuksen opiskelijoiden näkökulmasta on. Luovuuden nähtiin rakentuvan neljästä osa-alueesta, joita olivat luova yksilö, luova prosessi, luova tuote ja luova ympäristö. Nämä luovuuden peruselementit näyttäytyivät tutkimuksessa käsityön perspektiivistä. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä luovuuden osa-alueisiin linkittyivät luovuutta kokonaisvaltaisesti tarkasteleva systeeminen luovuusteoria, yksilön itseohjautuvuus, käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin sekä luovan prosessin mallit ja käsityötuotetta kuvaileva malli. Tutkimuskysymyksenä oli: miten käsityön taiteen perusopetuksen opiskelijat määrittelevät luovuutta. Tutkimuskysymystä tarkentaen luovuutta tarkasteltiin sen neljän elementin näkökulmasta. Kyseessä oli tapaustutkimus, joka toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä ja aineisto kerättiin ryhmähaastattelemalla kuutta aikuisopiskelijaa, jotka opiskelivat Valkeakoski-opistossa käsityön taiteen perusopetuksen syventäviä opintoja. Haastattelutyyppinä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa haastateltavat saivat vapaasti kertoa kokemuksistaan tarkoituksenmukaisten kysymysten pohjalta. Analyysitapana oli teoriaohjaavaa sisällönanalyysi. Luovuus oli itseilmaisua ja ongelmanratkaisua, jossa tehtävänannon avoin kysymyksen asettelu antoi parhaimman lähtökohdan luovuudelle. Luovuus vaati sisäistä motivaatiota, jolloin opiskelija koki tekemisensä innostavaksi ja teki sitä mielellään ja omasta vapaasta tahdostaan. Luovasti käsityön tekemisen nähtiin lisäävän hyvinvointia ja toimivan henkisenä voimavarana. Opiskelijat kokivat hyvien alanhallintataitojen helpottavan luovaa työskentelyä. Luovuudelle ominaista oli käsityötuotteen kehittyminen ja muuttuminen läpi koko käsityöprosessin. Luovuus tuli esille persoonallisen ja esteettisen näköisen käsityötuotteen kautta, jonka avulla oli pystynyt ilmaisemaan omia kokemuksia ja tunteita. Käsityötuotteen haluttiin olevan käytännöllinen, tarpeellinen ja hyvin tehty. Luovuutta tukevaksi tekijäksi opiskelijat painottivat opiskeluyhteisönsä kannustavaa, luottamuksellista ja positiivista ilmapiiriä. Keskinäisen kilpailun, arviointipaineiden ja aikarajoitusten puuttuminen vaikuttivat luovuuteen myönteisesti. Tärkeään rooliin tulosten perusteella nousi opettajan suhtautuminen opiskelijoihin. Innostus ja aito kiinnostus opiskelijoita kohtaan sekä sallivan asenteen nähtiin rohkaisevan luovuuteen. Opettaja nähtiin osallistavan ja yhteisöllisen toimintakulttuurin ylläpitäjänä, jonka vaikutus motivaatioon ja luovuuteen oli merkittävä. Luovuus on monitahoinen ilmiö, joka pitää sisällään yksilön ominaisuuksiin, prosessiin, tuotteeseen ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat toinen toisiinsa Sisäisesti motivoitunut yksilö kykenee kannustavassa ja sallivassa eli luovuutta tukevassa ympäristössä kokeilevaan käsityöprosessiin, jonka lopputuloksena on persoonallinen käsityötuote. Vaikka tulokset esittelevätkin pienen ryhmän käsityksiä luovuudesta, voidaan niitä soveltaa käsityöhön liittyvässä harrastustoiminnassa ja peruskoulun käsityön opetuksessa, joissa halutaan edistää ja tukea opiskelijoiden luovuutta.The purpose of my research is to achieve as wide description of creativity as possible in the viewpoint of the students of Basic Art Education in Arts and Crafts. Creativity was seen to consist of four areas, which were creative person, creative process, creative product and creative environment. In this study these basic elements of creativity were seen in the perspective of crafts. In the theoretical framework the areas of creativity were linked with the whole system based theory of creativity, self-determination of the person, design and making of the product process and models of the creative process and product. The research question was: how the students of Basic Art Education in Arts and Crafts define creativity. By more specified questions the creativity was studied from the viewpoint of its four elements. The research was a qualitative case study and the data was gathered by interviewing six adult students who studied in advanced level of Basic Art Education in Arts and Crafts studies in Valkeakoski Lifelong Learning Centre. The method of the interview was half structured theme interview. The interviewees were free to tell about their experiences guided by appropriate questions. The method of analysing was a theory guided content analysis. Creativity was seen as self-expression and problem solving where open questions in the task giving gave the best possible starting point to creativity. Creativity needed inner motivation. This way the student felt the task inspiring and it was joy to work by one’s own free will. Creative craft making was seen to increase wellbeing and served as mental resources. The students felt that good skills helped their working. Typical to creativity was that the product developed and changed throughout the working process. In addition, creativity showed as a personal and aesthetic product by which one could express own experiences and feelings. The students wanted the craft product to be functional, come in handy and been properly made. Supporting, confidential and positive atmosphere in the group was seen to improve the creativity. Absence of competition, stress given by evaluation and time limits had a positive impact on creativity. By the results the positive attitude of the teacher rose into a crucial role. Inspiration and a real interest towards the students and an allowing attitude was seen to encourage into creativity. The teacher was seen to sustain the inclusive and communal working ethos and its impact to motivation and creativity was important. Creativity is a diverse phenomenon which includes features connected to personal qualities, process, product and the environment which all are connected to each other. Inner motivated person can work experimentally in a supportive and permissive atmosphere and the result is a personal craft product. Although the results give an example of a small group’s conceptions of creativity, they can be applied into craft as a hobby or craft in basic education in order to improve and promote creativity of the students.
Subject: luovuus
käsityön taiteen perusopetus
käsitykset
tapaustutkimus
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record