Sosiaalisen median sovellukset opetuksessa? : Opettajien kokemuksia uusista oppimisympäristöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132656
Title: Sosiaalisen median sovellukset opetuksessa? : Opettajien kokemuksia uusista oppimisympäristöistä
Author: Halonen, Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132656
http://hdl.handle.net/10138/236256
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten luokanopettajat ovat hyödyntäneet sosiaalista mediaa osana opetusta. Tutkimusidea on lähtenyt liikkeelle kysymyksistä, miten tulevaisuuden taitoja opetetaan koulussa ja valmistaako koulussa annettava opetus tiedon etsimiseen, käsittelemiseen ja jakamiseen. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, minkälaista vuorovaikutusta luokkayhteisössä tapahtuu sen jäsenten välillä, kun työskennellään verkkopohjaisessa oppimisympäristössä Menetelmät. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja sitä varten haastateltiin kolmea Helsingin alueella opettavaa opettajaa. Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua ja jokaista opettajaa haastateltiin yhden kerran. Haastattelut, jotka kestivät 45-50 minuuttia, nauhoitettiin ja litteroitiin tarkempaa analyysiä varten. Aineisto analysoitiin soveltamalla Grounded Theory –menetelmää. Aineistosta esiin nousseet keskeiset käsitteet muodostavat tutkimuksen rungon. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että sosiaalinen media tuo lisäarvoa opetukseen motivoimalla oppilaita. Se sopii hyvin tutkivaan ja yhteisölliseen oppimiseen, jossa tietoa tuotetaan yhdessä yhteisön eli luokan jäsenten kesken. Sosiaalisen median oppimisympäristöjen käyttäminen on ajantasaistanut oppimateriaaleja ja sen parissa työskenteleminen myös haastaa oppilaat tutkimaan tiedon oikeellisuutta. Sen käyttäminen opetuksessa valmistaa opettajien mielestä oppilaita tulevaisuuteen ja myöhempään työelämään, jossa merkityksellisen tiedon löytäminen ja jakaminen ovat olennaisessa osassa. Ajasta ja paikasta riippumaton työskentely korostuu toimittaessa sosiaalisen median parissa.The goals. This study examines how class teachers have used social media as part of teaching. The research idea for this study is based on the questions of how to teach skills for future at school and whether the school prepare students for searching and sharing information. In addition, this study examines what kind of interaction occurs in the class community while working in a web-based learning environment. The research methods. The study was carried out as a case study and for this purpose three Helsinki-based teachers were interviewed. The interview method was semi-structured theme interview and each teacher was interviewed once. The interviews which lasted for 45-50 minutes were recorded and transcribed for more thorough analysis. The material was then analyzed by using the Grounded Theory method. The key concepts that emerged from the material are the base for this study. The results and conclusions. The results of the study confirmed the understanding that social media brings added value to teaching by motivating students. It is well suited for investigative and community-based learning where information is produced jointly among members of the class. The use of social media learning environments has updated learning materials and working with it also challenges students to investigate the correctness of information. Its use in teaching prepares students for the future and working life where finding and sharing of relevant information is of the essence. Work that is independent of time and place is also emphasized when working with social media.
Subject: grounded theory
sosiaalinen media
oppimisympäristö
yhteisöllinen oppiminen
motivaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ville_Halonen_PG_2018.pdf 2.121Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record