Luokanopettajien suhtautuminen eri tasoisten oppilaiden koululiikunnan eriyttämiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132644
Title: Luokanopettajien suhtautuminen eri tasoisten oppilaiden koululiikunnan eriyttämiseen
Author: Rytkönen, Ida-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132644
http://hdl.handle.net/10138/236257
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien suhtautumista yleisen opetuksen eriyttämiseen ja liikunnan opetuksen eriyttämiseen. Tutkittiin myös luokanopettajien asentei-ta koululiikuntaa ja taitavaa oppilasta kohtaan liikuntatunnilla. Tutkimus painottui myös taita-van ja heikon oppilaan eriyttämisen suhtautumisen eroihin. Tämä kysymyksenasettelu on syntynyt kandidaatin työni pohjalta ja omasta kokemuksestani alakoulussa. Tutkimus toteutettiin laadullisena asennetukimuksena ja haastateltavia oli kaksi ryhmää. Kummassakin ryhmässä oli kolme opettajaa. Toinen haastetteluista toteutettiin haastatelta-vien kotona tai toinen työpaikalla. Tutkimusaineisto litteroitiin ja tämän jälkeen vastaukset ja haastatteluväittämät värikoodattiin tutkimuskysymysten mukaan. Tämän jälkeen lähdettiin etsimään ryhmistä eroavaisuuksia ja samakaltaisuuksia. Jokaiseen tutkimuskysymykseen muodostui useempia teemoja, joita tuloksissa lähdettiin tarkemmin avaamaan. Tutkimuksen päätuloksia oli opettajien ristiriitainen suhtautuminen eriyttämiseen. Sitä pidet-tiin tärkeänä, mutta haastavana toteuttaa. Haastavuutta loivat ajan ja tilojen puute sekä opettajan oma jaksaminen. Yksi laaja tulos on heikkojen oppilaiden eriyttämisen korostami-nen reaaliaineissa ja taitavien oppilaiden eriyttämisen korostaminen taitoaineissa. Oppilai-den erot huomattiin eri tavoilla eri oppiaineissa. Opettajan oma innostus ja asenne oli tärke-ässä roolissa oppilaan kiinnostuksen ja motivaation kannalta. Tutkimuksessa tuli myös esille opettajan vastuu liikuntakasvattajana ja esimerkkina tunneilla. Aiheitta on tärkeää tutkia, koska eriyttämisen nähdään olevan opetuksen lähtökohta. Jos eriyttäminen ei jostain syystä onnistu, niin oppilaat ja heidän oppimisensa kärsivät. Taitavan oppilaan eriyttämisestä on tehty tutkimusta vähemmän, joten sitä olisi jatkossa tärkeää tehdä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opettajat tiedostavat eriyttämisen tärkeäyden, mutta eivät sitä välttämättä työssään pääse toteuttamaan haluamallaan tavalla. Koululiikuntaa on tutkittu vähän. Aihetta on tärkeä tutkia, jotta opettajat saavat enemmän tietoa eriyttämisen monipuolisuudesta sekä voivat reflektoida omaa opettajuuttaan ja tätä kautta antaa oppilail-le entistä laajempaa ja laadukkaampaa opetusta.The objective of this research was to examine attidutes of teachers towards general education differentiation and differentiation of physical education. Also investigated teachers attidutes towards physical education and skillful student. The research emphasized the differences of skillful student and frail student. This phasing of a question has been born based my bachelor`s thesis and my own experience. The research was carried out as qualitative attidute survey and interviewees was divided in two groups. Both of them was three elementary school teachers. The material gathering methods was performed either at schools or homes of the interviewees. The research material was transcribed and after this the material was categorised and analysed utulising different themes. Interview claims were coded by colours and research questions. After this these groups sought differences and similaritys. Every research questions consisted several themes. These themes were established in research results. As a result, the teachers had a contradictory attidute towards differentiation. Differentiation was important but challenging. Challenges was lack of time and space and the wellbeing of teachers. One of the results was emphasis frail students differentiation in real subjects and skillful students differentiation in practical subjects. Differences of students were noticed diffe-rent ways. Teachers own enthusiam and attidute was an important role in terms of students intrest and motivation. The research came out that teachers has a big responsability as a physical education bredeer. This theme is important to research beacause differentiation seem to be a baseline of differentiation. Students learning suffer if differentiation doesn´t work. As a conlusion, it can be stated that teachers reconize the importance of differentiation but doesn´t execute it at work like they want. Physical education has been investigated a little. This topic is important to study so that teachers gets more information about differentiation and they can self reclect and this way give high quality teaching for the students.
Subject: eriyttäminen
koululiikunta
taitava oppilas


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record