"Miksi tätä on pakko opiskella?" : lukion ruotsinopettajien ajatuksia ja kokemuksia ruotsin kielestä ja sen opettamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132650
Title: "Miksi tätä on pakko opiskella?" : lukion ruotsinopettajien ajatuksia ja kokemuksia ruotsin kielestä ja sen opettamisesta
Alternative title: "Why do we have to study this?" : High school Swedish teachers' thoughts and experiences in the Swedish language and its teaching
Author: Lindberg, Iines
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132650
http://hdl.handle.net/10138/236258
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lukion ruotsinopettajien ajatuksia ja kokemuksia ruotsin kielestä ja sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulujärjestelmässä. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, minkälaisia asenteita opiskelijoilla opettajiensa mielestä on ruotsin kieltä kohtaan, sekä sitä, minkälaisia haasteita ruotsinopettajat kohtaavat työssään. Tutkielmassa nostetaan esille lukion ruotsinopettajien toimintatapoja ja keinoja, joilla he motivoivat opiskelijoita ja perustelevat heille ruotsin opiskelua. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että ruotsinopettajien mielestä ruotsin opetuksen suurimpina haasteina ovat kielteiset asenteet ja ennakkoluulot. Kyseessä on laajempi yhteiskunnallinen ongelma, jossa esimerkiksi median välittämä pakkoruotsikeskustelu vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin ja sitä kautta opiskelumotivaatioon. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella kyselylomaketutkimuksena vuosina 2017-2018. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2017 sähköisellä e-lomakkeella, johon vastasi 34 lukion ruotsinopettajaa eri puolilta Suomea, yhteensä 23 eri paikkakunnalta. Lomake koostui taustakysymyksistä, avoimista kysymyksistä ja väittämistä. Aineiston analyysi toteutettiin pääosin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jossa aineisto luokiteltiin lopulta tutkimuskysymysten mukaisiin teemoihin: ruotsin kieli ja sen asema Suomessa, ruotsin kieli koulumaailmassa, opiskelijoiden asenteet ruotsin kieltä ja sen opiskelua kohtaan ja haasteet ruotsin kielen opetuksessa. Tulokset osoittivat, että ruotsinopettajat kokevat ruotsin kielen aseman epävarmaksi, ja oppiaineen arvostuksen laskeneen. Ruotsinopettajien mielestä suurin haaste opetuksessa on opiskelijoiden negatiivinen suhtautuminen ruotsin kieleen, mutta myös esimerkiksi tuntimäärän pienentyminen, kasvavat tasoerot opetusryhmissä ja ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen ovat vaikuttaneet opetukseen. Opettajien mukaan ruotsin opiskelun pakollisuus vaikuttaa osaltaan opiskelijoiden asenteisiin ja motivaatioon, ja toisaalta esimerkiksi ruotsin muuttuminen vapaaehtoiseksi ylioppilaskirjoituksissa vuonna 2005 romahdutti kirjoituksiin osallistuneiden määrän ja sen myötä myös oppimistulokset ovat heikentyneet. Merkittäväksi nousi se, että suurin osa ruotsinopettajista kannattaa edelleen ruotsin säilyttämistä pakollisena oppiaineena koulussa. Opettajat joutuvat kuitenkin usein perustelemaan opiskelijoilleen, miksi ruotsia kannattaa opiskella.The purpose of this study was to describe high school Swedish teachers’ thoughts and experiences in Swedish and its status in the Finnish society and education system. The aim of this study was also to examine what types of attitudes high school students have towards the Swedish language according to their teachers, as well as what types of challenges Swedish teachers experience in their occupation. The study focuses on Swedish teachers’ ways of action and methods that they use to motivate their students and justify studying Swedish. Previous studies have shown that according to Swedish teachers, the biggest challenges in teaching Swedish are students’ negative attitudes and prejudices. It is a question of more comprehensive social issue, where for example the debate on obligatory Swedish influence students’ attitudes as well as their motivation. The study was conducted by a qualitative approach using a questionnaire during the years 2017-2018. The data was collected in the spring of 2017 using an electric questionnaire form. 34 high school Swedish teachers from 23 different municipalities filled in the questionnaire which comprised of background questions, open questions and claims. The method of analysis used was content analysis and the data was eventually categorized into themes that followed the research questions. The themes were: Swedish and its status in Finland, Swedish in the education system, students’ attitudes towards Swedish and challenges in teaching Swedish. The results showed that Swedish teachers experience the future of Swedish language as uncertain and they feel that the appreciation of the subject has decreased. The biggest challenge in teaching Swedish according to the teachers is the students’ negative attitudes towards Swedish, but also for example the decrease in the amount of lessons, constantly growing differences in skills within teaching groups and new changes in final examinations have influenced teaching. The fact that Swedish is an obligatory subject in schools can influence students’ attitudes and motivation, according to the teachers. On the other hand, when Swedish became an optional subject in the final examinations in 2005, the number of students willing to participate the examinations, as well as the learning results decreased considerably. It proved significant, that the majority of the teachers still want Swedish to be an obligatory school subject even though they often have to justify studying Swedish to their students.
Subject: ruotsin kieli
asenteet
lukio
ruotsinopettajat
lukion opiskelijat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record