Lapsen ja aikuisen rooli lastentarhanopettajien tuottamissa teksteissä : Vahvuuslähtöinen näkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132619
Title: Lapsen ja aikuisen rooli lastentarhanopettajien tuottamissa teksteissä : Vahvuuslähtöinen näkökulma
Author: Roponen, Hannele
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132619
http://hdl.handle.net/10138/236261
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen rooli lapsella ja aikuisella on lastentarhanopettajien käyttämässä vahvuuslähtöisessä kirjoitetussa kielessä. Heiskasen, Alasuutarin ja Vehkakosken tutkimus (2018) osoittaa, että lapsi on muuttumaton ja vastuullinen yksilö ja aikuinen vastuusta vapautettu. Tutkimustehtävää varten laadittiin kaksi tutkimuskysymystä: 1) Millaisena lapsi näyttäytyy lastentarhanopettajien tuottamissa teksteissä 2) Millaisena aikuinen näyttäytyy lastentarhanopettajien tuottamissa teksteissä?. Tutkimuksen otos koostui yhdeksästä lastentarhanopettajasta. Aineiston keruumenetelmä oli kysely. Kukin lastentarhanopettaja laati neljä lapsen vahvuuksiin keskittyvää havainnointilomaketta. Havainnointilomakkeet toimitettiin halukkaille lastentarhanopettajille kirjeitse. Tutkimuksen aineisto koostui yhteensä 36 havainnointilomakkeesta, jotka kerättiin syksyn 2017 aikana yhdeltä Helsingin varhaiskasvatusalueelta. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysilla. Lapsi näyttäytyi tässä tutkimuksessa lastentarhanopettajien tuottamissa teksteissä stabiilina, vaikeasti tulkittavana ja vastuullisena. Aikuinen näyttäytyi stabiilina, vaikeasti tulkittavana ja vastuusta vapautetulta. Tämän tutkimuksen avulla lastentarhanopettajat voivat pohtia omia ajatusmallejaan suhteessa kirjaamiskäytäntöihinsä. Erityisen tärkeää on myös arvioida, miten vahvuuksia jatkossa kirjataan ja millaisen roolin lapsi saa kirjoitetussa kielessä.The goal of this qualitative research is to find out how a child and an adult is positioned in strength-based written texts created by kindergarten teachers. Heiskanen, Alasuutari and Vehkakoski’s research (2018) pointed out that a child is usually positioned as stabile and responsible and an adult free of responsibility. Two research questions were made to help find out the goal of this research: 1) How does a child appear in the written texts created by kindergarten teachers? 2) How does an adult appear in the written texts created by kindergarten teachers?. The sample of the research consisted of nine kindergarten teachers. The data was collected via questionnaires. Each of the nine kindergarten teachers filled four observation questionnaires based on the strengths of the child. The questionnaires were sent to willing kindergarten teachers via mail. The data of the research consisted of 36 strength based questionnaires, which were collected during autumn 2017 from one of Helsinki’s early childhood areas. The data was analysed via discursive analysis. In this research a child was positioned as stabile, responsible and difficultly interpreted. An adult was positioned as stabile, difficultly interpreted and free of responsibility. With the help of this research kindergarten teachers can think about their ways of thinking according to their ways of creating written texts. It is also very important to evaluate how the strengths of the children will be written and how the child is positioned in the written texts in the future.
Subject: lapsen vahvuudet
havainnointi
pedagoginen dokumentointi
arviointi
diskurssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro Gradu_Hannele_Roponen.pdf 1.100Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record