Tehostettu tuki ja lapsen osallisuus esi- ja alkuopetuksen oppimissuunnitelmissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132603
Title: Tehostettu tuki ja lapsen osallisuus esi- ja alkuopetuksen oppimissuunnitelmissa
Author: Ekblad, Aila
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132603
http://hdl.handle.net/10138/236262
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Oppilaille annettava tuki jaettiin vuonna 2007 julkaistussa erityisopetuksen strategiassa kolmeen tasoon; yleinen, tehostettu ja erityinen. Kolmiportainen tuki otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa. Tämän tutkimuksen avulla selvitetään tehostetun tuen oppimissuunnitelmien avulla, mitä tavoitteita lapsille on asetettu, millaisilla pedagogisilla ratkaisuilla lapsia tuetaan ja miten edistymistä arvioidaan. Lapsen osallisuutta on nostettu niin esi- kuin perusopetuksen opetussuunnitelmissa entistä suurempaan rooliin. Tutkimuksen avulla haluan myös selvittää, miten lapsen osallisuus näkyy tehostetun tuen pedagogissa ratkaisuissa. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona oli erään keskisuuren kaupungin vuonna 2008 syntyneiden lasten tehostettuun tukeen liittyvät asiakirjat niin esiopetuksesta kuin 1.luokan syksyltä. Materiaali koostui pedagogisista arvioista (esiopetus 60 kpl, 1.luokka 16 kpl) sekä tehostetun tuen oppimissuunnitelmista (esiopetus 69 kpl, 1.luokka 51 kpl). Tehostetun tuen oppimissuunnitelmien suunnitteluosuudet (tuen kohde, tavoitteet, keinot ja arviointi) luokiteltiin sisällönanalyysin avulla. Lapsen osallisuutta tutkittiin pedagogisten ratkaisujen (lomakkeessa keinot) maininnoista myös sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Esiopetuksen asiakirjoissa oli vaihtelevia kriteereitä tehostetun tuen aloittamiselle. Esiopetuksen ja ensimmäisen luokan opettajilla oli eriäviä näkemyksiä siitä mikä oli suunnitelmien tarkoitus. Osa suunnitelmista olivat lähinnä opettajien keskinäistä tiedonsiirtoa varten täytettyjä ja niissä käytettiin yleistäviä termejä sekä teksti oli niukkaa. Oppilaiden tavoitteita oli kopioitu sanasta sanaan useamman lapsen suunnitelmiin. Joulukuussa oli ensimmäisellä luokalla edelleen keskeneräisiä asiakirjoja. Tehostettu tuki kohdentui suurelta osin kielellisten ja matemaattisten taitojen kehittämiseen. Lapsi kuvattiin oppimissuunnitelmien keinoissa eli pedagogisissa ratkaisuissa pääsääntöisesti aikuisten tekojen kohteeksi. Itsenäisenä toimijana lapsi kuvattiin ainoastaan 0,41% suunnitelmien maininnoista. Suunnitelmien arviointi muodostui pääsääntöisesti arjen havainnoinnista.Goals. In the special education strategy, the support given to pupils was divided into three stages; general, intensified and special support. The three-tiered support was introduced at the end of year 2011. This study examines what goals are set for the children, with what pedagogical solutions are the children supported and how the progress is evaluated based on learning plans for intensified support. Child´s participation has been emphasized in both pre-primary and basic education curricula. In this study I also want to research how child´s participation can be seen in the pedagogical solutions of intensified support. Methods. The material for the study included documents concerning intensified support for children born in a medium-sized city in 2008 during both pre-primary education and the autumn of the first grade. The material consisted of pedagogical assessments (pre-primary education 60 pieces, first grade 16 pieces) and learning plans for intensified support (pre-primary education 69 pieces, first grade 51 pieces). The planning sections of the learning plans for intensified support (need for support, goals, means and evaluation) were categorized using content analysis. Child´s participation was also researched based on references in the pedagogical solutions (means in the forms) using content analysis. Results and conclusions. The pre-primary documents had varying criteria for starting intensified support. The pre-primary and first grade teachers had differing opinions on what the purpose of the plans was. A part of the plans was mainly filled out to transfer information between teachers and they used broad terms and the text was scarce. The pupils’ goals had been copied word for word to several children’s plans. There were uncompleted documents still in December in the first grade. Intensified support was focused in large measure at developing linguistic and mathematical skills. The child was mainly described as an object of actions by adults in the means of the learning plans, i.e. pedagogical solutions. The child was described as an independent agent in only 0,41% of the references made in the learning plans. Evaluation of the plans mainly consisted of observations in the everyday life.
Subject: kolmiportainen tuki
tehostettu tuki
pedagogiset asiakirjat
lapsen osallisuus
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
aila_ekblad_gradu.pdf 2.527Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record