Merkitykselliset yksilötekijät ja ohjaukselliset tekijät pro gradu -tutkielmaprosessissa kasvatustieteen opiskelijoiden näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132610
Title: Merkitykselliset yksilötekijät ja ohjaukselliset tekijät pro gradu -tutkielmaprosessissa kasvatustieteen opiskelijoiden näkökulmasta
Alternative title: Significant individual and supervisory factors in master's thesis process from the viewpoint of educational science students
Author: Myllylä, Marju
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132610
http://hdl.handle.net/10138/236266
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Pro gradu -tutkielman tekeminen on merkittävä osa yliopisto-opintoja ja usein vaativimmaksi koettu opintosuoritus maisteriopintojen aikana. Siksi ymmärrys prosessista erityisesti opiskelijoiden näkökulmasta on tärkeää. Aikaisemmat tutkimukset opinnäytetyöprosesseista ovat osoittaneet, että sekä opiskelijaan itseensä että ohjaukseen liittyvät tekijät ovat olennaisia prosessin etenemisen kannalta. Pro gradu -tutkielmaprosessiin liittyvissä tutkimuksissa näitä tekijöitä ei ole juurikaan tarkasteltu samanaikaisesti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä yksilöllisiä ja ohjaukseen liittyviä tekijöitä opiskelijat kuvaavat graduprosessissa sekä mitkä näistä tekijöistä he kokevat graduprosessia edistävinä tai estävinä. Tutkimuskysymykset olivat: Mitkä yksilötekijät opiskelijat kokevat merkityksellisiksi pro gradu -tutkielmaprosessissa? Mitkä ohjaukselliset tekijät opiskelijat kokevat merkityksellisiksi pro gradu -tutkielmaprosessissa? Millaisia graduntekijäprofiileita voidaan tunnistaa yksilötekijöiden ja ohjauksellisten tekijöiden suhteen? Menetelmät. Tutkimusaineisto koostui yhdeksästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, joihin osallistuneiden kasvatustieteen opiskelijoiden pro gradu -tutkielmat oli virallisesti arvioitu. Haastatelluilta kysyttiin muun muassa pro gradu -prosessin edistävistä ja estävistä tekijöistä, ajanhallinnasta sekä graduseminaarista ja graduohjauksesta. Haastattelut analysoitiin laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Yksilöllisten ja ohjauksellisten tekijöiden analyysin pohjalta muodostettiin neljä graduntekijäprofiilia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opiskelijoiden mukaan graduprosessin kannalta olennaisia yksilötekijöitä olivat motivaatio, minäpystyvyys, itsesäätely ja tutkimuksen tekemiseen liittyvät taidot. Erityisesti itsesäätelyyn liittyvät tekijät koettiin merkityksellisiksi graduprosessissa ja ne nähtiin osittain graduprosessia edistävinä, mutta erityisesti ajankäytön hallintaan liittyvät puutteet aiheuttivat haasteita. Ohjauksellisista tekijöistä opiskelijat kokivat keskeisinä henkilökohtaisen ohjauksen ja ryhmäohjauksen, vertaisohjauksen jäädessä vähemmälle huomiolle. Henkilökohtainen ohjaus koettiin pääsääntöisesti myönteisenä tekijänä graduprosessissa, kun taas ryhmäohjaus nähtiin osittain kielteisessä valossa. Yksilötekijöiden ja ohjauksellisten tekijöiden pohjalta voitiin määritellä neljä graduntekijäprofiilia, joihin kuuluvat opiskelijat erosivat motivaation lähteiden, itsesäätelyn ja ohjauksen suhteen toisistaan. Profiilit osoittivat, että yksilötekijät ja ohjaukselliset tekijät toimivat vastavuoroisessa suhteessa. Ohjauksella voidaan vahvistaa motivaatiota sekä tukea itsesäätelyä. Yksilötekijöiden ja ohjauksellisten tekijöiden huomioonottaminen on tärkeää pro gradu -prosessia ja sen ohjauskäytäntöjä kehitettäessä.Aim of the study. Writing of master’s thesis plays a key role in university studies and is often considered as the most demanding assignment in the master’s degree. Therefore, understanding students’ perspectives related to the master’s thesis process is important. Previous studies have suggested that both individual factors and factors related to supervision are essential in a thesis process. Previous studies related to master’s thesis process have not explored these factors simultaneously. The purpose of the present study was to find out which individual and supervisory factors students identify important in master’s thesis process and which ones they consider as enhancing or impeding factors. The research questions were: Which individual factors do the students report significant in master’s thesis process? Which supervisory factors do the students report significant in master’s thesis process? What kind of student profiles can be identified based on the individual and supervisory factors? Methods. The data consisted of semi-structed theme interviews collected from nine educational science students who had completed their studies. The theme interviews dealt with enhancing and impeding factors in the thesis process, time management and thesis seminar and supervision. The interview data were qualitatively content analysed by using an abductive strategy. Based on the analysis of individual and supervisory factors, four different student profiles were identified. Results and conclusions. The results suggested that essential individual factors in master’s thesis process according to the students were motivation, self-efficacy, self-regulation and factors related to research process. Students described the factors related to self-regulation as the most significant in thesis process and reported them partly enhancing and partly impeding factors. Time management was especially considered as a challenging factor related to self-regulation. The students considered individual and group supervision as the most central of the supervisory factors, whereas peer supervision was not viewed important. Individual supervision was mostly considered as a resource in the thesis process, whereas group supervision was party viewed in negative light. Based on the individual and supervisory factors, four different student profiles were identified. The profiles indicated that the individual and supervisory factors interact with each other in the master’s thesis process. Supervision can strengthen motivation and endorse self-regulation. Considering both the individual and supervisory factors is important in developing the master’s thesis process and supervision practices.
Subject: motivaatio
itsesäätely
minäpystyvyys
ohjaus
pro gradu -tutkielma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marju_Myllyla_pg_2018.pdf 559.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record