Merkitykselliset yksilötekijät ja ohjaukselliset tekijät pro gradu -tutkielmaprosessissa kasvatustieteen opiskelijoiden näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Myllylä, Marju
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236266
dc.description.abstract Tavoitteet. Pro gradu -tutkielman tekeminen on merkittävä osa yliopisto-opintoja ja usein vaativimmaksi koettu opintosuoritus maisteriopintojen aikana. Siksi ymmärrys prosessista erityisesti opiskelijoiden näkökulmasta on tärkeää. Aikaisemmat tutkimukset opinnäytetyöprosesseista ovat osoittaneet, että sekä opiskelijaan itseensä että ohjaukseen liittyvät tekijät ovat olennaisia prosessin etenemisen kannalta. Pro gradu -tutkielmaprosessiin liittyvissä tutkimuksissa näitä tekijöitä ei ole juurikaan tarkasteltu samanaikaisesti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä yksilöllisiä ja ohjaukseen liittyviä tekijöitä opiskelijat kuvaavat graduprosessissa sekä mitkä näistä tekijöistä he kokevat graduprosessia edistävinä tai estävinä. Tutkimuskysymykset olivat: Mitkä yksilötekijät opiskelijat kokevat merkityksellisiksi pro gradu -tutkielmaprosessissa? Mitkä ohjaukselliset tekijät opiskelijat kokevat merkityksellisiksi pro gradu -tutkielmaprosessissa? Millaisia graduntekijäprofiileita voidaan tunnistaa yksilötekijöiden ja ohjauksellisten tekijöiden suhteen? Menetelmät. Tutkimusaineisto koostui yhdeksästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, joihin osallistuneiden kasvatustieteen opiskelijoiden pro gradu -tutkielmat oli virallisesti arvioitu. Haastatelluilta kysyttiin muun muassa pro gradu -prosessin edistävistä ja estävistä tekijöistä, ajanhallinnasta sekä graduseminaarista ja graduohjauksesta. Haastattelut analysoitiin laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Yksilöllisten ja ohjauksellisten tekijöiden analyysin pohjalta muodostettiin neljä graduntekijäprofiilia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opiskelijoiden mukaan graduprosessin kannalta olennaisia yksilötekijöitä olivat motivaatio, minäpystyvyys, itsesäätely ja tutkimuksen tekemiseen liittyvät taidot. Erityisesti itsesäätelyyn liittyvät tekijät koettiin merkityksellisiksi graduprosessissa ja ne nähtiin osittain graduprosessia edistävinä, mutta erityisesti ajankäytön hallintaan liittyvät puutteet aiheuttivat haasteita. Ohjauksellisista tekijöistä opiskelijat kokivat keskeisinä henkilökohtaisen ohjauksen ja ryhmäohjauksen, vertaisohjauksen jäädessä vähemmälle huomiolle. Henkilökohtainen ohjaus koettiin pääsääntöisesti myönteisenä tekijänä graduprosessissa, kun taas ryhmäohjaus nähtiin osittain kielteisessä valossa. Yksilötekijöiden ja ohjauksellisten tekijöiden pohjalta voitiin määritellä neljä graduntekijäprofiilia, joihin kuuluvat opiskelijat erosivat motivaation lähteiden, itsesäätelyn ja ohjauksen suhteen toisistaan. Profiilit osoittivat, että yksilötekijät ja ohjaukselliset tekijät toimivat vastavuoroisessa suhteessa. Ohjauksella voidaan vahvistaa motivaatiota sekä tukea itsesäätelyä. Yksilötekijöiden ja ohjauksellisten tekijöiden huomioonottaminen on tärkeää pro gradu -prosessia ja sen ohjauskäytäntöjä kehitettäessä. fi
dc.description.abstract Aim of the study. Writing of master’s thesis plays a key role in university studies and is often considered as the most demanding assignment in the master’s degree. Therefore, understanding students’ perspectives related to the master’s thesis process is important. Previous studies have suggested that both individual factors and factors related to supervision are essential in a thesis process. Previous studies related to master’s thesis process have not explored these factors simultaneously. The purpose of the present study was to find out which individual and supervisory factors students identify important in master’s thesis process and which ones they consider as enhancing or impeding factors. The research questions were: Which individual factors do the students report significant in master’s thesis process? Which supervisory factors do the students report significant in master’s thesis process? What kind of student profiles can be identified based on the individual and supervisory factors? Methods. The data consisted of semi-structed theme interviews collected from nine educational science students who had completed their studies. The theme interviews dealt with enhancing and impeding factors in the thesis process, time management and thesis seminar and supervision. The interview data were qualitatively content analysed by using an abductive strategy. Based on the analysis of individual and supervisory factors, four different student profiles were identified. Results and conclusions. The results suggested that essential individual factors in master’s thesis process according to the students were motivation, self-efficacy, self-regulation and factors related to research process. Students described the factors related to self-regulation as the most significant in thesis process and reported them partly enhancing and partly impeding factors. Time management was especially considered as a challenging factor related to self-regulation. The students considered individual and group supervision as the most central of the supervisory factors, whereas peer supervision was not viewed important. Individual supervision was mostly considered as a resource in the thesis process, whereas group supervision was party viewed in negative light. Based on the individual and supervisory factors, four different student profiles were identified. The profiles indicated that the individual and supervisory factors interact with each other in the master’s thesis process. Supervision can strengthen motivation and endorse self-regulation. Considering both the individual and supervisory factors is important in developing the master’s thesis process and supervision practices. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject motivaatio fi
dc.subject itsesäätely fi
dc.subject minäpystyvyys fi
dc.subject ohjaus fi
dc.subject pro gradu -tutkielma fi
dc.title Merkitykselliset yksilötekijät ja ohjaukselliset tekijät pro gradu -tutkielmaprosessissa kasvatustieteen opiskelijoiden näkökulmasta fi
dc.title.alternative Significant individual and supervisory factors in master's thesis process from the viewpoint of educational science students en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132610

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marju_Myllyla_pg_2018.pdf 559.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record