Varhaispedagogiikka taaperoryhmässä : pedagogiikan painoarvo ja sisällölliset merkitykset alle 3-vuotiaiden ryhmissä toimivien varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökulmasta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132620
Julkaisun nimi: Varhaispedagogiikka taaperoryhmässä : pedagogiikan painoarvo ja sisällölliset merkitykset alle 3-vuotiaiden ryhmissä toimivien varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökulmasta
Tekijä: Pirttilä, Miia
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132620
http://hdl.handle.net/10138/236267
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee varhaiskasvatuksen henkilöstön käsityksiä pedagogiikan painoarvosta ja sen sisällöllisistä merkityksistä alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusta lähestytään käytännön keskeisimpien sisältöjen, hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kautta. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa menetelmänä käytettiin kyselylomaketta. Tutkimuksessa analysoitiin 2014 toteutetusta kansainvälisestä kartoituksesta ”Näkökulmia varhaiskasvatuksen ammatillisuuteen” erotettu aineisto, joka käsitti 333 päiväkodissa alle 3-vuotiaiden kanssa työskentelevää vastaajaa. Erotetussa aineistossa käsiteltiin vastaajien tärkeinä pitämiä asioita sekä ammatillisuuden merkitystä alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä olivat Bronfenbrennerin bioekologinen sekä Vygotskin kulttuurihistoriallinen lähestymistapa, joissa kummassakin lapsen kasvu- ja oppimisympäristössä toisilla ihmisillä, heidän toiminnallaan sekä tekemillään valinnoilla on keskeinen merkitys lapsen kehityksessä ja oppimisessa. Tutkimusta ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: Mikä painoarvo ja merkitys pedagogiikalle annetaan alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa? Mitä sisällöllisiä merkityksiä pedagogiikalle annetaan? Millä tavoin eri ammattiryhmät kuvaavat käsityksiään pedagogiikan merkityksistä? Tutkimustulosten perusteella vain joka kolmannen vastaajan mielestä pedagogiikalla oli merkitystä alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Pedagogiikalle annetut merkitykset jakaantuivat kolmeen eri näkökulmaan: pedagogiikka vuorovaikutuksellisena näkökulmana, pedagogiset menetelmät ja strategiat sekä pedagoginen tietoperusta. Koulutustaustalla oli yhteyttä siihen, miten merkityksellisenä pedagogiikkaa pidettiin. Eniten pedagogiikan merkitystä toivat esille lastentarhanopettajat, joilla oli kasvatustieteen kandidaatin tutkinto.The aim of this study is to investigate the perceptions of the value of pedagogy and also its included meanings of the early childhood education personnel who work with children under three years of age. In this study, early childhood education is approached by its central practices: care, upbringing, and education. This is a qualitative thesis using questionnaire as a research method. The data represented a sub-sample of an international survey, which was carried out in 2014 ”Aspects of the professionality in the early childhood education”. The part used in this study included 333 answers considering the views of key matters and professionality in early childhood education with infants. The theoretical frameworks used are Bronfenbrenner’s bioecological and Vygotsky’s culture-historical approaches towards child development and learning. In both theories, acts of other people and choices in children’s learning environments greatly influence child development and learning. The research questions were: Is pedagogy significant in early childhood education with children under three years of age? What are the contents given to the pedagogy? In what ways do different vocational groups describe their perceptions of pedagogy? The results indicated that only every third participant saw pedagogy as an important matter in early childhood education with infants. Three different perceptions were given to pedagogy by the participants: pedagogy was seen as a part of reciprocal processes, as pedagogical methods and strategies, and as pedagogical knowledge of child development. The education of the participants was associated with the significance given to pedagogy in the answers. The importance of pedagogy was brought up mostly by the kindergarten teachers with a bachelor’s degree from a university.
Avainsanat: varhaiskasvatuksen laatu
taaperot
pedagogiikka
hoivapedagogiikka


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Miia_Pirttila_pg_2018.pdf 2.113MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot