Immigrant Women's Labour Market Transitions : Hindering Barriers or Manageable Obstacles?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132630
Title: Immigrant Women's Labour Market Transitions : Hindering Barriers or Manageable Obstacles?
Author: Hänninen, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132630
http://hdl.handle.net/10138/236271
Thesis level: master's thesis
Abstract: Questions regarding labour market integration are becoming more prominent in Finland with rising numbers of immigrants. The Nordic welfare model has chosen the labour market as a focal point of integration because of it being a crucial arena for equality, freedom and for the integration process as a whole. Even though measures have been taken to improve immigrants labour market situation, the gap in the unemployment rates between immigrants and persons with Finnish background is still prominent. The situation is especially weak for immigrant women, who on average have a 17% lower employment rate than women with Finnish background. Immigrant women have been identified as a group that require extensive measures to improve their position in the labour market. This study is an attempt to generate more research in the area by highlighting immigrant women’s agency in the integration processes, especially focusing on labour market transitions and challenges connected to these transitions. A qualitative research design was chosen so that focus could be put on the lived experiences of the women and on interpreting their viewpoints and stories. Semi-structured interviews were used as a data collection method to be able to look deeper into the individual and personal narratives of eight first-generation immigrant women. The results demonstrate that the women have experienced many different transitions between positions in the labour market. These positions were often unstable and constantly changing, such positions were for example being on maternity leave, combining part-time work with studies or being unemployed. Furthermore, the results show that the biggest challenges encountered are connected to entering the labour market. Lack of sufficient language skills, being met with discriminatory behaviour and problems connected to transferring skills were some of the recognized problem areas. Some of the encountered challenges had momentarily felt like hindering barriers, but in the end, they turned out to be manageable obstacles that could be overcome and after all lead to successful outcomes. This study contributes to the pool of research concerning immigrant women, confirming and reinforcing previous research in the area. Policymakers should take vulnerable groups, such as immigrant women, better into consideration and further develop policies that enhance their labour market situation.Arbetsmarknadsintegration blir en allt mer framträdande fråga i Finland då mängden invandrare ökat de senaste åren. Att den nordiska välfärdsmodellen valt arbetsmarknaden som fokus för integration beror på att arbetsmarknaden är en avgörande arena för jämlikhet, frihet och integrationsprocessen som helhet. Trots att åtgärder har vidtagits för att förbättra invandrarnas arbetsmarknadssituation är klyftan fortfarande särskilt stor mellan invandrare och personer med finsk bakgrund. Arbetsmarknadsställningen är särskilt svag för invandrarkvinnor, som i genomsnitt har en 17% lägre sysselsättningsgrad än kvinnor med finsk bakgrund. Invandrarkvinnor har identifierats som en grupp som kräver omfattande åtgärder för att uppnå en förbättrad ställning på arbetsmarknaden. Denna studie strävar till att generera vidare forskning inom området genom att lyfta fram invandrarkvinnors röster angående integrationsprocessen, med särskilt fokus på övergångar på arbetsmarknaden och utmaningar kopplade till dessa övergångar. En kvalitativ forskningsdesign valdes för att kunna fokusera på kvinnornas erfarenheter och tolka deras synpunkter. Semi-strukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod för att kunna få djupare insikter i åtta första generationens invandrarkvinnors individuella och personliga berättelser. Studiens resultat visar att kvinnorna har upplevt flera olika övergångar mellan positioner på arbetsmarknaden. Dessa positioner var ofta instabila och ständigt skiftande, exempel på dessa positioner var bland annat föräldraledighet, kombination av deltidsarbete med studier eller arbetslös. Dessutom visar resultaten hur de största utmaningarna är knutna till inträde på arbetsmarknaden. Några av de problemområden kvinnorna uppmärksammat var bristfälliga språkkunskaper, att mötas av diskriminerande beteende och problem i samband med överförande av utbildning och annan kunskap man fått utomlands. Vissa av de utmaningar som kvinnorna mött hade tillfälligt upplevts som hindrande barriärer som dock i slutändan visade sig vara hanterbara hinder som kunde övervinnas och trots allt leda till framgångsrika resultat. Denna studie är ett bidrag till att fylla forskningstomrummet kring invandrarkvinnor och studien både bekräftar och förstärker tidigare forskning inom området. Beslutsfattare bör ta bättre hänsyn till utsatta grupper som invandrarkvinnor och vidareutveckla policy som förbättrar deras arbetsmarknadssituation.
Subject: immigrant women
labour market
transitions
self-efficacy
Subject (yso): maahanmuuttajat
työmarkkina-asema
naiset
invandrare
kvinnor
ställning på arbetsmarknaden
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Milla Hänninen_Master's Thesis.pdf 1.149Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record