Opetussuunnitelman mukaisten matemaattisten taitojen katoaminen peruskoulun yläluokkien aikana

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132605
Julkaisun nimi: Opetussuunnitelman mukaisten matemaattisten taitojen katoaminen peruskoulun yläluokkien aikana
Tekijä: Keskinen, Hanna-Leena
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132605
http://hdl.handle.net/10138/236272
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Tiivistelmä: Matemaattisten taitojen heikkenemisestä on viime vuosina käyty keskustelua sekä kansallisten että kansainvälisten vertailujen myötä, ja erityisesti poikien osaamisen laskusta ollaan oltu huolissaan. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on selvittää millainen yhteys yläkoulun aikana tapahtuvalla matemaattisten taitojen katoamisella on osaamisen lähtötasoon ja oppilaan taustaan. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että matemaattiset taidot kehittyvät hierarkkisesti ja aiempi osaaminen ennustaa vahvasti myöhempää osaamista. Yläkouluikäisten osaamistaso on jo melko vakiintunut. Vahvempaan osaamiseen liittyvät niin paremmat kognitiiviset valmiudet, positiivisemmat asenteet kuin korkeampi sosioekonominen asema. Näihin pohjautuen tutkimushypoteeseina oli, että osaamisen katoamiseen ovat yhteydessä heikompi osaamisen lähtötaso, maahanmuuttajataustaisuus sekä heikompi sosioekonominen asema äidin matalamman koulutustason mukaan määriteltynä. Osaamisen laskun oletettiin olevan yleisempää pojilla. Oppilaan saamaa tehostettua tai erityistä tukea tarkasteltiin suojaavana tekijänä. Tutkimusaineisto saatiin MetrOP-tutkimushankkeesta. Aineisto (N = 6021) muodostui metropolialueen oppilaista, jotka täyttivät samat perusopetuksen alaluokkien matematiikan sisältöjä mittaavat tehtävät 7. luokan alussa vuonna 2011 sekä 9. luokan lopussa 2014. Aineisto jaettiin osaamisessa tapahtuneen kehityksen perusteella niihin, joilla osaaminen laski sekä niihin, joilla osaaminen säilyi tai kehittyi. Havaintojen jakautumista näihin luokkiin tutkittiin logistisella regressioanalyysilla kolmen mallin mukaan. Ensimmäisessä lähtötasoon pohjautuvassa mallissa mukana olivat 7.luokan testitulos sekä 6.luokan matematiikan arvosana. Toisessa taustamuuttujien vaikutusta tutkivassa mallissa mukana olivat tieto maahanmuuttajataustasta, sosioekonomisesta asemasta sekä sukupuolesta. Kolmannessa oppimisen tuen suojaavaa vaikutusta arvioivassa mallissa mukana olivat aiemmissa malleissa mukana olleiden muuttujien lisäksi tieto oppilaan saamasta tehostetusta ja erityisestä tuesta. Tutkimustulosten perusteella taitojen katoaminen ei ole vahvasti yhteydessä oletettuihin taustamuuttujiin. Osaamisen lähtötasolla oli vain heikko yhteys taitojen katoamiseen. Yhteys oli myös ristiriitainen, sillä sekä matalammilla kouluarvosanoilla että korkeammilla lähtöpisteillä oli positiivinen yhteys osaamisen laskuun. Muilla taustamuuttujilla ei onnistuttu selittämään taitojen katoamista lainkaan, ja vain maahanmuuttajataustalla ja sosioekonomisella asemalla oli pieni vaikutus kun osaamisen lähtötaso oli huomioitu. Oppilaan saamalla tehostetulla tai erityisellä tuella ei ollut taitojen katoamiselta suojaavaa vaikutusta. Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että peruskoulun alaluokkien aikana opittujen matematiikan perussisältöjen osaamisessa tapahtuu lasku kaikilla taitotasoilla, joten pohjataitojen vahvistamiseen tulisi mahdollisesti kiinnittää huomiota yläkoulun matematiikan opetuksessa kattavammin.A decline in math performance has been a topic of discussion in recent years. Specifically the lowering achievement of boys has raised concern. This study investigates the extent to which mathematics achievement level and students’ background explain the decline. It is known that math skills develop hierarchically and there is a strong association between previous and later math performance. The achievement level of middle school aged students is already quite stable. In addition, higher achievement level is related to better cognitive abilities, more positive attitudes towards learning and higher socioeconomic status (SES). Based on previous research on the development of math achievement, three hypotheses were tested. It was assumed that the loss of math skills is mediated by lower achievement level, immigrant background, lower SES and male gender. It was also assumed that the three-tiered support for learning protects from the decline. The data (N=6021) were drawn from the MetrOP-research project, and consisted of students who participated in the math assessment in the beginning of 7th grade in 2011 and at the end of 9th grade in 2014. The sample was coded according to two categories: those whose performance declined and those whose performance remained stable or improved based on the difference of the two test results. Three models were tested with logistic regression. The first model focused on achievement level, and included the test result of 2011 and math grade of 6th grade as independent variables. In the second model the effects of student characteristics were tested, and it included immigrant status, SES and gender as independent variables. The third model tested if the support for learning protects from the decline, and the information about the three-tiered support was added as an independent variable in addition to the variables in the first two models. The results indicate that there is no strong association between the ability level or student background characteristics and the loss of math achievement. The achievement level had minor and inconsistent effect, since lower grades and the higher test performance of 2011 both had positive effects. The variables of student characteristics were inadequate to explain the decline in the second model, and only the immigrant status and SES had minor effects when the achievement level was in the model. The three-tiered support also had no effect. Overall it seems that there is a loss of curriculum based math skills across ability levels and there is a need to strengthen the basic math skills of middle school students.
Avainsanat: matemaattiset taidot
matemaattisten taitojen katoaminen
matemaattisten taitojen kehittyminen


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot