"Koska jos sitä iloa ei ois saanu, ni tuskinpa oisin liikuntaa harrastanu" : Kolmen aktiivisesti liikkuvan nuoren aikuisen liikunnallinen polku ja sen rakentuminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132648
Title: "Koska jos sitä iloa ei ois saanu, ni tuskinpa oisin liikuntaa harrastanu" : Kolmen aktiivisesti liikkuvan nuoren aikuisen liikunnallinen polku ja sen rakentuminen
Author: Reinman, Roosaliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132648
http://hdl.handle.net/10138/236273
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Aiempi tutkimus osoittaa, että useat eri tekijät, kuten fyysinen ympäristö ja sen luomat harrastusmahdollisuudet sekä perheen ja lähipiirin toiminta, ovat yhteydessä liikunnan harrastamiseen ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan muodostumiseen. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli esitellä kolmen aktiivisesti liikuntaa harrastavan nuoren aikuisen liikunnallinen tausta sekä tutkia, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet sen rakentumiseen. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavoin liikuntaharrastus on muodostunut ja vakiintunut näiden kolmen tutkittavan elämässä. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kolme nuorta aikuista, joilla on liikunnallinen elämäntapa. Tutkimusaineisto koottiin keväällä 2017 ennakkoon jokaiselle tutkimushenkilölle annetulla tehtävällä, jossa heidän tuli piirtää fyysisen aktiivisuuden määrää kuvaava kuvaaja sekä puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastatteluja täydennettiin jälkikäteen sähköpostin välityksellä. Haastatteluaineistosta muodostettiin jokaisen henkilön tarina, liikunnallinen polku, ja aineistoa analysoitiin narratiiviselle tutkimukselle tyypillisellä juonianalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Jokaisella tutkimushenkilöllä oli omanlaisensa liikunnallinen polku. Kuitenkin kahden tutkittavan taustat muistuttivat enemmän toisiaan verrattuna kolmannen tarinaan. Nämä kaksi tutkimushenkilöä olivat lapsesta asti saaneet paljon tukea liikunnan harrastamiseen, heitä oli ohjattu liikkumaan ja he ovatkin olleet fyysisesti erittäin aktiivisia koko ikänsä. He ovat saaneet myös paljon myönteisiä kokemuksia liikunnasta. Kolmas tutkittava taas ei harrastanut lapsena juurikaan liikuntaa eikä hänen perheensä ollut liikunnallinen. Kuitenkin viidennellä luokalla kaverin suosituksesta aloitettu tanssiharrastus sekä yläkoulun kannustava liikunnanopettaja saivat hänet innostumaan liikunnasta. Hänen liikunnallinen itsetuntonsa kohosi, ja hän alkoi nauttia liikunnasta. Liikunnan ilo sekä sosiaalisuus toistuvat kaikkien kolmen henkilön tarinassa ja ovat olleet tärkeässä roolissa liikunta-poluissa. Myös muut aiemmissa tutkimuksissa liikunnan harrastamiseen sekä liikunnallisen elämäntavan muodostumiseen yhteydessä olevat tekijät toteutuvat tutkittavien elämässä. Tutkimus osoittaa, että monenlaiset liikunnalliset polut voivat johtaa fyysisesti aktiivisen elämäntavan muodostumiseen.Purpose. According to previous research there are many factors, for example physical environment, family and friends, that affect being physically active and forming a physically active lifestyle during childhood and adolescence. The purpose of this study was to demonstrate the physical activity path of three young adults and research, which factors have affected to its forming. This study shows how physical activity has formed and struck root in the participants’ lives. Methods. The study involved three young adults who have a physically active lifestyle. The data were collected during the spring of the year 2017 by the giving participants a task in which they needed to draw a graph depicting physical activity during their lifetimes and by interviewing them. The interviews were supplemented afterwards via email. Everyone’s personal narrative, physical activity path, was formed from the interview data. The data was analyzed with a plot analysis, which is typical for narrative research, and by comparing it to previous research. Results and conclusion. Every participant has an own physical acitivity path. However, the backgrounds of two participants are quite similar compared to the third one. These two have been physically very active during their whole lives and they had been supported and guided to be physically active in many ways. They have also had plenty of positive experiences and experiences of success in physical activities. The third participant wasn’t physically active during her childhood and her family didn’t exercise. However, in the fifth grade she started to take dance lessons and in secondary school she had an encouraging PE teacher and she started to enjoy physical activity. Her physical self-esteem also rose. The joy and sociality of physical activity were repeated in every three stories. Other factors that are associated to physical activity and formation of physically active lifestyle are also realized in participants’ lives. This study shows that many kinds of physical activity paths can lead to the formation of a physically active lifestyle.
Subject: physical activity
physically active lifestyle
physical activity path
narrative research
liikunta
liikunnallinen elämäntapa
liikunnallinen polku
narratiivinen tutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record