"Oonks mä kokeillukkaa mennä ihan blankona sinne?" : Draamakasvatukseen erikoistuneiden noviisiluokanopettajien kokemuksia draaman opettamisesta, haasteista ja merkityksistä alakoulussa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132647
Julkaisun nimi: "Oonks mä kokeillukkaa mennä ihan blankona sinne?" : Draamakasvatukseen erikoistuneiden noviisiluokanopettajien kokemuksia draaman opettamisesta, haasteista ja merkityksistä alakoulussa
Tekijä: Heino, Ronja
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132647
http://hdl.handle.net/10138/236276
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tavoitteet. Draamakasvatus kouluissa on todettu aikaisemmissa tutkimuksessa tärkeäksi, oppimismenetelmäksi, sillä siinä keskitytään varsinkin vuorovaikutustaitoihin, se on oppilaille mieluista ja parantaa oppilasryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vaikka vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa draama mainitaan 75 kertaa, ei se kuitenkaan ole vielä saavuttanut paikkaa omana oppiaineena. Draamakasvatuksen käsite on monille luokanopettajille epäselvä ja opetuksen suunnittelu on monimutkaista. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on kuvata noviisivaiheessa olevien luokanopettajien käsityksiä draaman opettamisen merkityksestä, erityisyydestä ja sen haasteista. Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineistona oli viiden noviisivaiheessa toimivan luokanopettajan puolistrukturoidut teemahaastattelut. Kaikki haastatellut luokanopettajat olivat suorittaneet draamakasvatuksen perusopinnot yliopistossa ja olleet töissä luokanopettajana alle kolme vuotta. Haastattelut analysoitiin hyödyntäen sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat draamaan erikoistuneiden noviisiluokanopettajien pitävän draamaa haastavana, mutta tärkeänä opetusmuotona. Draaman hyviin puoliin kuului oppilaiden positiivinen suhtautuminen, poikkeavuus muuhun opetukseen sekä vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten suhteiden kehittyminen. Draamaa pidettiin myös haastavana ja kuluttavana oppiaineena opettajalle. Kaikki haastateltavat kokivat draamaopetuksen arvokkaaksi ja jatkoivat sen käyttöä haasteista huolimatta.Aims. Drama education in schools has been previously seen as an important learning tool, because the focus of drama is on communication skills, pupils enjoy it and it improves the cohesion in goup. Even though drama is mentioned 75 times in the new curriculum of 2014, it is not an independent school subject. The conception of drama education is unclear to many teachers and planning drama classes is complicated.The aim of this study is to describe novice teacher’s conceptions about the importance, specificities and challenges of teaching drama. Methodology. This study was a qualitative case study. The subject of this study was semi-structured theme interviews of five novice teachers, who all had been specialized on drama education and had been working as a teacher less than three years. The data was analyzed by using content analysis. Results and conclusions. The interviewed teachers thought drama is challenging but important way of teaching. The good qualities of drama included the positive attitude of the pupils, the diverse between drama and other school subjects, and improving communication and social skills. Drama was considered challenging and exhausting subject to teach as well. All of the interviewees considered drama valuable despite of the challenges.
Avainsanat: draamakasvatus
draamaopetus
noviisi
kokemuksellinen oppiminen


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
ronjanvalmisdraamagradufinale.pdf 486.4KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot