"Oonks mä kokeillukkaa mennä ihan blankona sinne?" : Draamakasvatukseen erikoistuneiden noviisiluokanopettajien kokemuksia draaman opettamisesta, haasteista ja merkityksistä alakoulussa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Heino, Ronja
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132647
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236276
dc.description.abstract Tavoitteet. Draamakasvatus kouluissa on todettu aikaisemmissa tutkimuksessa tärkeäksi, oppimismenetelmäksi, sillä siinä keskitytään varsinkin vuorovaikutustaitoihin, se on oppilaille mieluista ja parantaa oppilasryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vaikka vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa draama mainitaan 75 kertaa, ei se kuitenkaan ole vielä saavuttanut paikkaa omana oppiaineena. Draamakasvatuksen käsite on monille luokanopettajille epäselvä ja opetuksen suunnittelu on monimutkaista. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on kuvata noviisivaiheessa olevien luokanopettajien käsityksiä draaman opettamisen merkityksestä, erityisyydestä ja sen haasteista. Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineistona oli viiden noviisivaiheessa toimivan luokanopettajan puolistrukturoidut teemahaastattelut. Kaikki haastatellut luokanopettajat olivat suorittaneet draamakasvatuksen perusopinnot yliopistossa ja olleet töissä luokanopettajana alle kolme vuotta. Haastattelut analysoitiin hyödyntäen sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat draamaan erikoistuneiden noviisiluokanopettajien pitävän draamaa haastavana, mutta tärkeänä opetusmuotona. Draaman hyviin puoliin kuului oppilaiden positiivinen suhtautuminen, poikkeavuus muuhun opetukseen sekä vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten suhteiden kehittyminen. Draamaa pidettiin myös haastavana ja kuluttavana oppiaineena opettajalle. Kaikki haastateltavat kokivat draamaopetuksen arvokkaaksi ja jatkoivat sen käyttöä haasteista huolimatta. fi
dc.description.abstract Aims. Drama education in schools has been previously seen as an important learning tool, because the focus of drama is on communication skills, pupils enjoy it and it improves the cohesion in goup. Even though drama is mentioned 75 times in the new curriculum of 2014, it is not an independent school subject. The conception of drama education is unclear to many teachers and planning drama classes is complicated.The aim of this study is to describe novice teacher’s conceptions about the importance, specificities and challenges of teaching drama. Methodology. This study was a qualitative case study. The subject of this study was semi-structured theme interviews of five novice teachers, who all had been specialized on drama education and had been working as a teacher less than three years. The data was analyzed by using content analysis. Results and conclusions. The interviewed teachers thought drama is challenging but important way of teaching. The good qualities of drama included the positive attitude of the pupils, the diverse between drama and other school subjects, and improving communication and social skills. Drama was considered challenging and exhausting subject to teach as well. All of the interviewees considered drama valuable despite of the challenges. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject draamakasvatus fi
dc.subject draamaopetus fi
dc.subject noviisi fi
dc.subject kokemuksellinen oppiminen fi
dc.title "Oonks mä kokeillukkaa mennä ihan blankona sinne?" : Draamakasvatukseen erikoistuneiden noviisiluokanopettajien kokemuksia draaman opettamisesta, haasteista ja merkityksistä alakoulussa fi
dc.title.alternative "Have I even tried to go there without any idea of what to do?" : Novice teacher's conceptions about teaching drama and the challenges of drama education in primary school en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132647

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ronjanvalmisdraamagradufinale.pdf 486.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record