Ohjauksesta tukea koulutuksen siirtymävaiheisiin : Peruskoulun oppilaanohjaajien näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymästä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132611
Title: Ohjauksesta tukea koulutuksen siirtymävaiheisiin : Peruskoulun oppilaanohjaajien näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymästä
Author: Nevala-Pennanen, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132611
http://hdl.handle.net/10138/236277
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on koros-tunut riski jäädä peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa vaille toisen asteen koulutuspaikkaa. Osalle maahanmuuttajataustaisista nuorista jo peruskoulussa alkava siirtymävaihe voi siten olla erityisen haastava. Ohjauksella nähdään olevan syrjäytymistä ehkäisevä funktio ja se tukee yksilöitä heidän elämänsä valinta- ja muutostilanteissa. Nuorten peruskoulussa alkavassa siirtymävaiheessa merkittä-vää ohjaustyötä tekevät peruskoulun oppilaanohjaajat, jotka auttavat nuoria tekemään tulevaisuuden valintojaan. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten maahanmuuttajataustaisten nuorten jo peruskoulussa alkava koulutussiirtymä näyttäytyy oppilaanohjaajien näkökulmasta sekä miten op-pilaanohjaajat pystyvät ohjaamaan ja tukemaan nuoria tässä siirtymävaiheessa. Menetelmät. Tutkielman aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä peruskoulun yläkoulujen oppi-laanohjaajaa, joilla oli kokemusta maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjaamisesta. Haastattelut oli-vat luonteeltaan teemahaastatteluita. Haastatteluaineistot litteroitiin ja sen jälkeen aineisto analysoi-tiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Analyysin päätteeksi ja käsitteellistämisen tuloksena luo-tiin kahdeksan taulukkoa, joiden pohjalta työn tulokset kirjoitettiin. Tulokset ja johtopäätökset. Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutussiirtymä hahmottuu prosessi-na, joka alkaa jo peruskoulussa ja johon on yhteydessä sekä yksilöllisiä, yhteisöllisiä että koulutusjär-jestelmän rakenteellisia tekijöitä. Yksilötasolla keskeisimpinä näyttäytyi nuorten riittävä suomen kie-len taito sekä kyky tehdä realistisia koulutusvalintoja peruskoulussa. Yhteisön tasolla maahanmuutta-jataustaisten nuorten kodilla nähtiin olevan merkitystä siirtymävaiheeseen esimerkiksi sen kautta, saavatko nuoret kotoaan tukea siirtymävaiheen päätöksiin. Lisäksi koulutusjärjestelmän rakenteelli-silla tekijöillä ja käytännöillä koettiin olevan suuri merkitys nuorten siirtymien muokkaajina. Maa-hanmuuttajataustaisten nuorten ohjaamisessa oppilaanohjaajat korostivat ohjauksen henkilökohtai-suutta, koulutusvalinnoissa ohjaamista sekä riittäviä aikaresursseja. Kuitenkin tutkielmassa ilmeni, et-tä toisten oppilaanohjaajien ohjausresurssit olivat puutteelliset. Yhteisön tasolla maahanmuuttajataus-taisten nuorten vanhempien kohtaaminen ja tiedon antaminen heille nähtiin keskeisenä keinona tukea nuorten siirtymävaihetta. Lisäksi koulutusjärjestelmän tasolla nuorten siirtymävaihetta voi edistää yh-teistyötä tekemällä, yhteistyössä on kuitenkin tutkielman perusteella vielä kehittämisen varaa.Aims. Previous research suggests that pupils with an immigrant background tend to have a higher probability of dropping out of education after compulsory education. In that sense the transitional phase from comprehensive school to upper secondary education may be more difficult for some of these pupils. Guidance is a way to support people in making successful decisions as they face complex educational choices. School counselors give guidance and personal advice so that pupils can better determine their interests and educational decisions in upper comprehensive school. The aim of this thesis was to describe and explain, from school counselors’ point of view, how the immigrant youth’s educational transition from compulsory education to upper secondary education appears. Moreover, it examined, in which ways school counselors think they can support the immigrant youth in this transitional phase. Methods. Ten school counselors from upper comprehensive school were individually interviewed to collect the qualitative research material. The interviews were semi-structured by nature. The research material was then transcribed and analyzed using a qualitative data based content analysis. Finally eight tables were constructed from which the results were made and written. Results and conclusions. The educational transition of immigrant youth appears as a process, which starts in comprehensive school. Factors in individual, communal and structural level have an influence in this educational transition process. In individual level, Finnish language skills and the educational choices that pupils made were seen as essential. In communal level, the role of the pupils’ parents was seen significant. Also, the Finnish educational system and policies were seen as having a major influence on the transition from compulsory to upper secondary education. Sufficient personal advice and guidance from school counselors was deemed essential in supporting the immigrant youth’s transitional phase. However many counselors articulated that their resources were not sufficient. Also informing the parents of the immigrant pupils about the Finnish educational system, was seen as a way of supporting the transitional phase. School counselors also expressed a need for more functional co-operation between compulsory and upper secondary education. Co-operation can be seen as a way to support the transitional phase in structural level.
Subject: koulutussiirtymä
siirtymävaihe
maahanmuuttajataustaiset nuoret
oppilaanohjaus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record