Päiväkoti-ikäisen lapsen fyysinen aktiviteetti, sitä tukeva ympäristö ja stressin säätely : kvantitatiivinen havainnointitutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132629
Title: Päiväkoti-ikäisen lapsen fyysinen aktiviteetti, sitä tukeva ympäristö ja stressin säätely : kvantitatiivinen havainnointitutkimus
Author: Kiuru, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132629
http://hdl.handle.net/10138/236278
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Lapsi tarvitsee fyysisesti aktiivista liikkumista ja leikkimistä päivittäin, sillä tutkimusten mukaan fyysinen aktiivisuus tasaa stressijärjestelmän toimintaa ja vahvistaa oppimisen edellytyksiä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa stressinsäätelyn ja fyysisen aktiivisuuden välisestä yhteydestä pienillä lapsilla. Tutkimusongelmia oli kolme: (1) Kuinka fyysisesti aktiivisia lapset ovat, (2) mikä on toimintaympäristön ja fyysisen aktiivisuuden yhteys ja (3) mikä on fyysisen aktiivisuuden ja stressihormonitasojen yhteys? Tutkimus on kvantitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä on käytetty lasten havainnointia. Yksi havainnoinnin osa-alueista oli lapsen fyysinen aktiivisuus, jota lastentarhanopettajat havainnoivat seitsemän päivän ajan, arvioimalla lapsen toiminnan joko matalaksi, kohtalaiseksi tai korkeaksi (havainnoinnin ohjeet liitteenä). Tämän lisäksi lasten stressihormonitasot mitattiin kahtena päivänä sylkinäytteellä; ennen lounasta, keskipäivällä sekä iltapäivällä. Tutkimusaineistona käytettiin Helsingin yliopiston orientaatioprojektin valmista aineistoa ja tutkimukseen osallistui yhteensä 162 lasta eri päiväkodeista Vantaalta. Tulosten analysoinnissa käytettiin menetelminä ristiintaulukointia, korrelaatiota sekä regressioanalyysia. Tämän tutkimuksen mukaan lapsilla oli keskimääräisesti eniten matalaa fyysistä aktiivisuutta. Fyysinen aktiivisuus oli korkeimmillaan ulkoilussa sekä suorassa kasvatustoiminnassa ja matalimmillaan perushoidossa. Lasten sukupuoli ei ollut tilastollisesti yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen, mutta lapsen iällä oli merkitystä fyysisen aktiivisuuden kannalta. Vähiten fyysisesti aktiivisia olivat 1–2-vuotiaat ja eniten aktiivisia olivat 6–7-vuotiaat. Tutkimuksen mukaan matala fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä korkeampiin stressihormonitasoihin ja sen sijaan korkea fyysinen aktiivisuus vähensi stressihormonipitoisuutta.Child needs physically active movement and play in their everyday life. Study has shown that physical activity compensates fort the functioning of the stress system and strengthen the learning preconditions. Aim of this study was to increase awareness of the relation between stress management and physical activity in young children. There were three research problems: (1) How physically active children are, (2) what is the connection between the environment and the physical activity and (3) what is the connection between physical activity and stress hormone levels? The study is quantitative and there has been used observation as a research method. One observation component was the physical activity of the child, which the teachers observed for seven days, by evaluating the activity of the child eigther low, moderate, or high. In addition, children's stress hormone levels are measured on two days for a saliva sample; before lunch, in the middle of the day and also in the afternoon. The study is part of The Helsinki University orientation project which 162 children, from different kindergartens in Vantaa, has took part with. As a analysis methods there has been used cross-tabulation, correlation and regression analysis. This study shows that average child does the most lowest physical activity. Physical activity was at its highest in outdoor activities and education and at its lowest in basic care. The child's sex was not statistically linked to physical activity, but the age of the child was also important for physical activity. The least physically active were 1–2 years old and the most active were 6–7 years of age. According to the study, low physical activity was associated with higher levels of stress hormone and instead high physical activity decreased the stress hormone level.
Subject: varhaiskasvatus
stressi
kortisoli
fyysinen aktiivisuus
stressivasteiden säätely


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record