Lärarnas attityder till användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen : en studie i svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132602
Title: Lärarnas attityder till användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen : en studie i svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen
Alternative title: Teachers' attitudes towards the use of information and communication technology in teaching : A study in Swedish-speaking schools within the metropolitan area;
Lärarnas attityder till användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen : en studie i svenskspråkiga skolor inom huvudstadsregionen
Author: Sihvonen, Lina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132602
http://hdl.handle.net/10138/236282
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: In accordance with the fact that the core curriculum for basic education 2014 came into effect in the autumn of 2016, the discussion about teachers' digital competence has flared up in the media. The diverse views regarding the use of digital tools in teaching contributed to the Thesis's subject. The purpose of this survey was to identify the attitude of the teachers towards information and communication technology (ICT), as well as to investigate whether psychological factors and factors in the work environment affect the attitudes of ICT in teaching. The survey was conducted as a quantitative study and was limited to primary and secondary school teachers in Swedish-speaking schools in the metropolitan area. Data was collected using an electronic questionnaire sent to 40 headmasters by e-mail, which were then forwarded to the teachers. The questionnaire was sent out in January-February 2018 and was answered by a total of 87 teachers. The material was processed and analyzed using the SPSS statistics program. The results showed that the teachers largely seemed to be positive to the use of ICT. Nevertheless, there were many open comments that were critical to digitalization, resources and the possibility of further education. Attitudes towards and perceptions of ICT were unrelated to gender, age and school level, number of pupils and work experience as a teacher. However, the psychological factors engagement and workload had a positive versus negative impact on attitudes.I enlighet med att grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 trädde i kraft hösten 2016, har diskussionen om lärarnas digitalkompetens i medierna varit livlig. De delade åsikterna gällande användningen av digitala verktyg i undervisningen har gett upphov till avhandlingens ämne. Syftet med den här undersökningen var att kartlägga hurdana attityder lärarna har gentemot informations- och kommunikationsteknologi (ICT) och att utreda om tankestilar (mindset) och faktorer i arbetsmiljön (krav/belastning, kontroll/inflytande och stöd/gemenskap) påverkar attityderna till ICT i undervisningen. Undersökningen utfördes som en kvantitativ studie och avgränsades till grundskole- och gymnasielärare i svenskspråkiga skolor inom huvudstadsregionen. Data samlades in med hjälp av ett elektroniskt frågeformulär som skickades ut till 40 rektorer per e-post för att sedan vidarebefordras till lärarkåren. Frågeformuläret skickades ut i januari-februari 2018 och besvarades av sammanlagt 87 lärare. Materialet bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. I resultaten framgick det att lärarna förhöll sig rätt positivt till användningen av ICT. I de öppna kommentarerna utryckte lärarna dock ett kritiskt förhållningssätt till digitaliseringen, särskilt till resurserna och till möjligheterna till fortbildning. Attityderna till ICT var orelaterade till kön, ålder, skolnivå, skolans elevantal och arbetserfarenhet som lärare. Den psykologiska faktorn engagemang och arbetsmiljöfaktorn arbetsbelastning hade en positiv respektive negativ inverkan på attityderna.
Subject: attityder
lärare
mindset
krav-
kontroll-
stödmodellen
ICT


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sihvonen_gradu.pdf 2.245Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record