Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia liikunnan arvioinnista opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132632
Title: Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia liikunnan arvioinnista opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen
Alternative title: Class teachers' views and experiences of the implementation of the assessment in physical education after the reform of the National Core Curriculum for Basic Education
Author: Saresvirta, Marleena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132632
http://hdl.handle.net/10138/236288
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän Pro gradu –tutkielman tavoitteena on selvittää, miten liikuntaa opettavat luokanopettajat suorittavat koululiikunnan oppilasarviointia uuden opetussuunnitelman myötä. Tavoitteena on myös saada selville, minkälaisia muutoksia uusi opetussuunnitelma on tuonut liikunnan arviointiin. Tutkimuksen teoriataustana toimii alakoulun oppilasarviointi, koululiikunta ja koululiikunnan oppilasarviointi. Oppilasarviointia sekä yleisesti että liikunnan osalta valotetaan muun muassa perusopetuslain, perusopetusasetuksen ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004 ja 2014) pohjalta. Koululiikunnan osalta käsitellään myös oppiaineen erityistä luonnetta luokkahuoneessa opiskeltaviin oppiaineisiin verrattuna. Tutkimuksen innoittajana on toiminut kandidaatintutkielmani, jonka pohjalta olen lähtenyt rakentamaan uutta tutkimusta.   Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena haastattelulomakkeen avulla. Haastattelut lähetettiin opettajille sähköisesti ja he vastasivat lomakkeeseen kukin omalla tahollaan. Haastatteluun osallistui kolme liikuntaa opettavaa alakoulun luokanopettajaa, jotka olivat aikaisemmin vastanneet myös kandidaatintutkielmani haastatteluun. Aineisto kerättiin huhtikuussa 2018. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla, jonka pohjalta aineisto jaoteltiin seitsemään eri yläluokkaan. Nämä yläluokat jakautuivat vielä kahden pääluokan alle, joita olivat liikunnan arvioinnin toteuttaminen opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen ja liikunnan arviointiin suhtautuminen opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen.    Tutkimuksessa kävi ilmi, että opettajilta löytyy hyvin samansuuntaisia käytänteitä liikunnan arvioinnin toteuttamiseen. Suurimpana muutoksena aikaisempaan arviointiin oli se, että tutkimukseen osallistuneet opettajat käyttivät arviointimenetelmiä huomattavasti monipuolisemmin. Aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattuna opettajat olivat lisänneet erityisesti itse– vertais– ja ryhmäarviointia opetukseensa ja arviointiinsa havainnoinnin tueksi. Tutkimuksessa selvisi myös, että arvioinnin lähtökohtana kaikki opettajat pitivät opetussuunnitelmaa, jota heillä on opetuksessaan ja arvioinnissaan velvollisuus noudattaa. Opettajat painottivat arvioinnissaan erityisesti oppilaan asennetta ja työskentelytaitoja sekä oppilaan oppimista, POPSin (2014) liikunnan arvioinnin osa-alueiden mukaisesti.The purpose of this Master’s thesis is to research how elementary school teachers implement the assessment in physical education after the reform of the assessment and evaluation in physical education. The purpose is also to find out, what kind of changes the new National Core Curriculum for Basic Education has brought to the assessment in physical education. The theory consists of assessment in elementary school, physical education and pupil assessment in physical education. Student assessment both in general and concerning physical education is presented by exploring among other things the Basic Education Act, the Basic Education Decree and the National Core Curriculum for Basic education (2014, 2004). The different nature of physical education as a school subject compared to other school subjects is also being covered. The research was executed as a qualitative research using e-form interview as the interview method. The e-form was sent to the teachers via e-mail and they all answered to the questions alone. Three physical education teaching elementary school teachers from southern Finland were interviewed for the research. They had all been a part of my Bachelor’s thesis’ research, too. The dataset was gathered in April 2018. The analysis of the dataset was executed by using theory directive content analysis with which the dataset was divided into seven different upper categories. These upper categories divided again under two main categories which were the implementation of the assessment in physical education and the teachers' views on the assessment. The research showed that teachers implement the assessment in PE quite similarly. The biggest change comparing to the teachers’ history in implementing the assessment in physical education was that the teachers used the assessment methods more diversely. They had mostly added a lot of self-evaluation and peer evaluation to their teaching in physical education. The research also revealed that all the teachers keep the National Core Curriculum for Basic Education as the premise of their assessment. The teachers emphasized in their assessment especially the pupils’ attitude towards physical education and their working skills, and their learning process in physical education, which are the fields that the National Core Curriculum for Basic Education (2014) orders to assess in physical education.
Subject: oppilasarviointi
koululiikunta
koululiikunnan arviointi
opetussuunnitelma
haastattelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record