Startup Refugees -verkosto poliittisena väliintulona

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Jokela, Camilla
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132618
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236289
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Startup Refugees -verkoston toimintaa poliittisena väliintulona. Startup Refugees on vapaaehtoisista toimijoista koostuva voittoa tavoittelematon verkosto, jonka tavoitteena on tukea turvapaikanhakijoita työllistymisessä ja yrittäjyydessä. Tarkoituksena on tutkia, millaisen profiilin verkosto turvapaikanhakijoista tuottaa, sekä mitkä tekijät ja rakenteet turvapaikanhakijoiden työllistämistä ja yrittäjyyttä vaikeuttavat. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nousee postkolonialistisesta tutkimusperinteestä, joka problematisoi muun muassa moderniin maailmankuvaan, yhteiskuntarakenteeseen ja muuttoliikkeeseen koskevia rajoja ja oletuksia. Fokuksena on turvapaikanhakijoiden työllistymiseen ja yrittäjyyteen liittyvä problematiikka ja Suomen työmarkkinoiden demografia erityisesti marginaaliryhmien näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänä on mixed methods -menetelmä, ja tutkimusotteena taistelevan tutkimuksen perinne. Tutkimusaineisto koostuu Startup Refugees -verkoston keräämistä osaamisprofiileista, joissa on kartoitettu muun muassa turvapaikanhakijan koulutustaustaa, ammatillista osaamista, sekä kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan. Osaamisprofiilien avulla turvapaikanhakijoille on kohdennetusti tarjottu verkoston tarjoamia mahdollisuuksia. Nämä osaamisprofiilit (N = 1021) on kerätty suomalaisissa vastaanottokeskuksissa vuosina 2015–2017. Osaamisprofiilien kvantitatiivisen analyysin lisäksi tutkimuksessa on haastateltu kolmea Startup Refugeesin työntekijää. Haastattelut on analysoitu sisällönanalyyttisesti. Startup Refugeesin toiminta on perustunut ajatukseen toisin tekemisestä suhteessa julkisen sektorin toimijoihin. Toiminnan vakiintuessa verkosto on kehittänyt nopean työllistymisen mallin. Startup Refugees -verkoston tulokset ovat vaikuttavampia, kuin mitä valtio on saanut aikaan maahanmuuttajien työllistämisen tukemiseksi. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis is to study Startup Refugees network as a political intervention. Startup Refugees is a non-profit voluntary network, which supports asylum seekers with finding work and starting enterprises in Finland. The purpose is to explore, what kind of profiles Startup Refugees produces of asylum seekers and what factors and structures complicate asylum seekers’ employment and entrepreneurship in Finland. The theoretical framework draws upon postcolonial research tradition that problematises the boundaries and suppositions of modernity, social order and migration flows. The context of this study is the Finnish labour market and the positions of marginal groups in the labour market. This study utilises a mixed methods approach. The data consists of the Startup Refugees’ Profiles which contain information about asylum seekers’ education and professional history and background and their interest in entrepreneurship in Finland. The Startup Refugees Profile is a tool that helps Startup Refugees’ employers to match networks’ possibilities with asylum seekers. These profiles (N = 1021) have been collected in the Finnish reception centres between the years 2015 and 2017. These profiles have been analysed quantitatively. In addition, three Startup Refugees’ employers have been interviewed. These interviews have been analysed with content analysis. As an organisation, Startup Refugees has done things differently from the Finnish public sector. Among other things, Startup Refugees has created a model of fast employment. Outcomes of this network are more influential than Finnish government has done with employing immigrants so far. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Startup Refugees -verkosto fi
dc.subject turvapaikanhakija fi
dc.subject työllistyminen fi
dc.title Startup Refugees -verkosto poliittisena väliintulona fi
dc.title.alternative Exploring Startup Refugees network as a political act en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132618

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Valmis gradu, Camilla Jokela.pdf 1.169Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record