Helsinkiläisten alakoulun luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132633
Title: Helsinkiläisten alakoulun luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta
Author: Rossinen, Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132633
http://hdl.handle.net/10138/236290
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Maailman monimutkaistuminen, tiedon lisääntyminen ja nopeat muutokset ulottuvat myös koulumaailmaan ja oppimiseen. Syksyllä 2016 käyttöön otetut uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tarjoavat ratkaisua laaja-alaisten ja tulevaisuuden taitojen oppimiseen monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla, jotka yhdistelevät oppiaineita tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat yksi useammasta samankaltaisesta termistä, joihin lukeutuvat myös mm. eheyttäminen ja ilmiölähtöinen oppiminen monine haaroineen. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, kuten aikaisemmat julkaisut ovat todenneet. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää helsinkiläisten luokanopettajien käsityksiä monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja eri tavoista, miten he ovat niitä käytännössä toteuttaneet. Lisäksi selvitetään mitä hyötyjä luokanopettajat näkevät monialaisten oppimiskokonaisuuksien käytössä ja mitkä asiat mahdollisesti asettavat haasteita ja rajoituksia niiden toteuttamiselle. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimus nivoutuu myös fenomenologis-hermeneuttiseen metodiin. Aineisto kerättiin haastattelemalla yhteensä kuutta alakoulun luokanopettajaa neljästä eri helsinkiläiskoulusta. Haastattelun analysoinnissa käytettiin menetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, joka tässä tutkimuksissa nojautui tutkimuskysymyksistä kumpuaviin teemoihin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että luokanopettajat toteuttavat monialaisia oppimiskokonaisuuksia eri tavoin, mutta kuitenkin linjassa sekä valtakunnallisen että Helsingin paikallisen opetussuunnitelman kanssa. Opettajien käsitykset monialaisista oppimiskokonaisuuksista olivat eri pituisia, mutta samankaltaisia. Haasteita ja rajoituksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiselle voivat aiheuttaa muun muassa työyhteisö, haastavat oppilaat, erityis- ja S2-oppilaiden integrointi luokkiin ja yllättävät tilanteet. Monialaisista oppimiskokonaisuuksista on opettajien mukaan monenlaista hyötyä esimerkiksi oppilaiden sosiaalisten, ajattelun ja tulevaisuuden taitojen kehittymisessä, asioiden syy- ja seuraussuhteiden havaitsemisessa, oppiaineiden tuominen lähelle oppilaan omaa kokemusmaailmaa sekä positiivisen ilmapiirin luomisessa luokkaan.The complexity of our world today, the increasing information and rapid changes are affecting also our school systems and learning. The new national core curriculum in basic education introduced multidisciplinary modules, which are offering a solution for teaching 21st century skills to children. The multidisciplinary modules combine different subjects in a goal-directed and well-planned way. The multidisciplinary modules are one of the very similar concepts such as integrated learning and phenomenon-based learning. As previous releases have shown, there are many ways of executing multidisciplinary modules. The mission of this study is to clarify the views of primary school teachers in Helsinki on using multidisciplinary modules and how they have put those modules into practice. In addition, the mission is to clarify primary school teachers’ thoughts on the benefits and possible challenges and difficulties on using multidisciplinary modules. The study was conducted using qualitative approach interviewing six primary school teachers from four different schools in Helsinki. The interviews were held in February 2018 and all the interviews were semi-structured. The data was analysed following the principles of qualitative content analysis. In the content analysis, the material was categorized from small categories to larger ones using the help of the themes and questions used in the interview. The study showed that teachers execute multidisciplinary modules in many different ways, but still following the terms of the national core curriculum and Helsinki’s local core curriculum. The length of teachers’ views on multidisciplinary modules did vary, but the content of their answers was quite similar. As challenges and difficulties the teachers mentioned working environment, difficult students, students with special needs or Finnish as second language -students and surprising situations. According to the teachers’ answers, the benefits of using multidisciplinary modules are developing pupils’ social, thinking and 21st century skills, seeing the causation, bringing learning closer to pupils’ own experience and knowledge and creating a positive atmosphere in the classroom.
Subject: monialaiset oppimiskokonaisuudet
eheyttäminen
ilmiölähtöinen oppiminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record