Helsinkiläisten alakoulun luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Rossinen, Eveliina
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132633
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236290
dc.description.abstract Maailman monimutkaistuminen, tiedon lisääntyminen ja nopeat muutokset ulottuvat myös koulumaailmaan ja oppimiseen. Syksyllä 2016 käyttöön otetut uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tarjoavat ratkaisua laaja-alaisten ja tulevaisuuden taitojen oppimiseen monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla, jotka yhdistelevät oppiaineita tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat yksi useammasta samankaltaisesta termistä, joihin lukeutuvat myös mm. eheyttäminen ja ilmiölähtöinen oppiminen monine haaroineen. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, kuten aikaisemmat julkaisut ovat todenneet. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää helsinkiläisten luokanopettajien käsityksiä monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja eri tavoista, miten he ovat niitä käytännössä toteuttaneet. Lisäksi selvitetään mitä hyötyjä luokanopettajat näkevät monialaisten oppimiskokonaisuuksien käytössä ja mitkä asiat mahdollisesti asettavat haasteita ja rajoituksia niiden toteuttamiselle. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimus nivoutuu myös fenomenologis-hermeneuttiseen metodiin. Aineisto kerättiin haastattelemalla yhteensä kuutta alakoulun luokanopettajaa neljästä eri helsinkiläiskoulusta. Haastattelun analysoinnissa käytettiin menetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, joka tässä tutkimuksissa nojautui tutkimuskysymyksistä kumpuaviin teemoihin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että luokanopettajat toteuttavat monialaisia oppimiskokonaisuuksia eri tavoin, mutta kuitenkin linjassa sekä valtakunnallisen että Helsingin paikallisen opetussuunnitelman kanssa. Opettajien käsitykset monialaisista oppimiskokonaisuuksista olivat eri pituisia, mutta samankaltaisia. Haasteita ja rajoituksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiselle voivat aiheuttaa muun muassa työyhteisö, haastavat oppilaat, erityis- ja S2-oppilaiden integrointi luokkiin ja yllättävät tilanteet. Monialaisista oppimiskokonaisuuksista on opettajien mukaan monenlaista hyötyä esimerkiksi oppilaiden sosiaalisten, ajattelun ja tulevaisuuden taitojen kehittymisessä, asioiden syy- ja seuraussuhteiden havaitsemisessa, oppiaineiden tuominen lähelle oppilaan omaa kokemusmaailmaa sekä positiivisen ilmapiirin luomisessa luokkaan. fi
dc.description.abstract The complexity of our world today, the increasing information and rapid changes are affecting also our school systems and learning. The new national core curriculum in basic education introduced multidisciplinary modules, which are offering a solution for teaching 21st century skills to children. The multidisciplinary modules combine different subjects in a goal-directed and well-planned way. The multidisciplinary modules are one of the very similar concepts such as integrated learning and phenomenon-based learning. As previous releases have shown, there are many ways of executing multidisciplinary modules. The mission of this study is to clarify the views of primary school teachers in Helsinki on using multidisciplinary modules and how they have put those modules into practice. In addition, the mission is to clarify primary school teachers’ thoughts on the benefits and possible challenges and difficulties on using multidisciplinary modules. The study was conducted using qualitative approach interviewing six primary school teachers from four different schools in Helsinki. The interviews were held in February 2018 and all the interviews were semi-structured. The data was analysed following the principles of qualitative content analysis. In the content analysis, the material was categorized from small categories to larger ones using the help of the themes and questions used in the interview. The study showed that teachers execute multidisciplinary modules in many different ways, but still following the terms of the national core curriculum and Helsinki’s local core curriculum. The length of teachers’ views on multidisciplinary modules did vary, but the content of their answers was quite similar. As challenges and difficulties the teachers mentioned working environment, difficult students, students with special needs or Finnish as second language -students and surprising situations. According to the teachers’ answers, the benefits of using multidisciplinary modules are developing pupils’ social, thinking and 21st century skills, seeing the causation, bringing learning closer to pupils’ own experience and knowledge and creating a positive atmosphere in the classroom. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject monialaiset oppimiskokonaisuudet fi
dc.subject eheyttäminen fi
dc.subject ilmiölähtöinen oppiminen fi
dc.title Helsinkiläisten alakoulun luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta fi
dc.title.alternative Helsinki Primary School Teachers' Views on Using Multidisciplinary Modules en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132633

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu Rossinen.pdf 790.1Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record