Uskalla heittäytyä! : Opettaja luovana roolimallina

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Valla, Emmi
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132635
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236293
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on luoda opettaja luovana roolimallina –mittari (OLR-mittari) ja testata sen soveltuvuutta draamaoppituntien laadun arviointiin. Tutkimuksen tarkoituksena on tämän lisäksi muodostetun OLR-mittarin avulla analysoida neljän draamaan erikoistuneen luokanopettajan toiminnan laatua mittarin kolmen osa-alueen näkökulmien kautta. Tutkimuksen mittari on luotu yhdessä ohjaajani, dosentti Tapio Toivasen kanssa ja tutkielma on osana Haasteena tyhjä tila –tutkimushanketta. Tutkimuksen taustalla vaikuttavat aikaisemmat tutkimukset draamaopetuksesta ja myönteisen oheisviestinnän merkityksestä sekä opettajan toiminnan vaikutuksesta draamatuntien onnistumiseen. Näiden taustoittamana tutkimuksessa tarkastellaan opettajan toiminnan laatua; osallistumista, demonstrointia, läsnäoloa ja oheisviestintää sekä kykyä toimia tilannejoustavasti ja oppilaslähtöisesti oppitunnin aikana. Tutkimuksessa hyödynnetään The Classroom Assessment Scoring System™(CLASS) –havainnointityökalun mukaan kehitettyä mittaria draamakasvatuksen kontekstissa. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen aineistona oli kahdeksan videoitua prosessidraamaoppituntia. Tutkimusaineiston ovat keränneet Larissa Säntti ja Riikka-Liisa Salomaa vuonna 2014. Videoidut oppitunnit analysoitiin OLR-mittarin mukaan ja jokaiselle työvaiheelle annettiin kunkin osa-alueen kriteerien mukaan arvoja välillä 1-7. Havainnointi ja analyysi pohjautui The Classroom Assessment Scoring System™ menetelmään. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikkien oppituntien keskiarvojen vaihteluväli oli keskitason toiminnan ja korkean toiminnan välillä (5-7). Yhdenkään opettajan oppitunti ei saanut keski-arvoksi matalaa arvoa. Opettaja D:n oppitunnit erottuivat aineistosta merkittävimmin; tuntien rakenne ja opettajan toiminta antoivat mittarin näkökulmista analysoituna merkittävän paljon oppilaslähtöiselle luomiselle tilaa tilannejoustavuuden kautta. Tämän lisäksi aktiivisen läsnäolon ja osallistumisen elementit olivat opettajan toiminnasta havaittavissa. Analysoinnin kohteena ei ollut varsinainen tuntien onnistuminen, mutta analyysipari Ruohorannan kanssa teimme havaintoja siitä, että korkeimpien arvojen oppitunneilla eli opettajan toimiessa luovana roolimallina oli toiminta oppilasryhmässä innostunutta, myönteistä ja oppilaslähtöistä. Analyysin perusteella voidaan todeta, että tutkimukseen valikoidut oppitunnit sisältävät OLR-mittarin näkökulmasta laadukasta draamaopetusta. OLR-mittari soveltuu hyvin draamatuntien fi
dc.description.abstract Objectives. In this study the aim is to examine teacher’s actions from selected perspective. The perspective for observation and examination is teacher as a creative role model –observational instrument. This instrument is created using previous research and studies and it is based on CLASS-observational instrument (Classroom Assessment Scoring System). The idea behind this study and teacher as a creative role model –observational instrument is that teacher’s actions have significant influence in student’s creativity and especially creative pedagogical environment. Teachers actions as a creative role model were divided into three different categories; 1. teacher’s presence and nonverbal communication, 2. teacher’s participation and demonstration during drama lessons and 3. teacher’s flexibility as in use of time and willingness to change the direction of the drama lesson due to student’s offers and ideas. Methods. The study is a qualitative case-study. The research material consists eight process-drama lessons. Lessons were filmed by Larissa Säntti and Riikka-Liisa Salomaa back in 2014. The material was observed and analyzed using teacher as a creative role model –observational instrument. The research material was analyzed together with my research partner Jere Ruohoranta to strengthen and support the validity of this research. Each phase of each lesson got a value for all three categories. These values were then added together and means for each lesson were calculated. Results and conclutions. All of the four teachers we observed got mediocre or high values from every lesson using this observational instrument. Although there were some variance between the values teachers got, the quality of the drama lessons and teacher’s actions were high. Especially teacher D’s actions and lesson structure included significant amount of students’ own perspective to be heard and also active presence and participation on the behalf of Teacher D. The overall quality of the drama lessons we observed is very high from the teacher as a creative role model -point of view. The Teacher as a creative role model –tool is fit for the purpose of observing and analyzing drama lessons. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Drama in education en
dc.subject Drama en
dc.subject Creativity en
dc.subject Teacher as a creative role model en
dc.subject CLASS en
dc.subject draamakasvatus fi
dc.subject draama fi
dc.subject luovuus fi
dc.subject opettaja luovana roolimallina fi
dc.title Uskalla heittäytyä! : Opettaja luovana roolimallina fi
dc.title.alternative Be brave! : Teacher as a creative role model en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132635

Files in this item

Files Size Format View
valla_emmi_gradu_2018.pdf 1.843Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record