Opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä työrauhan rakentamisesta ja järjestyksen ylläpitämisestä kouluissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132641
Title: Opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä työrauhan rakentamisesta ja järjestyksen ylläpitämisestä kouluissa
Author: Salokangas, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132641
http://hdl.handle.net/10138/236295
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimusten mukaan luokanopettajan työ on muuttunut entistä kiireisemmäksi ja monipuolisempaa osaamista vaativammaksi. Erityisoppilaiden normaaliryhmiin integroinnin ja inklusoinnin myötä koulujen opetusryhmät ovat aiempaa heterogeenisempiä ja opettajat raportoivat entistä enemmän erilaisia ongelmia esimerkiksi työrauhan ylläpidon suhteen. Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita luokanopettajien käytössä olevista keinoista rakentaa ja ylläpitää työrauhaa luokissaan sekä keinoista toimia tilanteissa, joissa työrauha vaarantuu. Tarkoitus oli lisätä ymmärrystä opettajien ja rehtoreiden työrauhaan liittyvistä kokemuksista ja näkemyksistä. Tutkimuksessa selvitettiin myös ovatko he tyytyväisiä käytössään oleviin keinoihin huolehtia koulujen työrauhasta, jonka tarkoituksena on turvata oppilaiden oikeus opetukseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Tutkimuksessa haastateltiin viittä luokanopettajaa, kahta rehtoria ja yhtä erityisluokanopettajaa kolmesta pääkaupunkiseudun kunnasta. Aineisto kerättiin puolistukturoiduilla teemahaastatteluilla, joissa hyödynnettiin virikemateriaalina kolmea Helsingin Sanomissa julkaistua mielipidekirjoitusta aiheesta. Aineiston analyysimenetelmänä toimi teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tutkimuksen mukaan työrauha rakentuu opettajan, oppilaiden ja opetuksen sisällön muodostamissa vuorovaikutussuhteissa. Opettajan rooli työrauhan rakentajana on keskeinen ja opettaja on avainhenkilö myös työrauhaongelmien ratkaisussa. Pääasiassa opettajat ja rehtorit ovat tyytyväisiä käytössään oleviin valtuuksiin ja keinoihin luoda ja ylläpitää työrauhaa luokissa. Kuitenkin haastateltavat ovat sitä mieltä, että yksittäisillä oppilailla ja ryhmällä kokonaisuutena on opettajasta riippumattomia vaikutuksia luokan toimivuuteen ja työrauhaan ja luokkia muodostettaessa tulisikin huomioida, kuinka paljon erilaisia erityistä tukea tarvitsevia ja käytöshäiriöisiä oppilaita samassa ryhmässä voi olla. Haastateltavat olivat myös johdonmukaisesti sitä mieltä, että resursseja työrauhahäiröiden ennaltaehkäisyyn ja ongelmien ratkaisuun on liian vähän. Seurauksena yleisopetuksen luokkiin integroidut erityistä tukea tarvitsevat oppilaat eivät tällä hetkellä saa tarpeeksi tukea, ja monessa koulussa mennään resurssien, kuten avustavan henkilökunnan, suhteen äärirajoilla. Haastateltavat toivovat, että kouluihin saataisiin enemmän eri alojen asiantuntijoita, jotta oppilaita pystyttäisiin tukemaan kokonaisvaltaisemmin ja työrauhan säilyminen olisi turvatumpaa.According to previous studies, teachers work has changed and has become more intense. It requires more diverse knowledge and skills from teachers than before. Because of inclusion and integration the school classes are more heterogenic. Teachers reports of different discipline and classroom management problems are increasing. The objective of this study was to understand how teachers and principles create and maintain classroom discipline and what are their options to act when someone or something threatens students right to study in a safe learning environment. They were also asked if they are pleased with their authorization to act in these situations. The data of this qualitative study consists of interwievs of five teachers, two principals and one special education teacher. The interviewes were semi-structured. Also three letters to the editor in Helsingin Sanomat magasin were used as a stimulus during the interviews. The data was analyzed by using directed content analysis. The results show that discipline consist of the interaction between the teacher, the student and the subject. Teacher plays a key role as a person who builds discipline and manages different types of disruption in it. Teachers and principals are mostly pleased with their authorization and feel that they have what they need to success in classroom management. However, they feel that students also have an independent affect on the classroom environment especially if there are too many students that have different needs or difficulties to manage school. That’s why students needs should be taken into consideration while forming groups. Interviewees also agreed that schools have too little resources to prevent or solve problems that threat discipline. Because of too few resources the student that have special needs but are ingrated in the normal classes don’t get the help and support that they need to learn and that they are entitled to. The teachers and principles also hoped that the schools would have the resouses to hire more professionals of different fields to the schools so that the co-operation of multiple professionals would help to support different students comprehensively.
Subject: työrauha
järjestyksen ylläpito
turvallinen oppimisympäristö
opettajan valtuudet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record