Suomalaisten opettajien näkemyksiä ja kokemuksia koulutusviennistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132642
Title: Suomalaisten opettajien näkemyksiä ja kokemuksia koulutusviennistä
Alternative title: Finnish teachers' experiences and perceptions of education export
Author: Heikkilä, Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132642
http://hdl.handle.net/10138/236297
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Ristiriitaiset näkemykset koulutusviennistä sekä koulutuksen kaupallistamisesta ovat koulutusvientiä hidastava tekijä. Monet kasvatustieteen asiantuntijat vastustavatkin koulutuksen kaupallistamista. Tutkimus on tapaustutkimus suomalaisten opettajien kokemuksista ja näkemyksistä koulutusviennistä. Tutkimuksessa käsitellään koulutusviennin teemaa Suomen viennin näkökulmasta sekä globaalisti. Tutkimusta varten haastateltiin kolmea koulutusviennin parissa työskentelevää tai aikaisemmin työskennellyttä suomalaista opettajaa. Kaikki tutkittavat työskentelivät koulutusviennin projektissa, jossa 100 opettajan ryhmä saapui Saudi-Arabiasta Suomeen oppimaan suomalaisesta koulujärjestelmästä. Projekti muodostaa osan tämän tapaustutkimuksen kontekstista. Lisäksi tutkittavien opettajien kokemuksiin ja näkemyksiin vaikuttivat heidän mahdolliset muut kokemuksensa koulutusviennistä sekä kokemus opettajana työskentelystä. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Opettajat reflektoivat työssään aktiivisesti omaa ammatillista identiteettiään ja kokevat tärkeänä jatkuvan kouluttautumisen ja aktiivisuuden nopeasti muuttuvalla koulutuksen ja kasvatuksen kentällä. Opettajat kohtaavat koulutusviennin projekteissa kulttuurisista eroavaisuuksista johtuvia haasteita. Kulttuuriset eroavaisuudet eivät kuitenkaan ilmenneet koulutusvientiä estäväksi tekijäksi. Opettajat näkevät Suomen viennin vahvuudeksi vahvan pedagogisen osaamisen, laadukkaan opettajankoulutuksen sekä vallitsevan rehellisyyden ja luottamuksen kulttuurin. Suomen koulutusviennin heikkoudeksi nähdään heikko myynti- ja markkinointiosaaminen, heikko yhteistyö toimijoiden välillä sekä Suomen olosuhteet. Opettajat eivät näe koulutuksen kaupallistamista puhtaasti ongelmallisena. Tulokset osoittavat, että koulutusvienti nähdään vahvasti palvelukauppana, mutta myös sen vaikuttavuuden tavoitteet ja ideologisempi puoli tuli esille opettajien näkemyksissä.Contradictory perceptions about education export and the commercialization of education are factors that slow down education export. Many educationalists in fact are against commercialization of education. This study is a case study of Finnish teachers' experiences and perceptions of education export. The study deals with the theme of education export from both a Finnish and a global point of view. Three Finnish teachers who work or have worked with education export were interviewed for this study. All the study subjects worked in an education export project where a group of 100 teachers came from Saudi Arabia to Finland to learn about the Finnish school system. This study is made partly in a context of this particular project. In addition, the experiences and perceptions of the teachers that were interviewed were affected by their possible other experiences of education export and their experience from working as a teacher. The data was analyzed with the methods of qualitative content analysis. Teachers reflects continuously their professional identity while working. Teachers' constant further education and activity in the fast-changing field of education are considered important. Teachers face challenges during the projects of education export, caused by cultural differences. However, these differences didn’t appear as an obstacle for education export. Strong pedagogical expertise, good quality teacher education and honesty are the factors that teachers consider as strength of Finnish education export. Weaknesses are weak sales management, weak collaboration between Finnish operatives and organizations and Finland’s conditions. Teachers don’t consider education commercialization problematic. Results show that education export is considered strongly as a business yet its ideological side appears in teachers' point of views.
Subject: koulutusvienti
koulutuksen kansainvälistyminen
koulutuksen kaupallistaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record