Vanhempien käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä : Matkalla kohti positiivista kasvatuskumppanuutta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132636
Title: Vanhempien käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä : Matkalla kohti positiivista kasvatuskumppanuutta
Author: Tuominen, Suvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132636
http://hdl.handle.net/10138/236300
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Pro gradu –tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vanhempien käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä. Tuloksia peilattiin Joyce L. Epsteinin tutkimuksiin kasvatuskumppanuudesta. Toisena tavoitteena tutkimuksessa oli kehittää käytännön ehdotus positiivisesta kasvatuskumppanuudesta. Positiivinen kasvatuskumppanuus perustuu tutkimuksen tuloksina syntyisiin käsityksiin kodin ja koulun yhteistyöstä, Epsteinin kasvatuskumppanuuteen sekä vahvuusperustaisen kasvatuksen eli positiivisen pedagogiikan ja positiivisen vanhemmuuden teorioihin. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen ja sen toteuttamiseen käytettiin fenomenografista lähestymistapaa. Aineisto kerättiin 6. luokkalaisten vanhemmilta kahden eri kaupungin viidestä eri koulusta. Wilman kautta lähetettyyn sähköiseen kyselylomakkeeseen vastasi 18 vanhempaa, joista neljää lisäksi haastateltiin. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Aineisto analysoitiin erittelemällä aineistosta merkitysyksiköitä, jotka muodostivat alakategorioita. Alakategorioista muodostettiin kuvauskategorioita, joiden suhteet toisiinsa kuvattiin kuvauskategoriajärjestelmässä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimusaineistosta ilmeni neljä kuvauskategoriaa, jotka kuvaavat vanhempien käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä. Kuvauskategoriat ovat 1) yhteistyön muodot, 2) roolit yhteistyössä, 3) toimivan yhteistyön edellytykset ja 4) kodin ja koulun yhteistyön merkitys. Tulokset osoittivat, että kodin ja koulun yhteistyötä pidetään merkittävänä lapsen oppimisen ja menestymisen kannalta. Kodin ja koulun yhteistyö ei kuitenkaan vielä ole kasvatuskumppanuuden tasolla. Kodin ja koulun yhteistyön parantamiseksi kehitettiin positiivisen kasvatuskumppanuuden sovellus, jonka tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, ja jonka toimintatavoissa ja edellytyksissä on huomioitu vahvuusperustaisen kasvatuksen periaatteet.Objectives. The objective of this thesis was to find out about parents' perceptions of the collaboration between home and school. The results were compared with Joyce L. Epstein's research on home-school partnership. The second objective was to develop a practical model of positive home-school partnership. The idea of positive home-school partnership is based on the results of this study, on Epstein’s home-school partnership, and on theories on positive pedagogy and positive parenthood. The last two focus on the individual's personal strengths. Methods. The study is qualitative and was carried out using a phenomenographic approach. The research data was collected from parents of six-graders from five schools in two towns. In total, 18 individual parents responded to an e-survey, with four of them selected for an additional interview. The interviews were carried out as themed interviews. The research material was analyzed by grouping significance units that formed subcategories. From those subcategories, categories of description were formed, the relations of which were depicted in a system of categories of description. Results and conclusions. Four categories of descriptions presenting parents’ views of home-school collaboration were found in this study. The categories were 1) forms of collaboration, 2) roles in collaboration, 3) preconditions for collaboration, and 4) significance of collaboration. The results indicate that home-school collaboration is considered an important factor regarding a child's learning and school performance. However, home-school collaboration is not yet on the level of partnership. To improve the collaboration between home and school, a positive home-school partnership model was created. The objective of the model is to consider the comprehensive wellbeing on the child. The methods and conditions of the model align with strength-based education principles.
Subject: kodin ja koulun yhteistyö
kasvatuskumppanuus
positiivinen kasvatuskumppanuus
fenomenografia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
suvi_tuominen_pg_2018.pdf 1.706Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record