Kouluruokailu pedagogisena vuorovaikutustilanteena

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Kytömäki, Saara
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132637
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236301
dc.description.abstract Lintukangas ja Palojoki (2016) ovat hahmottaneet kouluruokailun oppimisympäristöksi, jossa on fyysinen, sosiaalinen ja pedagoginen ulottuvuus. Persson Osowski, Göranzon ja Fjellström (2013) ovat löytäneet kolme erilaista kouluruokailun aikaista opettajan roolia vuorovaikutuksen määrän ja sen perusteella, onko vuorovaikutus aikuislähtöistä vai lapsilähtöistä. Roolit sijoittuvat kontekstuaaliselle jatkumolle, jolta opettaja voi valita roolit tilanteesta riippuen. Lisäksi aiempi tutkimus (mm. Maaranen, Pitkäniemi, Stenberg ja Karlsson 2016) on saanut selville, että opettajien koulutyön taustalla vaikuttavat uskomukset ja käsitykset, joita kutsutaan käyttöteorioiksi. Vaikka kouluruokailua koskevaa tutkimusta on erityisesti viime vuosilta melko paljon, ei kouluruokailua koskevia käyttöteorioita ole tutkittu aiemmin. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, millaisia käyttöteorioita opettajilla on kouluruokailutilanteesta, ja miten opettajien käyttöteoriat näyttäytyvät heidän oppilaidensa kouluruokailukokemuksissa. Tutkimukseen osallistui kuusi opettajaa, ja heidän oppilaansa, joita oli yhteensä 129. Tutkimusta varten kerättiin sekä määrällinen että laadullinen aineisto, jotka analysoitiin menetelmällisen triangulaation avulla. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan tulkita, että oppilaiden kouluruokailukokemuksen kannalta sillä on merkitystä, miten opettajat suhtautuvat kouluruokailuun ja millä tavoin he jäsentävät kouluruokailun pedagogisena vuorovaikutustilanteena. Opettajien lapsilähtöinen vuorovaikutus johtaa tulosten perusteella selkeimmin oppilaiden mieluisampiin kouluruokailukokemuksiin, mikä tukee aiempaa tutkimusta. Toisaalta voidaan myös todeta, että opettajien kielteinen suhtautuminen kouluruokailuun on yhteydessä oppilaiden ikävämpään kouluruokailukokemukseen. fi
dc.description.abstract According to Lintukangas and Palojoki (2016), school meal can be defined as a learning environment with physical, social and pedagogical aspects. As a part of the pedagogical aspect research (Persson Osowski, Göranzon & Fjellström 2013), three different teacher roles have been found in the school meal situation based on the amount of the interaction and on the fact, whether the interaction is adult-oriented or child-oriented. The roles are are situated on contextual continuum from where teachers can choose them according to situation. In addition previous research (See Maaranen, Pitkäniemi, Stenberg & Karlsson 2016) has found out that personal practical theories (PPTs) are beliefs and perceptions influencing on teachers´ school work. Even though school meal has been the target of quite a few studies during the recent years, personal practical theories (PPTs) directed on school meal situation have not been studied yet. The aim of this research is to find out, what kind of personal practical theories teachers have about school meal and how teachers´ PPTs are shown in pupils´ school meal experience. Six teachers and 129 pupils took part in this study. Both quantitative and qualitative data were collected and finally analysed through mixed methods design. Based on the results of this study, teachers´ attitudes towards school meal and the way teachers structure school meal as a pedagogical interaction situation affect on pupils´ school meal experience. Teachers´child-oriented interaction leads to a more positive school meal experience for the children, which supports previous research. On the other hand, it can be interpreted that teachers´ negative attitude towards school meal situation is connected to more negative school meal experience of pupils. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kouluruokailu fi
dc.subject käyttöteoriat fi
dc.subject opettajaroolit fi
dc.subject kouluruokailukokemus fi
dc.title Kouluruokailu pedagogisena vuorovaikutustilanteena fi
dc.title.alternative School meal as pedagogical interaction situation en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132637

Files in this item

Files Size Format View
Saara.Kytömäki.pdf 1.164Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record