Myötätuntokulttuuri työyhteisössä : Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoiden kokemuksia kärsimyksistä ja myötätuntoteoista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132625
Title: Myötätuntokulttuuri työyhteisössä : Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoiden kokemuksia kärsimyksistä ja myötätuntoteoista
Author: Maalo, Iiris
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132625
http://hdl.handle.net/10138/236304
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Yhdysvalloista myötätuntoa on tutkittu jo kauan osana työkulttuuria. Suomessakin myötätunnon kaltaisia teemoja on tutkittu empatian ja sympatian näkökulmasta. Uusin suomalainen myötätuntoon liittyvä tutkimus on merkittävän rahoituksen saanut kolmivuotinen Co-Passion-hanke. Hankkeen tulosten perusteella myötätuntoinen työkulttuuri lisää sekä työyhteisön hyvinvointia että kasvattaa organisaation tulosta. Nykyajan kiireisessä ja luovuutta edellyttävässä työkulttuurissa on tärkeää huolehtia hyvinvoinnista. Varhaiskasvatus on ihmisten kanssa tehtävää työtä, jossa tunteet ja vuorovaikutus ovat keskeisessä roolissa. Aikuisten tunnetilat ja ilmapiiri heijastuvat myös lapsiin, jonka takia positiivinen ilmapiiri on tärkeä. Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittiin varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoiden kokemuksia kärsimyksestä ja myötätunnosta. Tavoitteena oli selvittää, mikä aiheuttaa kärsimystä, mitä tunteita kärsimys herättää, millaisin myötätuntoteoin kärsimykseen vastataan ja millaisia tunteita myötätuntoteko herättää. Opiskelijat saivat vapaasti kirjoittaa sanasta myötätunto narratiivin eli kertomuksen. Lopulliseen tutkimukseen valikoitui 20 narratiivia. Narratiivit analysoitiin sisällönanalyysillä teemoitellen: kärsimyksen aiheuttaja, kärsimyksestä seurannut tunne, myötätunnon antaja, myötätuntoteko ja myötätunnosta tunne. Analyysin jälkeen teemat järjesteltiin taulukkomuotoon kärsimyksen aiheuttajan perusteella: työ, ristiriita työyhteisössä ja henkilökohtainen elämä. Tulosten perusteella kaikissa kolmessa teemassa myötätuntoteot olivat sanallisia ja sanattomia. Myötätunnon antajan roolilla ei ollut keskeistä merkitystä tässä tutkimuksessa. Työ-teemassa kärsimystä aiheuttivat perustyössä koetut haasteet, josta seurasi riittämättömyyden tunteita. Ristiriidat työyhteisössä -teemassa kärsimystä aiheuttivat työyhteisön ammatilliset ristiriidat, jotka kääntyivät hyvää tarkoittanutta kertojaa vastaan. Tästä seurasi vaivaantuneisuutta ja ristiriitaisuuden tunteita omaa ammatillisuutta kohtaan. Henkilökohtainen elämä -teemassa kärsimystä aiheuttivat oman elämän ihmissuhteiden haasteet tai inhimillinen virhe, joka vaikutti työhön. Kärsimyksestä seurasi järkytyksen, uupumuksen ja surullisuuden tunteita. Kaikissa kolmessa teemassa myötätuntoteot koostuivat kannustuksesta, keskusteluista ja olalle taputuksista. Tärkeää oli ymmärretyksi tuleminen. Myötätunto on nouseva teema Suomessa. Varhaiskasvatuksen työtä kuvataan usein raskaaksi työn ja resurssin puutteiden takia. Lisää tutkimusta kaivattaisiinkin erityisesti myötätuntouupumuksen tai työstä johtuvan uupumuksen vaikutuksista työhyvinvointiin niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta. Varhaiskasvatuksessa työskentelevien ihmisten hyvinvointi heijastuu lapsiin. Kuinka myötätunnon avulla voitaisiin vaikuttaa sekä yksilön että työyhteisön hyvinvointiin?In United State of America compassion of work culture and work community has been researched for years. In Finland has been studied same kind themes of compassion, like empathy and sympathy. The Finnish project CoPassion lasted three years until it ended last year. According to results compassionate working culture increases welfare of the work community and also grows profit of the company. Nowadays working culture is busy and requires creativity, so it is important to take care of work well-being. Early childhood educators work with people, so feelings and interaction are essential and those issues reflect on children. This is qualitative research, which studied what kind of suffering and compassion experiences first year students of early childhood master’s degree have. The aim was to find out what kind of things made people suffer and what kind of feelings followed up. The other aim was to find out what kind of compassion acts had people done and what kind of feelings came after the compassion acts. The students wrote freely about “compassion”. The research consist of 20 narratives. The narratives were analysed by content analysis. The analysis found five themes: source of suffering, feeling of suffering, giver of compassion, compassion act and feeling of compassion. After the analysis the themes were organized to a matrix. The themes were organized by sources of suffering: Work, Conflict in work community and Personal life. According to the results all of compassion acts were verbal and nonverbal. In Work- theme suffering was caused by problems in work of early childhood education. There were disagreements of personal values and also feelings of inadequacy. In Conflict in work community -theme professional conflicts caused suffering. At first the aim of narrators were good, but in the end other persons attacked them because they didn’t have a same opinion. The narrators felt desperation and questioned their own professional ability. In Personal life -theme suffering was caused by narrators’ personal life, like problems in relationships. Shock, fatigue and sadness were caused by sufferings of personal life. Acts of compassion were encouragement and discussions. Acts of compassion were experienced to be essential, because narrators got feeling that they were understood. Early childhood education is ponderous work and there is lack of resources. There should be done more research about compassion fatigue or fatigue of ponderous work and how fatigue affects well-being of individual and work community. Climate of early childhood education will affect the children, who are future of Finland. How could compassion affect positively the well-being of individuals and work community?
Subject: myötätunto
kärsimys
työyhteisö
varhaiskasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maalo Iiris.pdf 735.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record