"Joko päästään tabuttaa?" : Vertaisvuorovaikutusta teknologian ympärillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132622
Title: "Joko päästään tabuttaa?" : Vertaisvuorovaikutusta teknologian ympärillä
Author: Tukiainen, Mervi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132622
http://hdl.handle.net/10138/236307
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet: Nykylapset syntyvät teknologiantäyteiseen maailmaan. Aiempi tutkimus on osoittanut, että lapsilla on kotiympäristössään jo varhain mahdollisuus omaehtoiseen puuhasteluun teknologian parissa ja verrattain hyvät teknologiataidot. Myös kasvatus- ja opetussektorilla lasten arkea ollaan kiihtyvään tahtiin kyllästämässä tieto- ja viestintäteknologisilla laitteilla ja apu-välineillä. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on, mitä teknologian ympärillä esiopetusryhmässä tapahtuu. Tutkimustehtävänä on selvittää, miten lasten keskinäinen vertaisvuorovaikutus teknologian ympärillä rakentuu sekä millaista teknologian ympärillä tapahtuva vertaisvuorovaikutus on luonteeltaan. Menetelmät: Tässä laadullisin menetelmin toteutetussa tutkimuksessa on piirteitä etnografisesta tutkimuksesta. Tutkimusaineistona on havainnoinnein ja videoinnein kerätty aineisto kahden esi- ja alkuopetuksen yhteisopetusryhmän esioppilaista tablet-laitteen äärellä. Tutkimusaineiston analyysi pohjautuu asteittain tarkentuvan hypoteesin malliin, jossa tutkimuskysymykset tarkentuvat aineistoa huolellisesti tarkastelemalla. Tässä tutkimuksessa käytetyssä Atlas.ti -ohjelmistoavusteisessa aineiston analyysitavassa on piirteitä laadullisesta sisällönanalyysista. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksen tulokset heijastavat paitsi lasten ikätasoon nähden vankkaa teknologiaosaamista ja tietotaidon soveltamiskykyä, myös myönteistä suhtautumista teknologiaan ja hyviä yhteistyötaitoja. Lasten keskinäinen vuorovaikutus teknologian ympärillä on karkeasti jaoteltavissa kolmentyyppiseen toimintaan: keskusteluun käynnissä olevaan toimintaan liittyen, yhdessä tapahtuvaan tutkivaan ja kokeilevaan työskentelyyn sekä oman osaamisen jakamiseen muille, vertaisoppimiseen. Yhteistoiminnasta on erotettavissa kaksi vuorovaikutuksen rakentumisen tapaa, tihentyminen ja hajaantuminen, jotka viittaavat tutkittavien huomion kohdistumisen asteeseen ja näin ollen vuorovaikutuksen intensiteettiin. Tutkimus antaa viitteitä siitä, miten ja millaisena vertaisvuorovaikutus teknologian äärellä vapaasti rakentuessaan näyttäytyy, josta voi olla hyötyä opetuskäytäntöjä uudistettaessa.The aim of the study: Kids are born into a technology-rich world. Earlier research has shown that children have early access to technology in their home environment and comparatively good technology skills. In the field of education and teaching, children's everyday lives are also being saturated with information and communication technologies. This research focuses on what is happening around the technology in the preschool group. Research questions are: How is the peer-to-peer interaction built around technology? What is the peer interaction around technology like? Methods: This research carried out with qualitative methods has features of ethnographic research. The research data, collected from the preschoolers of two co-teaching classes, consists of observations and video recordings. The analysis of the research data is based on a model of progressive refinement of hypotheses, in which the research questions will be clarified by looking through the research data again and again. The Atlas.ti software-assisted data analysis method used in this study has features of qualitative content analysis. The main results: The results of the research reflect not only the good technological know-how in relation to the children's age, but also a positive attitude towards technology and good co-operation skills. The interaction of children around technology is roughly subdivided into three types of activities: discussion about ongoing activities, explorative working and problem solving, and sharing of one's own competence with others, peer learning. There are two ways of building interaction, thickening and scattering, which point to the focus of attention of children and thus the intensity of interaction. The study gives an indication of how the peer-to-peer interaction with technology is displayed freely, which can be useful in reforming teaching practices.
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record