So You Think You Can Muuv? : Opettajien käsityksiä tanssityöpajasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Borchers, Aleksandra
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132655
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236308
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää ja kuvata opettajien näkemyksiä Kansallis-baletin So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajasta. Tanssityöpaja on 5.–9. -luokkalaisille oppilaille suunnattu kokonaisuus, jossa ammattitanssijat saapuvat koululle ja valmistelevat yhdessä oppilaiden kanssa tanssikoreografian. Tutkielmassa peilattiin opetta-jien näkemyksiä työpajasta sille asetettuihin tavoitteisiin sekä David Kolbin kehittämään ko-kemuksellisen oppimisen malliin. Työpajasta on aiemmin tehty arviointiraportti, jossa kartoi-tettiin työpajaan osallistuneiden oppilaiden sekä työpajaa ohjanneiden tanssijoiden näkemyk-siä. Arviointiraportin mukaan työpaja on todella onnistunut ja toimiva. Opettajien näkemyksiä työpajasta ei ole ennen tätä tutkielmaa kartoitettu tässä mittakaavassa. Tutkimuskysymykset olivat seuraavanlaiset: 1. Kuinka onnistuneena opettajat kokevat So You Think You Can Muuv -työpajan? 2. Miten työpajalle asetetut tavoitteet toteutuvat käytännössä? 3. Millä ta-voin työpajaan osallistuminen vaikuttaa koulun, luokan tai oppilaan toimintakulttuuriin? 4. Mil-lä tavoin David Kolbin kokemuksellisen oppimisen prosessi toteutuu työpajaan osallistuvien oppilaiden kohdalla? Menetelmät. Aineisto hankittiin viiden puolistrukturoidun yksilöhaastattelun avulla. Haastatel-tavat olivat luokan- tai aineenopettajia, jotka ovat ryhmänsä tai luokkansa kanssa osallistu-neet työpajaan vuoden 2017 aikana. Analysointimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä sisäl-lönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Työpaja oli hyvin onnistunut. Sen tavoitteet olivat tarkoituksen-mukaisia ja työpaja toimi hyvin niiden suunnassa. Jotta tavoitteet toteutuisivat myös pidem-mällä aikavälillä, tulisi työpajaa kuitenkin jatkaa itsenäisesti kouluissa. Työpajan jatkaminen itsenäisesti oli hyvin harvinaista ja näin ollen sillä ei ollut merkittävää vaikutusta lasten, opet-tajien tai koulujen toimintakulttuuriin. Työpajan jatkamista varten opettajat tarvitsevat lisäkou-lutusta ja -materiaalia sekä tietoa tanssiharrastusmahdollisuuksista oppilaille eteenpäin välitettäväksi. Työpajalla oli hyvät edellytykset kokemuksellisen oppimisen prosessin toteutumi-selle ja näyttikin siltä, että työpaja käynnisti oppimisprosessin. Oppimisprosessin jääminen vajavaiseksi oli kuitenkin yleistä. Työpajalla näyttäisi olevan erinomaiset edellytykset myös koulujen toimintakulttuurin kehittämiseen, mutta se vaatisi lisätoimenpiteitä. fi
dc.description.abstract Objectives. The purpose of this study was to examine and elaborate teachers’ views on Finnish National Ballet’s dance workshop called So You Think You Can Muuv?. The workshop is conducted by professional dancers and participated by pupils from ages 11 to 16. The teachers’ views on the workshop were compared to the objectives set for the workshop as well as to David Kolb’s model of experiential learning. An evaluation report on the workshop has been compiled in 2015. According to the evaluation report, the workshop has been exceedingly successful and functional. However, as the report only covers the experiences of instructors of the workshop and pupils participated in it, there has not been any previous survey, in this scale, about teachers’ views on the workshop. The research questions were: 1. How successful, in the teachers’ experience, is the workshop? 2. How well are the objectives set for the workshop met in practice? 3. How does the workshop affect the actions and culture of pupils, teachers and schools? 4. How does David Kolb’s model of experiential learning actualize in the learning of pupils participating in the workshop? Methods. The research data was collected through five individual semi-structured interviews. All interviewees were teachers who had participated in the workshop with a group of students during the year 2017. The data analysis method used in this study was theory-based content analysis. Results and Conclusions. The workshop was highly successful, and the objectives were adequate and attainable. To have more far-reaching impact, however, the workshop should be proceeded individually in schools. Extending the workshop was rare and therefore, the workshop did not have significant influence on students’, teachers’ or schools’ actions. To proceed with the workshop after participation, teachers need additional training and help as well as information about dance as a hobby to share with the pupils. The workshop also seemed competent in the viewpoint of a successful experiential learning process. The workshop did indeed start a learning process, but the process rarely seemed to become complete. The workshop, it appears, shows great promise in developing the organizational culture of schools, but further actions are required. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title So You Think You Can Muuv? : Opettajien käsityksiä tanssityöpajasta fi
dc.title.alternative So You Think You Can Muuv? : Teachers' views on a dance workshop en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132655

Files in this item

Files Size Format View
GRADU_BORCHERS1.pdf 975.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record