Sosiaalisen kompetenssin kehittäminen päiväkotiryhmässä toteutetun Pieni Oppiva Mieli -intervention avulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132623
Title: Sosiaalisen kompetenssin kehittäminen päiväkotiryhmässä toteutetun Pieni Oppiva Mieli -intervention avulla
Author: Ahlholm, Mia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132623
http://hdl.handle.net/10138/236309
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää päiväkotiryhmässä toteutettavan Pieni Oppiva Mieli -intervention (MindUp™) vaikutuksia 3–6-vuotiaiden lasten sosiaaliseen kompetenssiin päiväkodin henkilökunnan ja lasten vanhempien kokemana. Tutkimuksessa sosiaalinen kompetenssi muodostui tunneoireista, käytösoireista, tarkkaamattomuudesta, kaverisuhteiden ongelmista, prososiaalisuudesta ja psykososiaalisesta hyvinvoinnista. Tutkimuksessa kysytään 1. Millainen on lasten sosiaalinen kompetenssi ennen ja jälkeen intervention? 2. Eroavatko lapset sukupuolen perusteella sosiaalisen kompetenssin suhteen ennen ja jälkeen intervention? 3. Eroavatko lapset äidin tai isän koulutuksen perusteella sosiaalisen kompetenssin suhteen ennen ja jälkeen intervention? Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsiin kohdistuneilla tietoisuustaitoihin perustuvilla interventioilla on positiivista vaikutusta mm. lasten itsesäätelyyn, tunteidensäätelyyn, sosiokognitiivisiin, akateemisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Pienten lasten parissa on tehty vähän tutkimusta sosioemotionaalisten ohjelmien vaikutuksista lapsen sosiaaliseen kompetenssiin, vaikka erilaisia sosiaalisten taitojen harjoitusohjelmia varhaiskasvatuksessa on paljon käytössä. Tutkimus liittyi Helsingin yliopiston Pieni Oppiva Mieli -hankkeeseen ja siihen osallistui 234 lasta kolmesta eri pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta päiväkodista. Työssä tutkittiin 30 viikkoisen intervention vaikutusta päiväkotiryhmässä lukuvuoden 2016–2017 aikana. Työssä käytettiin soveltaen Vahvuudet ja Vaikeudet -lomaketta (SDQ-Fin) alku- ja loppumittausten erojen arviointiin yhdistettynä taustatietolomakkeessa ilmoitettuihin tietoihin lapsen sukupuolesta ja vanhempien koulutuksesta. Aineisto käsiteltiin määrällisesti SPSS Statistics 24 -ohjelmalla käyttäen aineiston analyysimenetelminä epäparametrisiä testejä; parittaista Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testiä, Mann Whitneyn U-testiä ja Kruskal-Wallis -testiä. Käytin myös Mann Whitneyn U-testin rinnalla parametrista T-testiä (Independent Samples). Tutkimustulokset antoivat viitteitä siitä, että interventiolla olisi mahdollisesti myönteisiä vaikutuksia lapsen tarkkamattomuuteen, kaverisuhteiden ongelmiin, prososiaaliseen käytökseen sekä psykososiaaliseen hyvinvointiin. Henkilökunnan antamien vastausten perusteella tutkimustulokset antoivat viitteitä myös siitä, että sukupuolella olisi mahdollisesti yhteyttä alku- ja loppumittauksessa käytösoireisiin, tarkkaamattomuuteen, prososiaalisuuteen sekä psykososiaaliseen hyvinvointiin. Lasten vanhempien vastausten perusteella tulokset olivat samansuuntaiset, mutta suppeammat. Pojilla arvioitiin olevan tyttöjä enemmän puutteita kaikissa sosiaalisen kompetenssin muuttujissa lukuun ottamatta kaverisuhteiden ongelmat -muuttujaa, jossa tytöillä oli enemmän ongelmia. Päiväkodin henkilöstön ja lasten vanhempien tutkimustulokset olivat eriäviä äidin ja isän koulutuksen yhteydestä lapsen sosiaaliseen kompetenssiin ja sen kehitykseen.The aim of the study was to investigate the effects of the Pieni Oppiva Mieli -intervention (MindUp™) in the day care centers children of 3 to 6 years of age on social competence as perceived by the staff and children's parents. In the study, social competence consisted of emotional symptoms, conduct problems, inattention, peer relationship problems, prosocial behavior and psychosocial wellbeing. The research questions are: 1. What is the children's social competence before and after the intervention? 2. How do the children differ on the basis of sex with respect to social competence before and after the intervention? 3. What are the differences in children's social competence before and after the intervention based on mother's or father's education? Previous studies have shown that mindfulness-based interventions on children have a positive effect on, for example self-regulation, emotional regulation, socio-cognitive skills, academic skills and social skills. There has been little research on the effects of socio-emotional programs on the young children's social competence, although various social skills training programs in early childhood are much in use. The study was part of the Pieni Oppiva Mieli -project at the University of Helsinki and was attended by 234 children from three different kindergartens in the metropolitan area. The study was conducted investigating the effects of a 30-week intervention on the day care group during the academic year 2016-2017. Strenghts and Difficulties form (SDQ-Fin) was used to investigate the difference between initial and final measurement, and it was combined with the information on the background information form, namely the gender of the child and the education of parents. The material was analyzed quantitatively by SPSS Statistics 24 -program using non-parametric tests as analyzing method; a Wilcoxon Signed-Rank Test, a Mann–Whitney U test, and a Kruskal–Wallis test. I also used a parametric t-test (Independent Samples) alongside the Mann–Whitney U test. The results indicate that the intervention might have positive effects on child's inattention, peer problems, prosocial behaviour and psychosocial wellbeing. Based on the answers provided by the staff, the results also indicate that the sex may have an impact on the initial and final measurement of conduct problems, inattention, prosocial behavior and psychosocial wellbeing. Based on parent's responses, the results are parallel, but narrower. Results of the boys were worse than the girls in all the sub-variables of social competence except for the peer problems. The research results of staff and parents of children differed from the impact of maternal and father's education on the child's social competence and development.
Subject: varhaiskasvatus
interventio
sosiaalinen kompetenssi
itsesäätelytaidot
tietoisuustaidot


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record