Esioppilaiden kuvauksia älykkäästä ja tavallisesta ihmisestä : Kehittynyt ja pysyvä ajatusmalli esioppilaiden kuvauksissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Suomalainen, Henrietta
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132621
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236310
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia kuvauksia esioppilaat tekevät älykkäästä ja tavallisesta ihmisestä. Lisäksi selvitetään, millä tavoin ajatusmallit tulevat näkyväksi lasten piirustuksissa sekä haastatteluissa. Tutkimus pohjautuu Carol Dweckin (esim. 2006) ajatusmalliteoriaan (mindset theory). Teorian mukaan ihmiset on jaettavissa kahteen ryhmään sen mukaan, minkälainen ajatusmalli heillä on mahdollisuuksistaan kehittää omaa älykkyyttään. Älykkyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä osaamisen ja toiminnan tasoa, jota yksilö arvioi suhteessa muihin. Ajatusmallit ovat yhteydessä uuden oppimiseen, tavoitteiden asettamiseen sekä pettymysten sietoon. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus. Menetelmät. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivisesti painottunutta mixed method –tutkimustapaa. Tutkimukseen osallistui 25 esioppilasta, jotka olivat iältään 6-7-vuotiaita. Aineisto kerättiin piirustuksin ja ryhmähaastatteluin. Piirustustehtävä pohjautui aikaisempiin vastaaviin tutkimuksiin. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna, ja kysymykset oli laadittu ajatusmalliteorian pohjalta. Aineiston analysoinnissa käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Piirustukset analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin ristiintaulukoimalla sekä osin χ²-testillä. Tulokset ja johtopäätökset. Älykäs ja tavallinen ihminen kuvattiin melko samanlaisiksi. Yksittäisissä piirustuksissa älykkäälle ihmiselle oli piirretty tavallisesta poikkeavia esineitä tai ulkonäöllisiä piirteitä. Tulokset mukailevat aikaisempia tutkimuksia. Suurin osa (n=15) lapsista arvioi olevansa älykkäitä. Älykkyys yhdistettiin hyvään käytökseen, vanhemmilta saatuun palautteeseen tai yksittäiseen taitoon. Lasten toiminnassa oli pysyvän ja kehittyvän ajatusmallin mukaista toimintaa. Pysyvä ajatusmalli tuli näkyväksi lasten haluttomuudessa aloittaa vaikealta tuntuvaa tehtävää, oman työn halveksimisena sekä muiden mielipiteiden pelkona. Kehittyvä ajatusmalli näkyi tehtävän välittömänä aloituksena, työhön keskittymisenä ja muiden mielipiteiden vähäisenä vaikutuksena. Tutkimuksen tuloksena oli, että Dweckin (2006) ajatusmalliteorian mukainen ajattelu on nähtävissä jo esiopetusikäisillä lapsilla. fi
dc.description.abstract This master’s thesis is a case study. The aim of this study was to find out what kind of qualities would differ in the drawings of the intelligent and the ordinary person made by the pre-primary students. The study also aimed to discover if the mindset theory by Carol Dweck (2016) would be visible in the drawings and in the interviews. The study was based on the mindset theory. The theory divides people in two groups based on their views about the malleability of their intelligence. The one’s with fixed mindset and the others with growth mindset. Fixed mindset means that intelligence is seen as a fixed entity that cannot be changed. The growth mindset means that one can develop and become more intelligent by putting effort on the learning. The mindset theory is connected to learning, setting goals and surviving from set-backs. The method used in this study was qualitative dominant mixed method research. 25 pre-primary students aged six to seven took part in the study. The students first drew two pictures: one with an intelligent person and one with an ordinary person. This part of the study was based on the previous studies by Räty, Komulainen, Skorokhodova, Kolesnikon and Hämäläinen (2011) and Räty and Snellman (1997). Then the children took part in a group interview. The interview was a focused interview, and the questions were based on the mindset theory. The pictures and the interview were analyzed using theory based content analysis. The pictures were partly analyzed using quantitative analyzing methods. The pre-primary students see intelligent and ordinary person in a quite similar way. Only a few things separated the persons from one and another. The differences were about the choices on clothing, accessories or hairstyle. More imaginative features were involved in only a few pictures. The drawing task was hard for the children so the mindset theory did become visible especially in the situation where the children had to figure out how to draw the intelligent person. The children with fixed mindset did not want to start drawing, said that their drawing was no good or tried to hide it from other children. The children with growth mindset started to draw immediately, had a clear vision and did not care about other children’s opinions. The end result was that although there was not a clear difference between the drawings, the task itself showed how the mindset theory is valid also within the pre-primary students. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ajatusmalli fi
dc.subject älykkyys fi
dc.subject esiopetus fi
dc.title Esioppilaiden kuvauksia älykkäästä ja tavallisesta ihmisestä : Kehittynyt ja pysyvä ajatusmalli esioppilaiden kuvauksissa fi
dc.title.alternative Pre-primary students illustrating intelligent and ordinary person : growth and fixed mindset in the drawings en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132621

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu Henrietta Suomalainen.pdf 757.2Kb application/pdf View/Open
tiivistelmä Henrietta Suomalainen.pdf 57.16Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record