Yliopisto-opintoihin kiinnittyminen ei-akateemisista taustoista tulevilla opiskelijoilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132608
Title: Yliopisto-opintoihin kiinnittyminen ei-akateemisista taustoista tulevilla opiskelijoilla
Author: Vasenius, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132608
http://hdl.handle.net/10138/236313
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan ei-akateemisista perheistä tulleiden yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opintoihin kiinnittymisestään käyttäen apuna Vesa Korhosen opiskelijalähtöistä kiinnittymismallia. Korkeakoulutuksen ”massoittuminen” ja opiskelijamäärien lisääntyminen viime vuosina tarkoittaa heterogeenisemmän opiskelija-aineksen muodostumista ja erityisesti ei-akateemisen perhetaustan opiskelijoiden määrä korkeakoulutuksessa on kasvanut. Viimeaikainen huoli opiskeluaikojen pidentymisestä on taas lisännyt mielenkiintoa opintoihin kiinnittymisen tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa kiinnittymistä tarkastellaankin juuri näiden ei-akateemisista taustoista tulevien opiskelijoiden kohdalla. Opiskelijalähtöisessä kiinnittymismallissa opintoihin kiinnittymisen katsotaan muodostuvan sosiaalisiin yhteisöihin osallistumisen, akateemisten taitojen hallinnan ja kuulumisen tunteiden kokemisen yhteisvaikutuksessa. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla Helsingin Yliopistossa. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä kahdeksaa ei-akateemisesta perheestä tullutta Helsingin Yliopiston opiskelijaa, joista kolme opiskeli yleistä ja aikuiskasvatustiedettä, kaksi psykologiaa, kaksi luokanopettajaksi ja yksi sosiaalipsykologiaa. Aineiston tarkasteluun käytettiin tulkinnallista fenomenologista analyysia. Tutkimuksessa selvisi, että ei-akateemisista perheistä tulleet haastateltavat yliopisto-opiskelijat olivat usein kokeneet epävarmuutta omaa akateemista taitotasoaan kohtaan ja kokeneet usein kuulumattomuuden tunteita sekä yliopiston että oman perheensä sisällä. Akateemisen yliopistomaailman ja perhemaailman yhteensovittamisen yrittämisen koettiin aiheuttavan ristiriitaisia tuntemuksia. Osa opiskelijoista kuitenkin koki oman ei-akateemisen perhetaustansa myös voimavarana tai kannustimena yliopisto-opintojensa suhteen.This study examines the experiences of student engagement among university students from non-academic family backgrounds using Vesa Korhonen’s model of student engagement. The ”massification” of higher education and the increasing number of university students in Finland over the last few years, has created a more heterogeneous population of university students and especially the number of students from non-academic background in higher education has increased. The recent concern for the extension of studying time has increased interest in student engagement research. This research focuses on the student engagement of these students from non-academic backgrounds. In the student engagement model used in this study, engagement is thought to be comprised of the proceeding participation in social communities, artistry of academic learning and feelings of belonging. The data for the study was collected with semi-structured interviews in University of Helsinki. A total of eight university students were interviewed, three studying general and adult education, two studying psychology, two studying to become teachers and one student of social-psychology. The data was analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis. The research suggests that university students from non-academic backgrounds often experience uncertainty towards their academic skills and often experience feelings of not belonging not only within the university but also within their families. The attempted harmonization of the academic world of university and the family world seemed to create some conflicting feelings. However, some of the students felt that their background was more of an asset or incentive in their university studies.
Subject: opintohin kiinnittyminen
koulutuksen periytyvyys
yliopisto-opinnot
tulkinnallinen fenomenologinen analyysi
luokkatutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record