Kasvun ajattelutavan ilmeneminen opetuksen toteutuksessa ja reflektoinnissa : Tapaustutkimus Viikin normaalikoulun ensimmäisen luokan opettajasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132653
Title: Kasvun ajattelutavan ilmeneminen opetuksen toteutuksessa ja reflektoinnissa : Tapaustutkimus Viikin normaalikoulun ensimmäisen luokan opettajasta
Author: Ronkainen, Rina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132653
http://hdl.handle.net/10138/236314
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa viitekehyksenä on Carol Dweckin (2000, 2006) teoria ajattelutavoista. Dweck on jakanut ajattelutavat kasvun- ja muuttumattomaan ajattelutapaan, kasvun ajattelu-tavan mukaisesti ihmisen perusominaisuudet (kyvyt, älykkyys ja persoonallisuus) ovat muu-tettavissa olevia kun taas muuttumattoman ajattelutavan mukaan ne ovat pysyviä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet ajattelutapojen moninaisia vaikutuksia opetus-opiskelu-oppimisprosessiin. Ajattelutapoja on tutkittu määrällisesti paljon, mutta laadullista yhden opet-tajan vaikutuksista opetukseen on vähemmän. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää yh-den opettajan kasvun ajattelutavan ilmenemistä opetuksen toteutuksessa ja reflektoinnissa. Tässä laadullisessa tapaustutkimuksessa tutkittiin ensimmäisen luokan luokanopettajan Ma-ryn kasvun ajattelutapojen ilmentymistä opetuksen toteutuksessa ja reflektoinnissa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Mary valikoitui tutkimukseen ajattelutapoja koskevan mit-tauksen perusteella. Tutkimuksen mukaan Mary edusti kasvun ajattelutapaa älykkyyden se-kä lahjakkuuden osalta. Mittarin skaala oli 1-6 ja mittauksen perusteella Maryn älykkyys se-kä lahjakkuus olivat molemmat 5. Tutkimusaineisto koostui opetuksen havainnoinnista, vide-oinnista ja virikkeitä antavista haastatteluista. Aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönana-lyysillä. Tulosten perusteella Maryn kasvun ajattelutapa ilmeni opetuksen toteutuksessa ja reflektoin-nissa kasvun ajattelutavan mukaisen prosessipalautteen, kasvun ajattelutavan mukaisen oh-jeiden annon ja kasvun ajattelutapaa tukevien pedagogisten ratkaisujen kautta. Tarvitaan edelleen laadullista jatkotutkimusta kasvun ajattelutavan vaikutuksista opetus-opiskelu-oppimisprosessiin, jotta voidaan arvioida minkälaisia vaikutuksia kasvun ajattelutavalla on opettajan toimintaan.The framework for this study comes from Carol Dweck’s (2000, 2006) findings. Dweck has separated mindsets between two categories, the growth mindset and the fixed mindset. A person with a growth mindset believes that human qualities (ability, intelligence, personality) are malleable whereas a person with a fixed mindset believes that human qualities are stable. Previous studies have shown various effects on how a different mindset can effect the teaching-studying-learning process. There have been a great deal of quantitative studies done on mindsets. However there have been fewer qualitative studies concerning a single teacher’s growth mindset appearing. This qualitative case study examined Mary, a first grade teacher, and her growth mindset as it appeared in her teaching and in reflection in Helsinki University Viikki Normal School. Mary was selected in this study based on the mindset survey. According to the survey Mary represented growth mindset when it came to the perspectives about intelligence and giftedness. The scale of the survey was scored between 1-6, with Mary scoring 5 on both topics. The data used to conduct this study were observation, videotaping and stimulated recall interviews. The analysis was done using a deductive content analysis. Based on these results, Mary’s growth mindset appeared in her teaching and reflection the way she gave a process feedback, instruction related to growth mindset and with pedagogigal decision supported by growth mindset. It is essential to have more qualitative studies done on the effects of mindsets effects on teaching-studying-learning process in order to properly evaluate impacts of a growth mindset in relation to teacher’s action.
Subject: kasvun ajattelutapa
opetus-opiskelu-opppimisprosessi
pedagoginen ajattelu
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kasvun ajattelu ... ssa ja reflektoinnissa.pdf 711.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record