Oppilaiden kokemuksia yhtenäisestä perusopetuksesta : Yhdeksäsluokkalaisten ajatuksia omasta peruskoulupolusta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132649
Julkaisun nimi: Oppilaiden kokemuksia yhtenäisestä perusopetuksesta : Yhdeksäsluokkalaisten ajatuksia omasta peruskoulupolusta
Tekijä: Pihlajaniemi, Kerttu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132649
http://hdl.handle.net/10138/236316
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Vuoden 1999 koululakien muutoksen myötä perusopetuksen yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi nousi pyrkimys kehittää peruskoulua yhä ehyemmäksi kokonaisuudeksi. Lakiuudistus poisti hallinnollisen rajan ala- ja yläkoulun välillä ja se poistui myös opetussuunnitelmasta vuonna 2004. Tämä lakiuudistus ja opetussuunnitelmaan kirjattu yhtenäinen perusopetus oli tutkielman lähtökohta. Tutkielman tarkoituksena oli perehtyä peruskoulu päättävien oppilaiden peruskoulukokemuksiin ja tarkastella heidän kokemaa peruskoulupolkua sen eheyttä ja turvallisuutta. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, onko yhtenäisyys yltänyt oppilaiden kokemuksiin ja miten oppilaiden koulupolun siirtymät ovat onnistuneet. Tutkielma toteutettiin laadullisella menetelmällä pyytäen tutkittavia kirjoittamaan aine omista peruskoulukokemuksistaan. Tutkielmaa lähestyin fenomenologisen tutkimusotteen kautta, jolloin oppilaan kokemukselle on annettu suuri merkitys. Aineisto kerättiin ainekirjoituksina pääkaupunkiseudun neljän peruskoulun yhdeksän ja kymppiluokan oppilailta (N97). Aineistoa tarkasteltiin koulupolun siirtymien kautta, sillä ne voidaan nähdä yhdeksi haasteeksi ehyelle koulupolulle. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tämän tutkielman tulosten mukaan oppilaat kohtaavat peruskoulupolullaan monenlaisia siirtymiä, joita ei voida täysin poistaa. Siirtymien onnistumiseen vaikuttaa moni asia; tutkielman tulosten mukaan siirtymiä helpottivat hyvät sosiaaliset suhteet vertaisiin ja koulun aikuisiin, koulussa menestyminen, sekä riittävä tieto ja valmistautuminen koulupolun siirtymävaiheisiin. Vastaavasti puutteelliset ja/tai huonot sosiaaliset suhteet vertaisiin, läheisiin ja koulun aikuisiin, heikko koulumenestys sekä yllättävät muutokset koulupolulla rikkoivat koulupolun eheyttä ja vaikeuttivat siirtymiä. Oppilaiden koetut koulupolut ovat hyvin yksilöllisiä, näin ollen myös tuen tarve erilaisten siirtyminen ja muutosten kohtaamiseen vaihtelee oppilaasta toiseen. Oppilaiden koulupolun eheyttä rakentaessa on tutkielman tulosten mukaan kiinnitettävä enemmän huomiota vuorovaikutukseen opettaja- oppilas suhteessa sekä oppilaiden vertaissuhteisiin.Due to the change in educational legislation in 1999, one of the most important aims of basic education became the goal of developing basic education into a more unified whole. The change in law removed the administrative boundary between primary and secondary school and this was also removed from the curriculum in 2004. This change in legislation and cur-riculum into a unified basic education is the basis of this thesis. The purpose of the thesis was to become familiar with the experiences of students completing basic education, and to analyze the educational experience in its solidity and the safety of their basic education learning experience. The aim of this thesis is to investigate whether the merging of basic ed-ucation improved the experiences of students and how have the students learning path tran-sitions succeeded. This study was carried out using a qualitative research method of asking the subjects to write material about their basic educational experience. The study was approached from a phenomenological research perspective, where the students own experiences carried great significance. The material was collected in the form of essays from four different Helsinki metropolitan areas comprehensive school's, ninth and tenth grade students (N97). The material was viewed through school path transitions, as they can be seen as a challenge for the good school path. The material was then analyzed using material-based content analy-sis. According to the results of this thesis, students encounter a variety of transitions throughout basic education, which cannot be entirely eliminated. The success of these transitions are impacted by numerous factors; according to the results of this study, these transitions are made easier with the help of good social relationships with peers and the school personnel, high academic performance, and sufficient knowledge and preparation for the educational transitions. Correspondingly, the lack of or poor social relationships with peers, kin and the school personnel, poor academic performance and unexpected changes, harmed the entire-ty of the educational experience's solidity and made the transitions more difficult. Student's educational experiences are very individual and likewise the support needed for different transitions and changes also vary from student to student. Based on results of this study, to build the solidity of a student's educational experience, more emphasis should on placed on the student-teacher interactions as well as those between peers.
Avainsanat: yhtenäinen perusopetus
koulupolku
siirtymät


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot