Oppilaiden kokemuksia yhtenäisestä perusopetuksesta : Yhdeksäsluokkalaisten ajatuksia omasta peruskoulupolusta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Pihlajaniemi, Kerttu
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132649
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236316
dc.description.abstract Vuoden 1999 koululakien muutoksen myötä perusopetuksen yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi nousi pyrkimys kehittää peruskoulua yhä ehyemmäksi kokonaisuudeksi. Lakiuudistus poisti hallinnollisen rajan ala- ja yläkoulun välillä ja se poistui myös opetussuunnitelmasta vuonna 2004. Tämä lakiuudistus ja opetussuunnitelmaan kirjattu yhtenäinen perusopetus oli tutkielman lähtökohta. Tutkielman tarkoituksena oli perehtyä peruskoulu päättävien oppilaiden peruskoulukokemuksiin ja tarkastella heidän kokemaa peruskoulupolkua sen eheyttä ja turvallisuutta. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, onko yhtenäisyys yltänyt oppilaiden kokemuksiin ja miten oppilaiden koulupolun siirtymät ovat onnistuneet. Tutkielma toteutettiin laadullisella menetelmällä pyytäen tutkittavia kirjoittamaan aine omista peruskoulukokemuksistaan. Tutkielmaa lähestyin fenomenologisen tutkimusotteen kautta, jolloin oppilaan kokemukselle on annettu suuri merkitys. Aineisto kerättiin ainekirjoituksina pääkaupunkiseudun neljän peruskoulun yhdeksän ja kymppiluokan oppilailta (N97). Aineistoa tarkasteltiin koulupolun siirtymien kautta, sillä ne voidaan nähdä yhdeksi haasteeksi ehyelle koulupolulle. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tämän tutkielman tulosten mukaan oppilaat kohtaavat peruskoulupolullaan monenlaisia siirtymiä, joita ei voida täysin poistaa. Siirtymien onnistumiseen vaikuttaa moni asia; tutkielman tulosten mukaan siirtymiä helpottivat hyvät sosiaaliset suhteet vertaisiin ja koulun aikuisiin, koulussa menestyminen, sekä riittävä tieto ja valmistautuminen koulupolun siirtymävaiheisiin. Vastaavasti puutteelliset ja/tai huonot sosiaaliset suhteet vertaisiin, läheisiin ja koulun aikuisiin, heikko koulumenestys sekä yllättävät muutokset koulupolulla rikkoivat koulupolun eheyttä ja vaikeuttivat siirtymiä. Oppilaiden koetut koulupolut ovat hyvin yksilöllisiä, näin ollen myös tuen tarve erilaisten siirtyminen ja muutosten kohtaamiseen vaihtelee oppilaasta toiseen. Oppilaiden koulupolun eheyttä rakentaessa on tutkielman tulosten mukaan kiinnitettävä enemmän huomiota vuorovaikutukseen opettaja- oppilas suhteessa sekä oppilaiden vertaissuhteisiin. fi
dc.description.abstract Due to the change in educational legislation in 1999, one of the most important aims of basic education became the goal of developing basic education into a more unified whole. The change in law removed the administrative boundary between primary and secondary school and this was also removed from the curriculum in 2004. This change in legislation and cur-riculum into a unified basic education is the basis of this thesis. The purpose of the thesis was to become familiar with the experiences of students completing basic education, and to analyze the educational experience in its solidity and the safety of their basic education learning experience. The aim of this thesis is to investigate whether the merging of basic ed-ucation improved the experiences of students and how have the students learning path tran-sitions succeeded. This study was carried out using a qualitative research method of asking the subjects to write material about their basic educational experience. The study was approached from a phenomenological research perspective, where the students own experiences carried great significance. The material was collected in the form of essays from four different Helsinki metropolitan areas comprehensive school's, ninth and tenth grade students (N97). The material was viewed through school path transitions, as they can be seen as a challenge for the good school path. The material was then analyzed using material-based content analy-sis. According to the results of this thesis, students encounter a variety of transitions throughout basic education, which cannot be entirely eliminated. The success of these transitions are impacted by numerous factors; according to the results of this study, these transitions are made easier with the help of good social relationships with peers and the school personnel, high academic performance, and sufficient knowledge and preparation for the educational transitions. Correspondingly, the lack of or poor social relationships with peers, kin and the school personnel, poor academic performance and unexpected changes, harmed the entire-ty of the educational experience's solidity and made the transitions more difficult. Student's educational experiences are very individual and likewise the support needed for different transitions and changes also vary from student to student. Based on results of this study, to build the solidity of a student's educational experience, more emphasis should on placed on the student-teacher interactions as well as those between peers. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject yhtenäinen perusopetus fi
dc.subject koulupolku fi
dc.subject siirtymät fi
dc.title Oppilaiden kokemuksia yhtenäisestä perusopetuksesta : Yhdeksäsluokkalaisten ajatuksia omasta peruskoulupolusta fi
dc.title.alternative Ninth grade students thoughts from their basic education experiences en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132649

Files in this item

Files Size Format View
Kerttu Pihlajaniemi Gradu 1.5.2018 KANSI.pdf 66.06Kb application/pdf View/Open
Kerttu Pihlajaniemi Gradu 1.5.2018 TEKSTIOSA.pdf 660.2Kb application/pdf View/Open
Kerttu Pihlajan ... .2018 TIIVISTELMÄ ENG.pdf 37.91Kb application/pdf View/Open
Kerttu Pihlajan ... 5.2018 TIIVISTELMÄ FI.pdf 37.04Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record