Minne opettajat menevät? : Luokan- ja lastentarhanopettajaopiskelijoiden sijoittuminen valmistumisen jälkeen sekä suhtautuminen koulutukseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Kohonen, Mari
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132654
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236318
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä Helsingin yliopiston luokan- ja lastentarhanopettajaopiskelijat aikovat tehdä heti valmistumisensa jälkeen ja miksi. Lisäksi etsitään tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelijoiden koulutuksen jälkeisiin valintoihin sekä selvitetään opiskelijoiden suhtautumista saamaansa koulutukseen. Luokanopettajien osalta löytyy aikaisempia tutkimuksia sijoittumisesta valmistumisen jälkeen, samoin suhtautumisesta koulutukseen. Lastentarhanopettajien osalta aiheesta ei ole tehty täysin vastaavanlaisia tutkimuksia aikaisemmin, mutta työssä olevien opettajien alanvaihtohalukkuutta on tutkittu. Myös tyytyväisyyttä koulutukseen on selvitetty, mutta siinä tutkittava joukko on koostunut viisi vuotta päiväkodeissa työskennelleistä opettajista. Menetelmät. Tutkimus on vertaileva tutkimus, jossa käytetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, ja luokanopettajien osalta aineisto kerättiin sähköisellä e-lomakkeella marraskuussa 2017. Lastentarhanopettajien aineistona hyödynnettiin kandidaatin tutkielmaani varten lokakuussa 2011 kerättyä aineistoa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 164 opiskelijaa, joista luokanopettajia oli 93 ja lastentarhanopettajia 71. Kerätty aineisto käsiteltiin SPSS-ohjelmalla sekä sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa selvisi, että luokanopettajaopiskelijoista 79 % aikoi sijoittua koulutuksensa jälkeen luokanopettajaksi alakouluun ja 21 % jonnekin muualle. Vastaavasti lastentarhanopettajista 59 % aikoi sijoittua lastentarhanopettajaksi päiväkotiin ja 41% jonnekin muualle. Luokanopettajien osalta sijoittumiseen vaikutti tilastollisesti merkitsevästi sijaisuuksien tekeminen opintojen ohessa, tunne oikealla alalla olemisesta, motivaatio luokanopettajan työn tekemiseen sekä koulutukseen hakeutumisen syy. Lastentarhanopettajien kohdalla sijoittumiseen vaikutti aikaisempi tutkinto, omien lasten lukumäärä sekä perheenjäsenen työskentely päiväkodissa. Myös koulutukseen hakeutumisen syyllä oli vaikutusta koulutuksen jälkeisiin valintoihin. Sekä luokan- että lastentarhanopettajaopiskelijoista suurin osa ilmoitti olevansa tyytyväisiä koulutukseen. Kuitenkin koulutukseen toivottiin lisää uusia kursseja, ja lähes kaikki vastaajat toivoivat lisää erityispedagogiikkaa. Lisää toivottiin niin luentoja kuin ryhmätuntejakin, ja lastentarhanopettajat toivoivat myös enemmän käytännön harjoittelua. Luokanopettajien osalta tulokset ovat aiempien tutkimusten kaltaisia, ja myös lastentarhanopettajien tulokset tukevat muuta tutkimusta. fi
dc.description.abstract Aims. The aim of the study is to find out what students of primary school teacher and kindergarten teacher education in University of Helsinki intend to do after graduating and why. Furthermore, the study aims to determine factors that influence students' decisions after graduating as well as how the students relate to the education. Earlier studies have been made regarding the placing of students studying to become primary school teachers and their attitudes toward the education. However, similar kind of research concerning students in kindergarten teaching education has not been conducted before. Nonetheless, kindergarten teachers' desire to change occupation has been a studied topic. Research has also been conducted in students' contentment for their education, but the focus group in these studies has consisted of teachers who have worked in kindergartens five years. Methods. The study is a comparative one, in which both quantitative and qualitative methods are used. Material for the research was gathered using survey. The material from primary school teachers was collected using electronic forms in November 2017, whereas material concerning kindergarten teachers was taken from my bachelor's thesis in 2011. Altogether 164 students participated in the study, of whom 93 were primary school teachers and 71 were kindergarten teachers. The gathered data was processed with SSPS software and interpreted using content analysis. Results and conclusion. The study showed that 79 % of the primary school teachers were going to work in a primary school after graduating and 21 % of the informants were going to do something else. Similarly, 59 % of the kindergarten teachers were intending to work in kindergartens and 41 % somewhere else. Concerning the placing of primary school teachers factors such as doing substitute work on the side of studies, the feeling of being in the right field, motivation for working as a primary school teacher and the reasons for studying the occupation had statistically great significance. Concerning the placing of kindergarten teachers factors such as earlier degree, the number of children in the family as well as a family member working in kindergarten were influential. Also, reasons for studying in the field had an impact on the decisions made after graduating. A majority of students in primary school teaching and kindergarten teaching said to be satisfied with their education. However, there was a wish for more new modules among the students, and nearly all informants wished to study more special pedagogy. They also hope to receive more lectures as well as group lessons, and kindergarten teachers wished to have more practical training. The results found in this study regarding primary school teachers are similar to earlier research, and also those of kindergarten teachers are supported by already existing research. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject luokanopettaja fi
dc.subject lastentarhanopettaja fi
dc.subject koulutus fi
dc.subject sijoittuminen valmistumisen jälkeen fi
dc.subject koulutukseen suhtautuminen fi
dc.title Minne opettajat menevät? : Luokan- ja lastentarhanopettajaopiskelijoiden sijoittuminen valmistumisen jälkeen sekä suhtautuminen koulutukseen fi
dc.title.alternative Where do teachers go? : Positioning of students studying to become primary school teachers and kindergarten teachers and how they relate to their education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132654

Files in this item

Files Size Format View
Gradu.pdf 1.705Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record