Liikunnan opettamisen haasteet peruskoulussa opettajien näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132652
Title: Liikunnan opettamisen haasteet peruskoulussa opettajien näkökulmasta
Alternative title: The Challenges of Physical Education in Comprehensive School from Teachers Perspective
Author: Mähönen, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132652
http://hdl.handle.net/10138/236319
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksessa selvitetään millaisia liikunnan opetuksen haasteita luokan- ja liikunnan opet-tajat peruskoulussa kohtaavat ja eroavatko nämä käsitykset toisistaan. Tutkimuksessa ol-laan kiinnostuneita molempien työympäristöjen opettajia psyykkisesti kuormittavista tekijöis-tä ja siitä millaiset tekijät vaikuttavat opettajien työtyytyväisyyteen ja työuralla jaksamiseen. Tutkimus on laadullinen aineistolähtöinen tutkimus ja sen tarkoituksena on kuvata ja analysoida opettajien kokemia haasteita liikunnanopetuksessa sekä haasteiden aiheutta-maa kuormitusta uran eri vaiheissa. Tavoitteena on kehittää keinoja opettajien työhyvin-voinnin tukemiseksi. Olennaista tutkimuksen kannalta on hahmottaa, miten nämä työssä koetut haasteet vaikuttavat opettajan työssä jaksamiseen ja millaisia keinoja opettajilla on kohdata opetuksessa ilmeneviä haasteita. Tutkimukseni toteutettiin lomakekyselynä (n=34) sekä haastattelututkimuksena, jossa haastateltiin 3 luokanopettajaa alakoulun puolelta sekä 5 aineenopettajaa, joista yksi työs-kenteli alakoulussa. Lomakekyselyn avulla tutkittiin opettajien haasteiden kokemista ja lii-kunnan opettamisen kuormittavia tekijöistä. Sähköiseen lomakkeeseen vastasi 16 luokan-opettajaa ja 18 liikunnan opettajaa. Kyselyn maininnoista koostettiin liikunnan opetuksen TOP20-haastelistat molemmille ammattiryhmille, joita vertailtiin tutkimuksessa. Kyselyai-neistoa hyödynnettiin yhdessä teemahaastatteluiden kanssa kartoittamaan opettajien stra-tegioita haasteiden ratkomisessa. Työtyytyväisyyttä ja haasteiden kokemisen määrää ver-rattiin molemmista aineistosta kerätyn datan avulla. Kyselyaineiston haasteiden kokemisen useuden mittaria hyödynnettiin Hubermanin (1992) uravaiheteorian kanssa opettajien haas-teiden kokemisen kuvaamisessa uravaiheittain. Tulokset osoittivat, että opettamisen haasteet näyttäytyivät luokan- ja liikunnan opettajille hyvin samankaltaisina. Eniten haastemainintoja saivat liian suuret opetusryhmät, liian suuri oppilaiden heterogeenisyys ryhmissä, toiminnasta kieltäytyvät oppilaat sekä liian ahtaat lii-kuntatilat. Myös opettamisen sosiaaliseen ympäristöön ja ilmapiiriin liittyvät tekijät koettiin tärkeiksi opetuksessa. Riskiryhmiksi aineistosta nousivat sekä opettajien työtyytyväisyyden analyysissa että haasteiden kokemisen uravaihekuvauksessa induktiovaiheessa ja työuran uudelleen kokeilun ja uravalinnan uudelleen arvioinnin vaiheessa olevat liikunnanopettajat. Tuloksia voidaan hyödyntää opettajien työhyvinvoinnin edistämisessä.In this research the main target is to figure out, what kind of challenges the comprehensive school teachers are facing in their daily work of teaching physical education and are those notions of challenges similar or very different from each others. The study is interested to point out those mentally laden factors which have a great impact for teacher´s work satisfaction and stamina at their career path. This is qualitative research and as it´s character it aims to portray, analyse and interpret the mentally laden factors in teaching, how can they occur in different period of career. One objective is to develop resources to support teacher´s occupational wellbeing. This study is empiric and it has data-driven approach, where the information is collected from different levels of comprehensive school and it focuses to interpret the experiences of teachers in different environment. Research persons are either class teachers or Physical Education teachers, all with their own individual educational background. Important is to find out how those different teachers perceive the challenges at their work, how those challenges affect to teacher´s occupational wellbeing and which kind of strategies they have to cope with them. This survey was implemented as an inquiry with 34 respondents, 16 class teachers and 18 physical education teachers. The second data, which was used together with inquiry data was collected with theme interviews. 8 carefully selected teachers were participating in the interviews. Both data combined together was used to analyse the different kind of strategies of teachers to face the challenges or resolve the problems related to it. Inquiry data was used to analyse all challenge responses, where top-20 challenges of class teachers and physical education teachers were compiled into scales and both profession groups were compared in the synthesis of main challenges. Also frequencies of challenges were measured in inquiry and they were analyzed together with interview data of 8 self evaluated work satisfaction numbers. The results show that the challenges in both environment were all same, but with different order and importance. In Huberman (1992) career model which was used to classify respondents into smaller groups, the research results pointed out 2 risk groups in physical education career path: novice teachers in first 4 years of career and teachers in their 7.-18. years at work. Results can be used to develop and promote occupational well-beeing.
Subject: liikunnan opetus
liikunnan opettamisen haasteet
työhyvinvointi
liikuntapedagogiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record