Työmuistin merkitys matemaattisen suoriutumisen taustalla eri kulttuuritaustan omaavilla oppilailla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132599
Title: Työmuistin merkitys matemaattisen suoriutumisen taustalla eri kulttuuritaustan omaavilla oppilailla
Author: Leminen, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132599
http://hdl.handle.net/10138/236320
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tavoitteet. Aikaisempien tutkimusten mukaan kantaväestöön kuuluvilla ja maahanmuuttajataustaisilla peruskoulun oppilailla on merkittävät erot matemaattisissa taidoissa. Aiemmat tutkimukset viittaavat myös siihen, että matemaattiset taidot ovat yhteydessä työmuistivalmiuksiin. Matemaattisten taitojen kehitykseen vaikuttavat lapsen biologisesti primaarit taidot ja kognitiivinen kehitys, sosiaalinen vuorovaikutus sekä yleiset kulttuuriset tekijät ja arvostukset. Tutkimusten mukaan myös vanhempien koulutustaso, kielellinen ilmaisu ja tehtäväorientaatio olivat matemaattisten taitojen selittäjinä koulutien alussa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, eroavatko kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten 6- luokkalaisten oppilaiden matemaattiset taidot toisistaan, ja jos eroja on, selittävätkö työmuistivalmiudet niitä. Tavoitteena oli myös selvittää, mitkä muut mahdolliset tekijät ovat yhteydessä kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden matemaattisten taitojen eroihin. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä olivat työmuisti, matemaattiset taidot sekä maahanmuuttajat. Menetelmät. Aineisto kerättiin Koulutuksen arviointikeskuksen toimesta maaliskuussa 2016 osana oppimaan oppimisen arviointia, joka toteutettiin eräässä pääkaupunkiseudun kunnassa. Tutkimukseen osallistui 2014 kuudesluokkalaista oppilasta kyseisestä kunnasta. Tutkimuksessa analysoitiin kaksi matematiikan tehtäväkokonaisuutta, joissa mitattattiin oppilaiden matemaattisia taitoja sekä yksi tehtäväkokonaisuus joka mittasi työmuistitaitoja. Tutkimus on kvantitatiivinen. Ensin tarkasteltiin kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suorituseroja matemaattisissa tehtävissä yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tämän jälkeen tutkittiin vaiheittaisella regressioanalyysilla, selittyvätkö havaitut erot työmuistivalmiuksilla ja vanhempien koulutustaustalla. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan kantaväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden matemaattiset taidot eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Sen lisäksi kantaväestöön kuuluvilla oppilailla oli paremmat taidot työmuistitehtävissä kuin maahanmuuttajataustausilla ikätovereillaan. Tuloksista voidaan myös todeta, että oppilaan työmuistivalmiuksilla, äidin koulutustaustalla ja oppilaan kotikielellä on merkitystä oppilaan matemaattisiin taitoihin. Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia kuin aimmin toteutetut tutkimukset. Tulosten perusteella voidaan todeta, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat tarvitsevat entistä enemmän tukea koulunkäynnin tueksi, myös perheiden integroitumisen ja koulutuksen tukeminen Suomalaiseen yhteiskuntaan tukee oppilaiden koulumenestystä.According to earlier research, Finnish students and students with immigrant background have significant differences between their mathematic skills during comprehensive school. Previous research also shows that mathematic skills are linked with working memory skills. Children’s biological primary skills, cognitive development, social interaction, and common cultural factors affect their mathematic skill development. According to earlier studies, mother’s level of education, linguistic expression, assignment orientation are explanatory factors in the beginning of school. The purpose of this study was to examine if there is a difference between Finnish students’ and students with immigrant background in their mathematic skills at grade six. If there are differences is it possible to explain them with working memory skills? Another purpose was to examine other explanatory factors for these differences. Theoretical framework is based on working memory, mathematical skills and students with immigrant background. The data were collected by Centre for Educational Assessment in spring 2016. A total of 2014 sixth grade students from one municipality in the Helsinki metropolitan area participated in this assessment. In this study, two different mathematical tasks and working memory skills task were used. The differences between Finnish population and immigrant background population in mathematic performance were first analysed by one way ANOVA. Regression analysis was used to examine whether the differences could be explained by working memory skills and the level of mother’s education. According to this study, there are significant differences between Finnish students and students with immigrant background in mathematic skills and also working memory skills. The explanatory factors that influence students’ mathematic skills are their working memory capacity, mother’s education level and their native language. The results of this study are parallel with previous studies. According to this study, students with immigrant background need more support with their school work. By supporting immigrant families to integrate to Finnish society will improve student’s school success.
Subject: työmuisti
matemaattiset taidot
maahanmuuttajataustaiset oppilaat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record