Lapsuuden kaltoinkohtelun yhteydet aikuisiän yleiseen ahdistuneisuushäiriöön ja kontrollin tunne välittävänä tekijänä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806152711
Title: Lapsuuden kaltoinkohtelun yhteydet aikuisiän yleiseen ahdistuneisuushäiriöön ja kontrollin tunne välittävänä tekijänä
Author: Bergman, Matilda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet Lapsuudessa tapahtuva kaltoinkohtelu on merkittävä riskitekijä mielenterveyden häiriöiden kehittymiselle. Aiempi tutkimus on osoittanut kaltoinkohtelun yhteyden yleiseen ahdistuneisuushäiriöön. Tutkimusta erilaisten kaltoinkohtelukokemusten ja vaikutusmekanismien yhteydestä juuri yleiseen ahdistuneisuushäiriöön on kuitenkin vielä vähän. Eräs ahdistuneisuusoireille altistava tekijä on matala kontrollin tunne, joka on myös yhteydessä varhaisiin kokemuksiin tapahtumien kontrolloimattomuudesta. Kontrollin tunnetta ei kuitenkaan ole aiemmin tutkittu kaltoinkohtelun vaikutuksia juuri yleiseen ahdistuneisuushäiriöön välittävänä tai muokkaavana tekijänä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella lapsuudessa koetun fyysisen ja emotionaalisen kaltoinkohtelun, kaltoinkohtelun määrän, toistuvuuden ja harjoittajan sekä kontrollin tunteen roolia aikuisiän yleisen ahdistuneisuushäiriön ennustamisessa. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, voiko kontrollin tunne selittää tai muokata lapsuuden kaltoinkohtelun ja aikuisiän yleisen ahdistuneisuushäiriön yhteyttä. Menetelmät Tutkimuksen aineistona käytettiin Midlife Development in the United States (MIDUS) -projektin aineistoa (n=5856). Lapsuuden fyysistä ja emotionaalista kaltoinkohtelua arvioitiin Conflict Tactics Scales -mittarilla, yleisen ahdistuneisuushäiriön oireita WHO:n diagnostisen haastattelun lyhyellä versiolla (WHO CIDI-SF) ja kontrollin tunnetta kyselyllä, joka kartoittaa hallinnan tunnetta ja havaittuja rajoitteita toiminnalle. Tiedot kerättiin kyselylomakkeilla ja puhelinhaastattelulla. Kaltoinkohtelun, ahdistuneisuusoireiden ja kontrollin tunteen yhteyksiä tutkittiin logistisella ja lineaarisella regressioanalyysilla sekä kovarianssianalyysilla. Mediaatioefektiä tutkittiin bootstrapping-menetelmällä. Tulokset ja johtopäätökset Kaltoinkohtelun määrä, tyyppi ja toistuvuus olivat yhteydessä yleiseen ahdistuneisuushäiriöön. Erilaiset kaltoinkohtelukokemukset muodostivat erisuuruisen riskin yleiselle ahdistuneisuushäiriölle vastaajan sukupuolen ja sen mukaan, kuka häntä oli kohdellut kaltoin. Kontrollin tunne toimi kaltoinkohtelun yhteyksiä ahdistuneisuusoireiluun välittävänä tekijänä. Tulokset nostavat esiin varhaisen puuttumisen ja toisaalta kaltoinkohdeltujen kontrollin tunteen tukemisen merkityksen yleisen ahdistuneisuushäiriön ennaltaehkäisyssä.Purpose Childhood maltreatment is a significant risk factor for the development of mental disorders. Previous studies have shown that maltreatment is associated to generalized anxiety disorder (GAD), which impairs work capacity and social functioning, thus causing costs for the individual and society. However, the research concerning the effects of different kind of maltreatment experiences on and the pathways to GAD is scarce. Among the factors that predispose individual to anxiety disorders is a low sense of control, which also has been associated to childhood maltreatment. To date, sense of control has not been examined as a possible mediator or moderator of the relationship between maltreatment and GAD. This study aimed to examine the relationships of childhood physical and emotional maltreatment, the frequency, amount and perpetrator of maltreatment, and sense of control with GAD in adulthood. Additionally, the aim was to test sense of control as a possible mediator or moderator. Methods The data was derived from a large (n=5856) Midlife Development in the United States (MIDUS) -study. Childhood physical and emotional maltreatment was measured with Conflict Tactics Scales, the symptoms of GAD was measured with the World Health Organization’s (WHO) Composite International Diagnostic Interview Short-Form (CIDI-SF), and sense of control was measured with a questionnaire composing of two scales, personal mastery and perceived constrains. Questionnaires and telephone interviews were used for data collection. Data analyses were conducted by logistic and linear regression analysis and analysis of covariance. Mediation effects were tested by using bootstrapping method. Results and conclusions The amount, type and frequency of child maltreatment were associated with the symptoms of GAD in adulthood. The risk formed by different kind of experiences of child maltreatment was associated with the sex of the respondent and whether the perpetrator was a sibling or a parent. Further, sense of control mediated the effect from child maltreatment to GAD. The results highlight the importance of early detection and intervention of maltreatment and enhancing sense of control in order to prevent GAD.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201806152711
http://hdl.handle.net/10138/236393
Date: 2018
Subject: yleinen ahdistuneisuushäiriö
kaltoinkohtelu
kontrollin tunne
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record