Power and legitimacy through violence : What is the rationality of power in ISIS’s persecution of the LGBTQ minority?

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022936
Julkaisun nimi: Power and legitimacy through violence : What is the rationality of power in ISIS’s persecution of the LGBTQ minority?
Tekijä: Lehtolaakso, Heidi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022936
http://hdl.handle.net/10138/236832
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus
Political Science, World Politics
Allmän statslära, forskning i världspolitik
Tiivistelmä: ISIS eli the Islamic State of Syria and Iraq on verrattain uusi tulokas kansainvälisen politiikan kentällä. ISIS onnistui lujittamaan asemaansa Syyrian ja Irakin alueilla erityisesti vuosina 2013-2015 mm. lähes täysimittaisen armeijan avulla ja rakentamalla Syyrian sodan runtelemalle alueelle yhteiskunnallista infrastruktuuria. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia ISIS:n keinoja lujittaa valtaansa alueella erityisesti seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan väkivallan kautta. Tutkielmassa pohditaan, tuottaako seksuaalivähemmistöihin kohdistettu väkivalta legitimiteettiä ISIS:lle, mikä edesauttaisi ISIS:n vallan lujittamista ja/tai laajenemista alueella tai kansainvälisenä toimijana (ISIS:n kalifaatin legitimiteetti valtiona). Tutkimuskysymykseen pureudutaan Michel Foucault’n vallan paradigmojen avulla. Tutkimuksessa esitellyt paradigmat ovat suvereenin, kurinpidollisen ja biopoliittisen vallan paradigmat. Valitun teoreettisen viitekehyksen etu on tässä tutkimuksessa se, että vallan ja legitimiteetin muodostumisesta (ja valtion muodostamisesta) voidaan keskustella erilaisten vallan mekanismien kautta, jolloin keskiössä ei ole valtio, vaan erilaiset vallan regiimit. Täten voidaan keskustella myös ISIS:n kaltaisesta toimijasta, joka ei istu kansallisvaltion käsitteeseen, ja sen legitimiteetin rakentumisesta. Tutkimuksen aineisto koostuu homoseksuaalisuudesta syytettyjen uhrien julkisten teloitustilanteiden tallenteista valokuva- ja videomuodossa. Aineisto on tutkimuksessa ”litteroitu” visuaalisesta muodosta tekstuaaliseen muotoon, ja analyysi pohjautuu lyhyille käsikirjoituksille, jotka on laadittu jokaisesta aineiston osasta. Analyysia tukevina metodeina käsikirjoitusten lisäksi on hyödynnetty “mash-up”-muokkausta, joissa useampi kuva on aseteltu toistensa päälle osittain läpinäkyvänä, kuvakollaaseja sekä tietokoneella piirrettyjä yleistäviä malleja teloitusten eri vaiheista. Tutkimuksesta käy ilmi yleisön (sekä paikallisen että kansainvälisen) olennainen rooli tapahtumien todistajina. Jos teloitustapahtumalla ei ole todistajaa, teloitus ei auta muodostamaan tai vahvistamaan ISIS:n auktoriteettia. Teloitusten kautta ISIS hyödyntää jo aiemmin alueella syvästi leimatun vähemmistön heikkoa asemaa rakentaakseen omaa valtaansa ja uskottavuuttansa hallitsemallaan alueella ja järkyttämällä kansainvälistä yleisöä levittämättä visuaalista materiaalia internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Tutkimus päätyy tulokseen, jossa ISIS hyödyntää homoseksuaalisuudesta syytettyjen uhrien teloituksia kahdella tavalla. Toisaalta ISIS esiintyy paikallisen väestön ”suojelijana”, joka puhdistaa väestön paheksutuista homoseksuaaleista. Samalla ISIS myös viestii olevansa jyrkästi länsimaisia seksuaalivähemmistöjä puolustavia liberaaleja arvoja vastaan. Täten ISIS rakentaa seksuaalivähemmistöihin kohdistuvalla väkivallalla legitimiteettiään kahdella tasolla.ISIS, the Islamic State of Syria and Iraq, is a relatively new player on the field of international politics. ISIS managed to strengthen its position in Syria and Iraq especially during 2013-2015 with its nearly full-fledged army and by building and providing basic infrastructure in areas torn by the war in Syria. The aim of this research is to look at the violence ISIS practises against LGBTQ minorities and how this violence helps build ISIS’s legitimacy both regionally and as an international actor. To help answer the research question, a theoretical framework has been built on the paradigms of power by Michel Foucault. The paradigms used for the theoretical framework are sovereign power, biopolitical power and disciplinary power. The advantage of the chosen theoretical framework is that with it the research is able to discuss the formation of legitimacy and power through certain mechanisms of power, and when the state is not at the centre of the analysis of power formation, but rather different regimes of power. Thus, the research is able to discuss an actor like ISIS that cannot be discussed as a nation-state without reservations, and its legitimacy building. The data in this research is comprised of photo and video material from public executions of victims that are accussed of engaging in homosexual activities. The data in this research has been transcribed from their visual form to a textual one in the form of short scripts. In addition to the scripts, there are three supporting methods of analysis: ”mash-up” technique for photo editing, where multiple photographs have been made slightly transparent and place on top of one another, photo collections and generalising models of the different phases in the executions drawn with a computer program. The research finds that the role of audience is essential witnessing these events. If there is not audience, present on witnessing distributed material of the events, the executions do not help to build or foster ISIS legitimacy or authority. Through these executions, ISIS is taking advantage of an already stigmatised minority and its weak societal position in the area where ISIS is active to build its own legitimacy and credibility regionally and to shock the international community and gain its attention by distributing execution material online and in social media. The central findings of this research are that ISIS is using these executions to build legitimacy in two ways. On the one hand, ISIS portrays itself as the protector of the local population, purging the community of disdained homosexuals. On the other hand ISIS manages to place itself in stark contrast to Western liberal values that support the rights of sexual minorities. Therefore, ISIS is building its legitimacy with violence towards sexual minorities on two levels.
Avainsanat: ISIS
sexual minorities
homosexuality
power
legitimacy
audience
public displays of violence


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot