Inflation targeting regime, inflation expectations and non-monetary sources of inflation in Russian economy

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Nikolenko, Anton
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201807022954
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236908
dc.description.abstract Since the collapse of the Soviet Union Russian economy has suffered from high and volatile inflation. In 2014 the Russian central bank announced that it will stop supporting the national currency through market operations and adopt an inflation targeting regime in the beginning of 2015. The announcement of the policy drew a widespread critique in public discussion stating that inflation in Russia has too many sources of non-monetary inflation for an inflation targeting policy to be effective. In this thesis I provide a literature review on the inflation targeting regimes and the non-monetary inflation sources. Further, I analyze non-monetary inflation sources in the context of Russia and present the data available on these sources. In the empirical part of this study I use data on budget deficit, the amount of newly passed laws and prices for housing and utility services in vector autoregression models to find out if these non-monetary inflation sources are statistically significant factors in explaining the changes in inflation expectations in Russia. My results indicate that the role of the non-monetary inflation sources in the effectiveness of the inflation targeting regime has been overstated in the critique voiced at the time of the regime change. While there is a persistent gap between the inflation expectations of consumers and central banks inflation target or the official consumer price index changes, the model that excludes the non-monetary sources is a best fit to explain the expectations. en
dc.description.abstract Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Venäjän talous on kärsinyt korkeasta ja nopeasti muuttuvasta inflaatiosta. Vuonna 2014 Venäjän keskuspankki ilmoitti siirtyvänsä ruplan valuuttakurssia tukevasta politiikasta inflaatiotavoitteeseen perustuvaanrahapolitiikkaan. Julkisessa keskustelussa päätöstä kritisoitiin laajasti sen perusteella, että Venäjän taloudessa on liian paljon ei-monetaarsia inflaation lähteitä inflaatiotavoitepolitiikan tehokkaalle käytäntöönpanolle. Tässä pro gradu -työssä tarjoan kirjallisuuskatsauksen inflaatiotavoitteeseen perustavasta rahapolitiikasta ja ei-monetaarisista inflaation lähteistä. Analysoin lisäksi kuinka relevantteja nämä lähteet ovat Venäjän talouden kontekstissa ja millaisia tilastoja niistä on olemassa empiiristä tutkimusta varten. Työn empiirisessä osiossa tutkin VAR-mallien avulla, ovatko ei-monetaariset inflaation lähteet tilastollisesti merkitseviä selittäjiä kuluttajien inflaatio-odotusten muutoksille. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että inflaatiotavoitteeseen perustuvan rahapolitiikan arvostelijat ovat yliarvioineet ei-monetaaristen lähteiden vaikutusta mahdollisuuksiin soveltaa tätä rahapolitiikkaa tehokkaasti. Vaikka kuluttajien inflaatio-odotusten ja keskuspankin inflaatiotavoitteen tai virallisen kuluttajahintaindeksin välillä on huomattava ero, VAR-mallit jotka eivät sisällä ei-monetaarisia lähteitä kuvaavat inflaatio-odotuksissa tapahtuvia eroja paremmin. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject inflaatio fi
dc.subject rahapolitiikka fi
dc.subject inflaatio-odotukset fi
dc.subject Venäjä fi
dc.title Inflation targeting regime, inflation expectations and non-monetary sources of inflation in Russian economy en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Taloustiede fi
dc.subject.discipline Economics en
dc.subject.discipline Ekonomi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201807022954

Files in this item

Files Size Format View
Nikolenko_taloustiede.pdf 593.7Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record