Becoming Teacher of Physical Education: Education, Sport and Gender in Tanzania

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022929
Title: Becoming Teacher of Physical Education: Education, Sport and Gender in Tanzania
Author: Sahlman, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkielma on osa Development through Sport -keskustelua erityisesti sukupuolen näkökulmasta ja sen pyrkimykseen parantaa naisten yhteiskunnallista asemaa kehittyvissä maissa käyttämällä liikuntaa työkaluna. Tutkielma pyrkii etnografian keinoin kuvaamaan sukupuolen tuottamaa asemaa ja erityisvaikutuksia liikunnan ja koulutuksen kentässä Tansaniassa. Tutkimuksen näkökulma on holistinen pyrkimyksessään huomioida tansanialaisen yhteiskunnan, talouden ja poliittisen kehityksen vaikutukset tyttöjen ja naisten asemaan kou-lutuksessa ja liikunnassa. Tutkielma toteutettiin 7 viikkoa kestäneenä kenttätyönä tansanialaisessa opettajankoulu-tuslaitoksessa. Koulu oli sisäoppilaitos ja tutkielmassa keskityttiin pääasiallisesta liikun-nanopettajaopiskelijoihin. Tutkielmassa käytetty data kerättiin osallistuvan havainnoinnin, in-formaalien keskusteluiden, puolistrukturoiduin teemahaastatteluin sekä strukturoidulla lomakekyselyllä. Lisäksi aineistoon kuului koulutuksesta kerättyä materiaalia, kuten muun-muassa kurssikuvauksia ja opiskelijoille annettuja ohjeistuksia. Haastattelut analysoitiin teema-analyysin keinoin. Tyttöjen ja naisten liikkumatila urheilun maskuliinisuuden piiriin kuuluvassa kentässä on Tansaniassa kapea ja haastava. Sosiokulttuuristen syiden vuoksi naisten on vaikeaa hank-kia liikunnan opettamisessa tarvittavia motorisia ja psykososiaalisia taitoja lapsuudessa ja nuoruudessa. Tyttöjen ja naisten on vaikeampi päästä ja liikkua maskuliinisissa tiloissa, joita ovat paitsi urheilu ja urheilukentät, myös kodin ulkopuolella tehtävä palkallinen työ. Palkkatyötä tarvitaan koulutuksen rahoittamiseen, mutta tähän liittyy moraalisia rajoituksia. Nais-ten koulutuksen moraalisesti hyväksyttyjä rahoitustapoja ovat isät ja aviomiehet. Itse hankitussa rahoituksessa on moraalisia rajoitteita tai ristiriitoja, kuten transaktionaalisessa seksissä tai ruumiillisessa, kouluttamattomassa työssä. Kulkemalla näissä maskuliinisissa, itsenäisissä ja riippumattomissa tiloissa naisen moraalisuus ja siten hänen arvonsa voidaan kyseenalaistaa ja siten estää naisten yhteiskunnallisen aseman ja taloudellisen rippumattomuuden kehittyminen.This thesis is a part of Development through Sports discussion, particularly from gender perspective and its effort to improve women’s position and status in developing countries by using sport as a tool. The study aims to depict the position and effects produced by gender in the field of sport and education by the means of ethnography. The perspective of the study is holistic in its attempt to acknowledge the impact of Tanzanian society, economy and politics for girls’ and women’s position within sport and education. The study was carried out with 7-week long fieldwork in a Tanzanian teacher training college. The college was a boarding school and the study focused mainly on students of physical education. The data of the study was collected with participant observation, informal discussions, semistructured thematic interviews and structured survey questionnaire. Also study material used in the college was collected, such as course outlines and directions given to the students. The interviews were analysed with thematic analyse. The space of girls and women in the masculine field of sport in Tanzania is narrow and challenging. For sociocultural reasons, it is difficult for women to obtain the motorical and psychosocial skills needed in teaching physical education in childhood and youth. It is more difficult for girls and women to have access and to move in masculine spaces that in addition to sport and sporting fields, is salaried work done outside home. Salaried work is necessary for financing the studies, but acquiring the money has moral effects. The morally acceptable financiers of women’s education are families – fathers and husbands mainly. Moral conflicts are caused if a woman acquires the funding through transactional sex and/or uneducated, physical labour. By moving in these masculine, independent spaces of sport and money, the morality and value of a woman can be questioned and thus inhibit the development of women’s position in society and women’s financial independence.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201807022929
http://hdl.handle.net/10138/236922
Date: 2018
Subject: gender
koulutus
liikunta
kehitys
maskuliininen tila
Tansania
Discipline: Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social and Cultural Anthropology
Social- och kulturantropologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record